Bé gái t? vong sau khi b? r?n c? ?? c?n

Sáng 6-4, bác s? ?inh T?n Ph??ng, Tr??ng Khoa c?p c?u B?nh vi?n Nhi ??ng 1 cho bi?t, v?a ti?p nh?n m?t b?nh nhi b? r?n c? ?? c?n d?n ??n t? vong.

B?nh quai b? có th? thành d?ch tr? l?i

Quai b? là b?nh truy?n nhi?m c?p tính, gay thành d?ch do virus quai b? gay nên. B?nh th??ng g?p ? tr? em và l?a tu?i thanh thi?u niên. B?nh quai b? ???c gi?i chuyên m?n c?nh báo có kh? n?ng thành d?ch tr? l?i, nh?t là trong giai ?o?n chuy?n mùa.

Ch?n th??ng th? thao - nh?ng ?i?u c?n bi?t

Các ho?t ??ng th? d?c th? thao giúp c? th? d?o dai, s?n ch?c, t?ng s?c ?? kháng và s?ng khoái tinh th?n. Tuy nhiên, m?t s? ch?n th??ng trong lúc ch?i th? thao có th? ?? l?i nhi?u di ch?ng n?ng n? n?u kh?ng ???c x? trí k?p th?i và ?úng cách. 

Ghi nh?n 6 ca m?c m?i Covid-19 t?i 4 t?nh thành

Chi?u t?i 5-4, Ban Ch? ??o qu?c gia phòng ch?ng d?ch Covid-19 ?? th?ng tin v? 6 ca m?c m?i Covid-19 (t? ca b?nh 2.632- 2.637), ??u là ca nh?p c?nh ???c cách ly ngay t?i B?c Giang (1 ca), ?à N?ng (2 ca), Qu?ng Nam (2 ca) và TPHCM (1 ca).

M?t ca ghép th?n b?ng robot t?i B?nh vi?n Ch? R?y

B?nh vi?n Ch? R?y là trung tam ?ào t?o vùng c?a H?i Th?n h?c Qu?c t?

H?i Th?n h?c Qu?c t? (ISN - tr? s? t?i Brussels, B?) ?? có v?n b?n chính th?c c?ng nh?n B?nh vi?n Ch? R?y là m?t trong 21 trung tam ?ào t?o vùng c?a H?i Th?n h?c Qu?c t? trên toàn th? gi?i. ?ay là b?nh vi?n th? 3 t?i khu v?c ??ng Nam á ???c H?i Th?n h?c Qu?c t? l?a ch?n tr? thành trung tam ?ào t?o vùng, g?m 1 t?i Vi?t Nam (B?nh vi?n Ch? R?y), 1 t?i Malaysia và 1 t?i Thái Lan.
Các bác s? B?nh vi?n Trung ??ng Hu? ghép t? bào g?c t?o máu t? than cho b?nh nhan Ng? Hoàng N.

?i?u tr? thành c?ng u lympho kh?ng Hodgkin b?ng ghép t? bào

B?nh vi?n Trung ??ng Hu? v?a làm th? t?c ra vi?n cho b?nh nhan Ng? Hoàng N. (25 tu?i, trú t?i Qu?ng Nam) b? m?c u lympho kh?ng Hodgkin, m?t trong nh?ng b?nh ung th? ph? bi?n ? nhi?u n??c trên th? gi?i (trong ?ó u lympho kh?ng Hodgkin chi?m trên 70%).
Thêm 6 ca m?c Covid-19 là ng??i nh?p c?nh

Thêm 6 ca m?c Covid-19 là ng??i nh?p c?nh

Chi?u t?i 3-4, Ban Ch? ??o qu?c gia phòng ch?ng d?ch Covid-19 cho bi?t, trong ngày, c? n??c có thêm 6 ca m?c Covid-19 (t? ca b?nh th? 2.621 ??n 2.626), ??u là ca nh?p c?nh ???c cách ly ngay t?i B?c Ninh (4 ca) và Tay Ninh (2 ca). 

S?c kh?e c?ng ??ng

T? v?n dinh d??ng

Thu?c

Nguy hi?m khi s? d?ng thu?c gi?m ?au kh?ng ?úng cách

Thu?c gi?m ?au là các thu?c nh?m ?i?u tr? tri?u ch?ng, làm gi?m các c?n ?au c?p tính ho?c m?n tính. 2 nhóm thu?c ph? bi?n nh?t có th? ???c phép bán kh?ng c?n ??n t?i các hi?u thu?c là paracetamol và nhóm kháng viêm kh?ng ch?a steroid, vi?t t?t là NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs).
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看