Ch? bi?n th?c ph?m t?i SG Food. ?nh: CAO TH?NG

Linh ho?t th? tr??ng, gi? ?à t?ng tr??ng

Các doanh nghi?p ngành ch? bi?n l??ng th?c - th?c ph?m ?ang th?c hi?n nhi?u gi?i pháp trong b?i c?nh chi phí ??u vào t?ng cao và s? c?nh tranh hàng ngo?i nh?p ngày càng gay g?t.

Nang cao n?ng l?c phòng v? th??ng m?i

Các v? ?i?u tra ch?ng bán phá giá, ch?ng tr? c?p, t? v? toàn c?u và l?n tránh các bi?n pháp phòng v? th??ng m?i (PVTM) ?ang ?nh h??ng ??n Vi?t Nam t? các n??c ???c d? báo có th? ti?p t?c t?ng lên. 

C? h?i ?? doanh nghi?p nang cao t? l? n?i ??a hóa

Cùng v?i s? ra ??i c?a Lu?t H? tr? doanh nghi?p nh? và v?a (DNNVV), các t? ch?c qu?c t? c?ng ?ang ra s?c h? tr? nang cao n?ng l?c k? thu?t và qu?n ly… ?ay ???c xem là c? h?i ?? DN trong n??c t?ng b??c nang cao t? l? n?i ??a hóa, tham nh?p sau vào chu?i cung ?ng toàn c?u.

Doanh nghi?p chau ?u ki?n ngh? tháo g? khó kh?n

Hi?p h?i Doanh nghi?p chau ?u v?a có ki?n ngh? g?i ??n các c? quan ch?c n?ng. Theo ?ó, hi?n ?ang có nhi?u quy ??nh chuyên ngành gay khó kh?n cho ho?t ??ng kinh doanh c?a doanh nghi?p chau ?u t?i Vi?t Nam.

Doanh nghi?p c?ng nghi?p h? tr? “tr? mình”

30% là t? l? cung ?ng mà doanh nghi?p trong n??c tham gia ???c vào chu?i cung ?ng cho các t?p ?oàn s?n xu?t s?n ph?m ??u và cu?i t?i Vi?t Nam. Con s? tuy ch?a nhi?u, nh?ng so v?i con s? h?n 10% n?m 2018, ?? ph?n nào cho th?y s? “tr? mình” h?t s?c hi?u qu? c?a doanh nghi?p s?n xu?t c?ng nghi?p h? tr? trong n??c.
?an M?ch h? tr? chu?i an toàn th?c ph?m

?an M?ch h? tr? chu?i an toàn th?c ph?m

??i s? ?an M?ch t?i Vi?t Nam, ?ng Kim H?jlund Christensen, v?a ky th?a thu?n v?i B? NN-PTNT h? tr? Vi?t Nam phát tri?n b?n v?ng chu?i giá tr? th?t heo. 
Vi?t Nam ti?p t?c h?p d?n doanh nghi?p ngo?i

Vi?t Nam ti?p t?c h?p d?n doanh nghi?p ngo?i

B? C?ng th??ng v?a ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan t? ch?c xúc ti?n xu?t kh?u và k?t n?i th? tr??ng cho doanh nghi?p trong và ngoài n??c. Tham gia ho?t ??ng k?t n?i này có 850 doanh nghi?p thu?c 20 qu?c gia và vùng l?nh th?. 
Doanh nghi?p trong n??c s? d?ng day chuy?n s?n xu?t tiên ti?n. ?nh: CAO TH?NG

Doanh nghi?p t? tin h?i nh?p

Bình quan m?i n?m, Vi?t Nam có kho?ng 120.000 doanh nghi?p (DN) m?i ???c thành l?p. ?ay là con s? ?n t??ng, t?o ??ng l?c cho DN ti?p t?c trên con ???ng phát tri?n, t? tin h?i nh?p san ch?i toàn c?u.
Can nh?c vi?c t?ng thu? nguyên li?u nh?a

Can nh?c vi?c t?ng thu? nguyên li?u nh?a

Hi?p h?i Nh?a Vi?t Nam (VPA) v?a có c?ng v?n g?i B? Tài chính, B? C?ng th??ng ki?n ngh? xem xét kh?ng t?ng thu? nh?p kh?u nguyên li?u nh?a PP lên 5%, gi? nguyên m?c thu? su?t nh?p kh?u nguyên li?u nh?a PP ? m?c 3% nh? hi?n nay. 
??y m?nh h?p tác ??u t?  Vi?t Nam - Liên bang Nga

??y m?nh h?p tác ??u t? Vi?t Nam - Liên bang Nga

Chính ph? 2 n??c c?ng ?? th?ng nh?t ??y m?nh h?p tác trong các l?nh v?c nh? ki?n trúc, quy ho?ch ?? th?, quy ho?ch phan vùng, quy ho?ch l?nh th?; m?i tr??ng ?? th?; ??nh giá trong xay d?ng, khoa h?c - c?ng ngh?, v?n hóa, giáo d?c, du l?ch... 
Ti?p s?c ngành c?ng nghi?p h? tr?

Ti?p s?c ngành c?ng nghi?p h? tr?

N?ng l?c s?n xu?t các s?n ph?m c?ng nghi?p h? tr? (CNHT) trong n??c nh?ng n?m v?a qua ?? d?n ???c c?i thi?n, nh?ng kh? n?ng cung ?ng th?c t? còn nhi?u b?t c?p nh? nh?p siêu linh ki?n, ph? tùng r?t l?n, t? l? n?i ??a hóa trong nhi?u ngành c?ng nghi?p r?t th?p. ?ó là ?ánh giá c?a B? C?ng th??ng v? th?c tr?ng c?a ngành CNHT trong n??c.
? t? nh?p kh?u ti?p t?c t?ng

? t? nh?p kh?u ti?p t?c t?ng

Theo s? li?u th?ng kê s? b? t? T?ng c?c H?i quan, trong tháng 10-2019, nh?p kh?u ? t? nguyên chi?c t?ng c? v? l??ng và tr? giá so v?i tháng 9-2019, l?n l??t là 50,2% và 28,6% v?i h?n 16.000 chi?c, tr? giá 323,77 tri?u USD.

H?p tác kinh t? và ??u t?

Long An - “??a ch? ??” thu hút ??u t?

V?i chi?n l??c ??u t? h? t?ng và chính sách h?p ly trong th?i gian qua ?? giúp t?nh Long An tr? thành ?i?m sáng, “??a ch? ??” thu hút ??u t?, nh?t là ??u t? n??c ngoài. ??ng th?i, Long An c?ng bi?t cách khai thác các ti?m n?ng, l?i th? c?a ??a ph??ng mình ?? v??n lên phát tri?n trong t?p ??u c?a khu v?c ?BSCL. 

Ch??ng trình bình ?n th? tr??ng

T?ng h?p tác t?o ngu?n cung, ?n ??nh giá

Theo nh?n ??nh c?a Giám ??c S? C?ng th??ng TPHCM Bùi Tá Hoàng V?, t?ng c??ng h?p tác v?i các t?nh thành là m?t trong nh?ng nhi?m v? ph?i th?c hi?n th??ng xuyên, liên t?c; là c? s? ?? TPHCM ??m b?o ngu?n hàng v?i giá c? ?n ??nh, cung ?ng ??y ?? nhu c?u tiêu dùng c?a ng??i dan.

Thích ?ng v?i bi?n ??i khí h?u

Nhi?u gi?i pháp thích ?ng v?i bi?n ??i khí h?u

Theo S? TN-MT TPHCM, thích ?ng v?i tình hình bi?n ??i khí h?u di?n ra ngày càng ph?c t?p, TPHCM ?? và ?ang tri?n khai nhi?u k? ho?ch hành ??ng ?? ?ng phó. ??n c? nh? trong l?nh v?c c?ng nghi?p, thành ph? th?c hi?n c?ng tác ki?m toán n?ng l??ng, xay d?ng m? hình qu?n ly n?ng l??ng ? doanh nghi?p có m?c tiêu th? n?ng l??ng trên 6 tri?u kWh/n?m. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看