Chung c? ??t Gia (ph??ng Tam Phú, TP Th? ??c, TPHCM)  hi?n v?n b? ch? ??u t? chuy?n tr? qu? b?o trì nh? gi?t

S? c??ng ch? bàn giao qu? b?o trì chung c?

Thanh tra B? Xay d?ng v?a c?ng b? k?t lu?n thanh tra 22 d? án chung c? có khi?u ki?n kéo dài c?a ng??i dan. Trong ?ó, hàng lo?t ch? ??u t? ?? th?a nh?n sai ph?m, bu?c tr? l?i 250 t? ??ng ti?n qu? b?o trì cho nhi?u ban qu?n tr? chung c?.

Nguy c? cháy r?ng ? ?BSCL t?ng cao

Chi?u 6-4, Chi c?c phó Chi c?c Ki?m lam t?nh An Giang Tr??ng Minh Hùng cho bi?t, toàn b? di?n tích kho?ng 13.000ha r?ng trên ??a bàn t?nh chuy?n sang tr?ng thái d? báo cháy c?p V (c?p c?c k? nguy hi?m). V?i tình hình trên, ngành ki?m lam ?? tri?n khai 37/37 ph??ng án và k? ho?ch b?o v? r?ng. ??ng th?i, ki?n toàn Ban ch? ??o b?o v? và phát tri?n r?ng t? c?p t?nh ??n c?p x?... 

TPHCM ???c t? ch? thí ?i?m xe buyt ?i?n

Ngày 6-4, S? GTVT TPHCM cho bi?t, V?n phòng Chính ph? v?a có v?n b?n tr? l?i UBND TPHCM v? vi?c thành ph? ?? xu?t ???c thí ?i?m xe buyt ?i?n.

Góp s?c cho ngày h?i l?n

Bên c?nh các ?i?m b? phi?u là tr? s? các c? quan, tr??ng h?c, trong k? b?u c? ??i bi?u Qu?c h?i (?BQH) khóa XV, ?B H?ND các c?p nhi?m k? 2021-2026 di?n ra ngày 23-5 t?i TPHCM s? có nhi?u ?i?m b? phi?u là nhà dan. Nhi?u h? dan m? lòng ?? bi?n kho?ng san r?ng r?i nhà mình thành ?i?m b? phi?u, nh?m thu?n ti?n cho c? tri th?c hi?n quy?n b?u c?.

?y ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c chúc T?t Ch?l Chn?m Thmay

Ngày 6-4, ?oàn c?ng tác c?a Ban Th??ng tr?c ?y ban Trung ??ng MTTQ Vi?t Nam, do bà Tr??ng Th? Ng?c ánh, Phó Ch? t?ch ?y ban Trung ??ng MTTQ Vi?t Nam d?n ??u, ?? ??n chúc T?t c? truy?n Ch?l Chn?m Thmay c?a ??ng bào Khmer t?i t?nh An Giang.

Ga ng?m khu v?c B?n Thành tuy?n Metro s? 1 B?n Thành- Su?i Tiên. ?nh: QU?C HùNG

Kêu g?i ??u t? kh?ng gian ng?m khu v?c ga B?n Thành

Chi?u 6-4, V?n phòng UBND TPHCM cho bi?t, liên quan c?ng tác tái l?p tr?c ???ng Lê L?i và k?t qu? t? ch?c tuy?n ch?n “Y t??ng thi?t k? ?? th? và kh?ng gian ng?m khu v?c nhà ga B?n Thành”, Ch? t?ch UBND TP Nguy?n Thành Phong ch?p thu?n ?? xu?t c?a Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? tái l?p ???ng Lê L?i (m?t ph?n ?o?n ???ng này t? ???ng Pasteur ??n ???ng Nguy?n Hu?) ?? các ph??ng ti?n tham gia giao th?ng tr??c ngày 30-4.
?oàn Kh?i Dan - Chính - ??ng TPHCM trao t?ng cay xanh cho các h? dan

Thêm m?ng xanh cho khu l?u trú c?ng nhan

T?i c?ng trình, các ?oàn viên, thanh niên thu?c ?oàn S? Xay d?ng ?? xay b?n cay, tr?ng cay bóng mát, l?p ??t m?i gh? ?á, thùng rác… v?i t?ng di?n tích m?ng xanh ???c t?ng thêm là h?n 250m2.
Qu?ng Ng?i: Cháy tàu cá thi?t h?i h?n 3 t? ??ng

Qu?ng Ng?i: Cháy tàu cá thi?t h?i h?n 3 t? ??ng

Lúc 3 gi? sáng ngày 6-4, tàu cá QNg-90396 TS, c?ng su?t 410 CV do ?ng Nguy?n Sinh B?nh (trú t?i th?n ??nh Tan, x? Bình Chau, huy?n Bình S?n, t?nh Qu?ng Ng?i) làm ch? tàu, kiêm thuy?n tr??ng b?t ng? b?c cháy khi neo ??u t?i c?ng Sa K?.
Su?t tái ??nh c? c?a Khu tái ??nh c? L?c An - Bình S?n ?ang ???c rao bán tràn lan

??ng Nai: “Nh?n nh?p” mua bán su?t tái ??nh c?

Ngay trong th?i ?i?m t?nh ??ng Nai c?m m?c bàn giao n?n ??t t?i Khu tái ??nh c? L?c An - Bình S?n cho ng??i dan b? gi?i t?a trong d? án san bay qu?c t? Long Thành thì t?i khu v?c này ho?t ??ng mua bán su?t tái ??nh c? c?ng ?ang “nh?n nh?p”. C?ng t? ?ay, ti?m ?n r?i ro x?y ra tranh ch?p, vì t?t c? tr??ng h?p mua bán ??u b?ng gi?y tay.

Bút Sài Gòn

Giao th?ng - ?? th?

S? c??ng ch? bàn giao qu? b?o trì chung c?

Thanh tra B? Xay d?ng v?a c?ng b? k?t lu?n thanh tra 22 d? án chung c? có khi?u ki?n kéo dài c?a ng??i dan. Trong ?ó, hàng lo?t ch? ??u t? ?? th?a nh?n sai ph?m, bu?c tr? l?i 250 t? ??ng ti?n qu? b?o trì cho nhi?u ban qu?n tr? chung c?.

Quy ho?ch

Tin bu?n

TIN BU?N

Huy?n ?y, H?ND, UBND, UBMTTQ huy?n C? Chi, Phòng Lao ??ng - Th??ng binh và X? h?i huy?n C? Chi, TPHCM;  ??ng ?y - H?ND - UBND - UBMTTQ x? Ph??c Hi?p và gia ?ình v? cùng th??ng ti?c báo tin: Bà m? Vi?t Nam Anh hùng Nguy?n Th? Mi?ng
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看