V? thanh niên b? ?ánh ??p, “ch?n s?ng” ? Ngh? An: Kh?i t? v? án

SGGP
Ngày 3-4, C? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an TP Vinh (Ngh? An) cho bi?t v?a kh?i t? v? án ?? ?i?u tra, làm r? v? nam thanh niên b? ?ánh ??p, “ch?n s?ng”.

Nguy?n Tr?ng D??ng là ??i t??ng c?m ??u trong v? ch?n s?ng nam thanh niên

Nguy?n Tr?ng D??ng là ??i t??ng c?m ??u trong v? ch?n s?ng nam thanh niên

 B??c ??u, c? quan c?ng an xác ??nh nhóm ng??i liên quan ?? vi ph?m Kho?n 3, ?i?u 157, B? lu?t Hình s? v? t?i b?t, gi? ho?c giam ng??i trái pháp lu?t. Ng??i c?m ??u nhóm này là Nguy?n Tr?ng D??ng (32 tu?i, bi?t danh D??ng “??p trai”, trú t?i TP Vinh, Ngh? An).

Nh? Báo SGGP ?? th?ng tin, sáng 27-3, m?ng x? h?i Facebook lan truy?n video clip dài h?n 5 phút, ghi l?i c?nh m?t nam thanh niên b? m?t nhóm ng??i l?t qu?n áo, trói hai tay ra phía sau, b?t qu? d??i ??t ?? tra h?i. Nam thanh niên còn b? nhóm ng??i dùng dép ?ánh vào m?t, dùng chan ??p vào ng??i và b?t n?m xu?ng h? ?ào s?n. M?c cho n?n nhan van xin, nhóm ng??i v?n l?p cát ch?n s?ng. 

Vào cu?c ?i?u tra, Phòng C?nh sát Hình s? C?ng an Ngh? An và C?ng an TP Vinh xác ??nh n?n nhan là N.Q.V. (17 tu?i, trú t?i kh?i 5, th? tr?n Xuan An, huy?n Nghi Xuan, Hà T?nh). Hi?n c?ng an ?? tri?u t?p 13 ng??i liên quan (??u trú TP Vinh) và b?t gi? ng??i c?m ??u là Nguy?n Tr?ng D??ng khi ng??i này ?ang l?n tr?n t?i Hà N?i.  

DUY C??NG

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

B?t t?m giam tr??ng phòng c?ng ch?ng liên quan v? làm gi? s? ??

B?t t?m giam tr??ng phòng c?ng ch?ng liên quan v? làm gi? s? ??

Chi?u 5-4, l?nh ??o C?ng an t?nh Qu?ng Nam cho bi?t, C? quan C?nh sát ?i?u tra ?? thi hành quy?t ??nh kh?i t? b? can, l?nh b?t t?m giam 4 tháng ??i v?i ?ng Bùi V?n ?n (67 tu?i, làm vi?c t?i V?n phòng C?ng ch?ng Bùi ?n, ph??ng ?i?n Ng?c, th? x? ?i?n Bàn, Qu?ng Nam) ?? ?i?u tra hành vi “Thi?u trách nhi?m gay h?u qu? nghiêm tr?ng”.

T? v?n Pháp lu?t

Thanh tra khi?u n?i, t? cáo

V? ch?ng ?ng D?ng “lò v?i” g?p báo chí nói r? v? v? t? cáo ?ng V? Hoàng Yên

Chi?u ngày 16-3, t?i khu du l?ch ??i Nam, ?ng Hu?nh Uy D?ng (còn g?i là "D?ng lò v?i", Ch? t?ch H?QT CTCP ??i Nam) và v? là bà Nguy?n Ph??ng H?ng (T?ng Giám ??c Khu du l?ch ??i Nam) ?? t? ch?c bu?i g?p g? báo chí và truy?n th?ng ?? chia s? thêm các th?ng tin v? v? vi?c t? cáo ?ng V? Hoàng Yên l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n.

An ninh - tr?t t?

Cháy x??ng nh?a ? qu?n 11, nhi?u tài s?n b? thiêu r?i

Khuya ngày 6-4, ng??i dan phát hi?n l?a kèm theo khói ?en b?c lên t? x??ng nh?a ? con h?m trên ???ng L?c Long Quan, ph??ng 10, qu?n 11, TPHCM nên h? hoán d?p l?a. V? cháy làm nhi?u tài s?n b? thiêu r?i, may m?n kh?ng có th??ng vong v? ng??i. 

V? án

C?u B? tr??ng B? C?ng th??ng V? Huy Hoàng s?p h?u tòa tr? l?i

Ngày 22-4, Toà án nhan dan TP Hà N?i s? m? l?i phiên tòa xét x? s? th?m c?u B? tr??ng B? C?ng Th??ng V? Huy Hoàng trong v? án "Vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n Nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí" và "Vi ph?m các quy ??nh v? qu?n ly ??t ?ai" x?y ra t?i B? C?ng Th??ng và TPHCM.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看