V? “Sai ph?m ?? r?, sao ch?a x? ly?”: Thanh tra TPHCM vào cu?c, yêu c?u huy?n Hóc M?n gi?i quy?t

SGGP
Trang B?n ??c Báo SGGP s? ra ngày 29-3-2021 ??ng bài “Sai ph?m ?? r?, sao ch?a x? ly?”, ph?n ánh t? m?t th?a thu?n dan s? gi?a bà Hu?nh Kim Lang v?i bà Nguy?n Th? Danh, ?ng Hu?nh V?n Tr?a trong vi?c thuê ??t thành tranh ch?p ??t ?ai ??ng ng??i, xay d?ng trái phép kéo dài nhi?u n?m ? x? Th?i Tam Th?n nh?ng chính quy?n huy?n Hóc M?n, TPHCM kh?ng gi?i quy?t d?t ?i?m, gay b?c xúc cho ng??i dan. 

Tin liên quan

Ngay sau khi báo ??ng, Thanh tra TPHCM ?? t? ch?c bu?i làm vi?c v?i gia ?ình bà Hu?nh Kim Lang ?? làm r? v? vi?c, yêu c?u UBND huy?n Hóc M?n th? ly ??n khi?u n?i c?a bà Hu?nh Kim Lang. Tr??c ?ó, Phó Chánh Thanh tra TP Tr?n ?ình Tr? ?? có v?n b?n (s? 2050/TTTP-T3) g?i Ch? t?ch UBND TPHCM c?ng nêu r?, vi?c UBND huy?n Hóc M?n kh?ng th? ly ??n khi?u n?i tranh ch?p quy?n s? d?ng ??t c?a bà Hu?nh Kim Lang v?i ly do bà Lang kh?ng cung c?p ???c gi?y khai sinh c?a ?ng Hu?nh V?n Tu?t (cha bà Lang) là kh?ng h?p ly vì ?ng Tu?t sinh n?m 1906, m?t n?m 1978.

“UBND huy?n Hóc M?n yêu c?u cung c?p gi?y khai sinh ?ng Tu?t là c? tình kh?ng gi?i quy?t tranh ch?p. Do ?ó, gia ?ình bà Hu?nh Kim Lang có ??n khi?u n?i, ?? ngh? UBND huy?n Hóc M?n th? ly gi?i quy?t tranh ch?p”, v?n b?n c?a Thanh tra TPHCM nêu r?. Thanh tra TPHCM c?ng ki?n ngh? Ch? t?ch UBND TP giao UBND huy?n Hóc M?n kh?n tr??ng x? ly các c?ng trình xay d?ng kh?ng phép trên ph?n ??t ?ang có tranh ch?p gi?a bà Hu?nh Kim Lang và bà Nguy?n Th? Danh, ?ng Hu?nh V?n Tr?a; ki?m ?i?m trách nhi?m cán b? có liên quan ??n vi?c xay d?ng các c?ng trình trái phép này.

TR?N YêN

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

B?n ??c vi?t

Làn riêng, ?u tiên cho xe buyt c?n th?c t?

C? quan ch?c n?ng TPHCM v?a ?? xu?t dành làn riêng ho?c ?u tiên cho xe buyt nh?m rút ng?n th?i gian l?u th?ng, thu hút hành khách ?i xe buyt, gi?m k?t xe. Th?c t?, v?i m?t ?? giao th?ng r?t l?n, c?u trúc ?? th? v?i nhi?u tuy?n ???ng v?n ?? h?p, n?u gi?m thêm di?n tích m?t cách máy móc có th? gay ùn t?c giao th?ng. 

T? th? b?n ??c

Ph??ng “làm ng?” cho xay d?ng nhà trái phép?

Trong ??n g?i ??n Báo SGGP, bà Chau Th? M? Chi (ph??ng Tan Thu?n ??ng, qu?n 7, TPHCM) trình bày: N?m 2011, t?i phiên tòa s? th?m c?a Tòa án nhan dan qu?n 7 và phiên phúc th?m Tòa án nhan dan TPHCM ?? ban hành b?n án s? 1485/2011/DS-PT bác ??n kháng cáo c?a bà N.T.C; y án s? th?m c?ng nh?n quy?n s? h?u c?a bà Chau Th? M? Chi ??i v?i ph?n ??t có di?n tích 308,8 m2, th?a 283, t? b?n ?? s? 5 ? x? Tan Thu?n ??ng, huy?n Nhà Bè (nay là ph??ng Tan Thu?n ??ng, qu?n 7).

Y ki?n

“Ch?t chém” giá tr?ng gi? xe

M?c dù TPHCM ?? có quy ??nh c? th? v? m?c phí tr?ng gi? xe ? t?, xe g?n máy trên ??a bàn, th? nh?ng nhi?u b?i gi? xe v?n ngang nhiên thu ti?n cao h?n so v?i quy ??nh. Th?c tr?ng này di?n ra nhi?u n?m nay và c?ng khai nh?ng các c? quan ch?c n?ng v?n ch?a có cách gi?i quy?t tri?t ??.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看