Vivo X60 Pro, flagship cao c?p k?t n?i 5G, camera ZEISS ?

SGGPO
Flagship cao c?p th? h? m?i c?a vivo – X60 Pro ?? chính th?c ???c ra m?t t?i Vi?t Nam, ?ay là s?n ph?m mang nhi?u c?i ti?n v??t tr?i và là s?n ph?m ??u tiên ra m?t t?i Vi?t Nam ?ánh d?u s? h?p tác l?ch s? gi?a vivo và ZEISS.

X60 Pro, s?n ph?m cao c?p c?a Vivo

X60 Pro, s?n ph?m cao c?p c?a Vivo

Chìa khóa cho kh? n?ng ch?p ?nh ??nh cao c?a X60 Pro n?m ? h? th?ng nhi?p ?nh mang tính ??t phá ???c ??ng ch? tác b?i vivo và ZEISS. X60 Pro s? h?u c?m 3 camera sau (48MP, 13MP và 13MP), c?ng nh? camera tr??c 32MP. Logo ZEISS ???c kh?c phía trên ?ng kính trong khi nh?n hi?u ZEISS Vario-Tessar n?m phía d??i c?m camera, t?o ???c nét nh?n di?n th??ng hi?u riêng trong l?nh v?c smartphone ch?p ?nh chuyên nghi?p.

Vivo X60 Pro, flagship cao c?p k?t n?i 5G, camera ZEISS  ? ?nh 1
X60 Pro h?i t? nhi?u tinh túy v? c?ng ngh? ch?p ?nh và quay video c?a vivo. Tùy thu?c vào t?ng nhu c?u, ng??i dùng có th? l?a ch?n gi?a ch? ?? ch?p chan dung siêu ng??c sáng HDR, siêu toàn c?nh, ch? ?? th? thao chuyên nghi?p, ch?p nhanh cho tr? em, chan dung ?a phong cách và ch? ?? ph?i sáng dài cùng nhi?u ch? ?? khác.
Vivo X60 Pro, flagship cao c?p k?t n?i 5G, camera ZEISS  ? ?nh 2
X60 Pro có hai phiên b?n màu s?c Xanh ánh Tr?ng và ?en Màn ?êm, v?i 2 c?nh bên ???c vát cong 3D và ?? m?ng ch? 7,59mm. Giá niêm y?t cho ?i?n tho?i vivo X60 Pro là 19.990.000 ??ng. Hi?n t?i, vivo ?ang cho ??t hàng tr??c X60 Pro t? ngày 2-4 ??n 8-4 và hot sale online chính th?c vào ngày 9-4v?i nhi?u ?u ??i h?p d?n t?i các h? th?ng bán l? nh? Th? Gi?i Di ??ng, FPT Shop, Viettelstore, ?i?n Máy Ch? L?n và Cellphone S trên toàn qu?c.
??c bi?t, vivo c?ng tinh ch?nh ph?n m?m ?? có th? cho ra nh?ng hi?u ?ng gi? l?p ?ng kính máy ?nh nh? Biotar v?i bokeh xoáy c?c k? ??c ?áo trên X60 Pro. Tính n?ng m?i này cho phép ng??i dùng t?o ra các b?c ?nh chan dung chuyên nghi?p v?i kh? n?ng hi?n th? ?? s?c nét ch?a t?ng có cùng hi?u ?ng bokeh xoáy hài hòa.
Vivo X60 Pro, flagship cao c?p k?t n?i 5G, camera ZEISS  ? ?nh 3
Vivo X60 ???c trang b? chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G, h?a h?n mang ??n tr?i nghi?m th??ng ngày ???c m??t mà h?n. V?i c?u hình RAM 12GB và b? nh? trong 256GB ??nh d?ng UFS 3.1 cùng tính n?ng RAM m? r?ng trên s?n ph?m giúp b? sung thêm 3GB RAM ?o, là ph?n c?ng c?n thi?t ?? t?o n?n t?ng cho chi?c smartphone ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng c??ng ?? cao, k?t n?i 5G m??t mà.

Trong s? ki?n ra m?t vivo X60 Pro, ?ng Ph?m C?ng B?ng - Giám ??c Kinh doanh vivo Vi?t Nam ?? mang ??n nh?ng th?ng tin thú v? v? hành trình phát tri?n c?a vivo trong n?m 2020 và c?ng b? nh?ng s? h?p tác mang t?m qu?c t? gi?a vivo và các ??i tác chi?n l??c. Theo ?ó, vivo “b?t tay" v?i th??ng hi?u ZEISS, m?t trong nh?ng tên tu?i có ti?ng trong l?nh v?c hình ?nh quang h?c, chuyên s?n xu?t các ?ng kính ch?t l??ng cao cho máy ?nh. V?i thi?t k? hi?n ??i t? vivo cùng ch?t l??ng ch?p ?nh ???c t?i ?u hóa b?i ZEISS, các s?n ph?m c?a vivo s? th? hi?n cam k?t c?a h?ng trong vi?c ?em ??n cho ng??i dùng tr?i nghi?m ch?p ?nh di ??ng ??nh cao.

KIM THANH

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

H?p m?c c? sau khi thu gom s? ???c Epson g?i ??n ??n v? x? ly rác th?i ?? ???c x? ly ?úng cách theo quy trình

Epson Vi?t Nam thu h?p m?c c?, góp qu? tr?ng cay xanh

Epson Vi?t Nam ph?i h?p cùng L?i ?ay Refill Station, m?t th??ng hi?u h??ng ??n s? b?n v?ng và than thi?n v?i m?i tr??ng, phát ??ng chi?n d?ch “Be Cool with Epson” qua hành ??ng n?p h?p m?c c?, góp qu? tr?ng cay xanh.

Cau chuy?n c?ng ngh?

Th? tr??ng - chính sách

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看