Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Là du thuy?n ??u tiên t?i Phú Qu?c, ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? Pháp, Sarita t? hào mang t?i cho b?n tr?i nghi?m hoàn toàn m?i m? và khác bi?t n?i ??o Ng?c. Chiêm ng??ng hoàng h?n tuy?t ??p ??y màu s?c t?i Phú Qu?c trên du thuy?n Sarita là m?t trong nh?ng ?i?u b?n nh?t ??nh kh?ng ???c b? l? khi ??n ?ay.

??m ?à món v?t quay s?t tiêu xanh Hong Kong ? quán Than Thi?u Nhiên

??m ?à món v?t quay s?t tiêu xanh Hong Kong ? quán Than Thi?u Nhiên

Ng??i dan Sài Gòn - TPHCM th??ng có cau: “?n qu?n 5 n?m qu?n 3”. Cau nói này có ng? y r?ng qu?n 5 ? TPHCM th??ng có các quán ?n ngon cùng v?i nh?ng món ?n ??c l? và h?p d?n. Trong ch??ng trình Vi?t Nam nh?ng ?i?m ??n k? này, chúng t?i xin gi?i thi?u ??n quy v? và các b?n món ?n “V?t quay s?t tiêu xanh Hong Kong” c?a quán ?n Than Thi?u Nhiên. 
H'Hen Niê, Khánh Van, Ti?u Vy, Shark Khoa, Kyo York h??ng ?ng chi?n d?ch du l?ch “Thành ph? H? Chí Minh xin chào!“

H'Hen Niê, Khánh Van, Ti?u Vy, Shark Khoa, Kyo York h??ng ?ng chi?n d?ch du l?ch “Thành ph? H? Chí Minh xin chào!“

Nh?m kh?i ph?c d?n ho?t ??ng du l?ch sau ??t bùng phát th? 2 c?a d?ch Covid-19, ??ng th?i truy?n t?i hình ?nh TPHCM - ?i?m ??n du l?ch an toàn, s?ng ??ng, tr? trung, c?i m?, s?c màu và ??y h?ng kh?i, khuy?n khích m?i ng??i dan Vi?t Nam ?i du l?ch Vi?t Nam, m?i ng??i dan thành ph? khám phá v? ??p n?i mình ?ang sinh s?ng, S? Du l?ch TPHCM th?c hi?n chi?n d?ch “Thành ph? H? Chí Minh xin chào - Hello Ho Chi Minh City”, di?n ra t? tháng 10-2020 ??n h?t tháng 1-2021. 
Linh Quy Pháp ?n: L?c vào ch?n b?ng lai!

Linh Quy Pháp ?n: L?c vào ch?n b?ng lai!

Linh Quy Pháp ?n tr? thành viên ng?c quy c?a t?nh Lam ??ng khi n?i ?ay v?a s? h?u s? thanh t?nh, v?a s? h?u kh?ng gian ??p ??n mê ho?c lòng ng??i. Cách trung tam B?o L?c kho?ng 20 km, quanh n?m may v?n bao ph?, Linh Quy Pháp ?n là m?t ng?i chùa nh? t? trên tr?i l?c xu?ng h? gi?i.

???ng sách TPHCM: Kh?ng gian trí tu?, lan t?a tình yêu sách v?i c?ng chúng

???ng sách TPHCM: Kh?ng gian trí tu?, lan t?a tình yêu sách v?i c?ng chúng

G?n 4 n?m hình thành và phát tri?n, ???ng sách là n?i h?i t? các nhà xu?t b?n, c?ng ty c? ph?n sách - phát hành uy tín nh?t TPHCM, g?m: 14 ??n v? sách m?i (v?i 19 gian hàng), 6 ??n v? sách c?, khu vui ch?i dành cho tr? em cùng 2 gian hàng quà l?u ni?m mang ??m nét v?n hóa c?a thành ph?. ???ng sách TPHCM, gi? ?ay là kh?ng gian c?a tri th?c, là n?i ??m m?m, lan t?a thói quen ??c và tình yêu sách v?i ??ng ??o c?ng chúng.
Thác ?ray Nur: ?i?u kì di?u c?a thiên nhiên

Thác ?ray Nur: ?i?u kì di?u c?a thiên nhiên

Khi ??n v?i thành ph? cao nguyên Bu?n Ma Thu?t, t?nh ??k L?k, du khách yêu thích khám phá thiên nhiên kh?ng kh?i ng? ngàng tr??c v? ??p th? m?ng và bí ?n c?a ng?n thác hùng v? nh?t Tay Nguyên, ?ó là thác ?ray Nur.

Khám phá du l?ch sinh thái Vàm Sát

Khám phá du l?ch sinh thái Vàm Sát

Khu Sinh thái Vàm Sát thu?c r?ng ng?p m?n C?n Gi? n?m trên ??a bàn x? Ly Nh?n, huy?n C?n Gi?, TPHCM. N?i ?ay ?ang tr? thành m?t ?i?m tham quan du l?ch sinh thái thu hút c? khách trong và ngoài n??c b?i có ???c s? tr?i nghi?m cu?c s?ng thiên nhiên ??y h?p d?n, than thi?n và g?n g?i.
??ng Thiên ???ng - Hoàng cung trong lòng ??t

??ng Thiên ???ng - Hoàng cung trong lòng ??t

??ng Thiên ???ng ???c phát hi?n n?m 2005. Hi?p h?i nghiên c?u hang ??ng Hoàng gia Anh qu?c nh?n ??nh, ?ay là hang ??ng kh? dài nh?t Chau á. C?ng là m?t trong nh?ng hang ??ng k? v? nh?t mà ?oàn t?ng kh?o sát.

??n Bình Thu?n l?i bi?n Kê Gà – ?n bánh xèo C? Ba – Xem Huy?n Tho?i Làng Chài

??n Bình Thu?n l?i bi?n Kê Gà – ?n bánh xèo C? Ba – Xem Huy?n Tho?i Làng Chài

M?i quy ??c gi? cùng chúng t?i ??n tham quan m?i kê gà, n?i có b?i ?á hoa c??ng v?i ?? hình d?ng k? v?. Ti?p ?ó ?oàn s?  lên ca n? ?? ??n tham quan ng?n h?i ??ng c? nh?t, cao nh?t ? Vi?t Nam và tr? v? b?ng cách l?i b? qua bi?n khi thu? tri?u rút c?n. Chi?u t?i, ?oàn ng??c v? Phan Thi?t ?? th??ng th?c ??c s?n bánh xèo C? Ba, và xem v? di?n “Huy?n Tho?i Làng Chài”.
Yoko Onsen Quang Hanh: Su?i ngu?n s?c kh?e và s?c ??p

Yoko Onsen Quang Hanh: Su?i ngu?n s?c kh?e và s?c ??p

Ngày 23-5-2020, UBND t?nh Qu?ng Ninh và T?p ?oàn Sun Group ?? chính th?c khai tr??ng giai ?o?n I khu ngh? d??ng su?i khoáng nóng chu?n Nh?t ??u tiên c?a Vi?t Nam - Yoko Onsen Quang Hanh - t?i thành ph? C?m Ph?. N?m cách H? Long ch? kho?ng 10km và cách trung tam C?m Ph? 15km v? phía Tay, Yoko Onsen Quang Hanh là khu ngh? d??ng su?i khoáng nóng ??u tiên t?i Vi?t Nam ???c ki?n t?o và v?n hành d?a trên nh?ng tiêu chu?n kh?t khe theo ?úng phong cách onsen Nh?t B?n.
L??t cáp treo lên ??nh Núi Bà ?en

L??t cáp treo lên ??nh Núi Bà ?en

H? th?ng cáp treo hi?n ??i này ?? khoác lên chi?c áo m?i, t?o nên ?i?m nh?n cho Núi Bà Den. Qua ?ó, giúp ??a ?i?m du l?ch n?i ?ay tr? nên m?i l?, thu hút, h?p d?n h?n trong m?t du khách.

?n t??ng ??i Nam: Hi?n ??i b?c nh?t, mang ??m d?u ?n 4000 n?m v?n hi?n

?n t??ng ??i Nam: Hi?n ??i b?c nh?t, mang ??m d?u ?n 4000 n?m v?n hi?n

Khu du l?ch ??i Nam hi?n nay s? h?u nhi?u c?ng trình ghi d?u k? l?c nh?: b?c tr??ng thành dài nh?t Vi?t Nam (13,5km), ??n th? l?n nh?t Vi?t Nam (5000m2), núi nhan t?o dài nh?t (252m), bi?n nhan t?o l?n nh?t (21,6ha), n?i quy t? nh?ng trò ch?i c?m giác m?nh hàng ??u và cu?i cùng là v??n thú thi?t k? m? ??u tiên t?i Vi?t Nam.
??c ?áo nhà c?ng t? B?c Liêu

??c ?áo nhà c?ng t? B?c Liêu

Nhà c?ng t? B?c Liêu (t?a l?c t?i s? 13, ???ng ?i?n Biên Ph?, thành ph? B?c Liêu), mang nét ki?n trúc ph??ng Tay, hi?n ??i, sang tr?ng, có b? th?, b?n b? theo th?i gian, tr? thành ?i?m tham quan du l?ch h?p d?n.
B?o tàng áo Dài - n?i “h?n dan t?c” ???c t?n vinh

B?o tàng áo Dài - n?i “h?n dan t?c” ???c t?n vinh

Trong Ch??ng trình VNN?? k? này, Thu Hà s? ghé th?m và tìm hi?u nh?ng giá tr? v?n hoá truy?n th?ng t?i B?o tàng áo dài, n?i b?o t?n và t?n vinh  nh?ng giá tr? t?t ??p c?a áo dài, m?t ph?n di s?n kh?ng th? thi?u c?a dan t?c Vi?t Nam. 
C?m nh?n B?u ?i?n TPHCM b?ng m?t cách khác

C?m nh?n B?u ?i?n TPHCM b?ng m?t cách khác

B?u ?i?n TPHCM là m?t trong nh?ng c?ng trình ki?n trúc ??c ?áo b?c nh?t n?m ngay gi?a trung tam thành ph? và kh?ng còn m?y xa l? ??i v?i du khách. Th? nh?ng, ?? bao gi? b?n th? c?m nh?n n?i ?ay b?ng m?t cách khác ch?a?
??n Nha Trang khám phá ??o ?i?p S?n

??n Nha Trang khám phá ??o ?i?p S?n

V?nh Nha Trang là m?t trong nh?ng hình m?u t? nhiên hi?m có c?a h? th?ng v?ng, v?nh trên th? gi?i nh? s? quy t? h?u h?t các h? sinh thái ?i?n hình, quy hi?m c?a vùng bi?n nhi?t ??i. Tháng 6-2003, v?nh Nha Trang tr? thành thành viên th? 29 c?a Cau l?c b? các v?nh ??p nh?t th? gi?i.
Th??ng th?c ?m th?c ??o Ly S?n

Th??ng th?c ?m th?c ??o Ly S?n

H?m nay Thu Hà s? th??ng th?c nh?ng món ?n t?i ??o Ly S?n ?ó là cua hu?nh ?? h?p, ?c xà c? xào s? ?t, g?i rong bi?n, ?c t??ng xào chua ng?t, canh chua cá tà ma.
??c s?n và nh?ng th?ng c?nh ??c ?áo ? Ly S?n

??c s?n và nh?ng th?ng c?nh ??c ?áo ? Ly S?n

Nh?ng c?nh quan thiên nhiên ??c ?áo cùng v?i nh?ng ??c s?n trên ??o Ly S?n thu?c t?nh Qu?ng Ng?i là m?t trong nh?ng ly do thu hút du khách ??n v?i ??o ngày m?t ??ng h?n.
?i B?n ??n g?p chú voi con!

?i B?n ??n g?p chú voi con!

“Chú voi con ? B?n ??n, ch?a có ngà nên còn tr? con” là l?i bài hát quen thu?c c?a nh?c s? Ph?m Tuyên ?? ?i vào ky ?c c?a bi?t bao th? h? tr? th?. Ngày nay t?i B?n ??n v?n ?ang tr?ng bày tiêu b?n chú voi con ?? du khách ??n tham quan và chiêm ng??ng.

Nh? v? “Làng chài x?a”

Nh? v? “Làng chài x?a”

Bên c?nh nh?ng b?i bi?n ??p, ?m th?c phong phú, M?i Né-Phan Thi?t còn có nh?ng “??c s?n” v?n hoá r?t thú v?. N?u ?? có d?p ??n ?ay mà kh?ng tìm hi?u v? ??i s?ng c?a ng??i dan làng chài, v? ?ng t? c?a ngh? n??c m?m thì qu? là thi?u xót.

Nh?ng nhà sách ??c ?áo ? TPHCM

Nh?ng nhà sách ??c ?áo ? TPHCM

Hòa nh?p theo xu h??ng phát tri?n c?a nh?ng nhà sách ???c b?n ??c yêu m?n trên th? gi?i, trong vài n?m g?n ?ay nhi?u nhà sách ? TPHCM ?? có nh?ng b??c phát tri?n m?i trong vi?c ??a sách ??n v?i b?n ??c. 

Bi?t th? ?á bí ?n c?a th? phi Phi ánh

Bi?t th? ?á bí ?n c?a th? phi Phi ánh

Nh?ng n?m g?n ?ay, bi?t th? Phi ánh t?i ?à L?t là ?i?m ??n thú v? cho nhi?u du khách. Ngoài nét ki?n trúc ??c ?áo, n?i ?ay còn có nh?ng bí ?n ch?a ???c ly gi?i.

Làng c? Ph??c L?c Th?

Làng c? Ph??c L?c Th?

Trong Ch??ng trình Vi?t Nam Nh?ng ?i?m ??n k? này chúng t?i s? gi?i thi?u Khu du l?ch sinh thái Làng c? Ph??c L?c Th?. N?i ?ay ???c Sách K? L?c Vi?t Nam xác l?p k? l?c là n?i s? h?u nhi?u nhà g? c? có hoa v?n ch?m kh?c phong phú nh?t Vi?t Nam.

V? ??p c?a ng?i tr??ng g?n 100 n?m tu?i!

V? ??p c?a ng?i tr??ng g?n 100 n?m tu?i!

Tr??ng Cao ??ng S? ph?m ?à L?t là c?ng trình ki?n trúc duy nh?t c?a Vi?t Nam ???c hi?p H?i Ki?n trúc s? th? gi?i (UIA) c?ng nh?n là m?t trong s? 1.000 c?ng trình xay d?ng ??c ?áo nh?t c?a th? gi?i trong th? k? 20.

??c nhi?u nh?t

Tin nóng trong ngày

Phá ???ng day xuyên qu?c gia bu?n bán g?n 350kg ma túy

Phá ???ng day xuyên qu?c gia bu?n bán g?n 350kg ma túy

Ngày 5-4, C?c Phòng ch?ng ma túy và t?i ph?m B? ??i Biên phòng và C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy (C04) B? C?ng an ?? ch? trì ph?i h?p v?i B? ??i Biên phòng Ngh? an, C?ng an t?nh Ngh? An ??u tranh, phá thành c?ng chuyên án phá ???ng day bu?n bán ma túy xuyên qu?c gia.

Nh?p s?ng sài gòn

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Phóng s? truy?n hình

Vi?t Nam - Nh?ng ?i?m ??n

Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Là du thuy?n ??u tiên t?i Phú Qu?c, ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? Pháp, Sarita t? hào mang t?i cho b?n tr?i nghi?m hoàn toàn m?i m? và khác bi?t n?i ??o Ng?c. Chiêm ng??ng hoàng h?n tuy?t ??p ??y màu s?c t?i Phú Qu?c trên du thuy?n Sarita là m?t trong nh?ng ?i?u b?n nh?t ??nh kh?ng ???c b? l? khi ??n ?ay.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看