Vi?t Nam mu?n màu

SGGP
Tri?n l?m Vi?t Nam mu?n màu n?m 2021 di?n ra t? ngày 26-3 ??n ngày 2-4 t?i Qu?ng tr??ng Lam Viên, TP ?à L?t, Lam ??ng. 

M?i b?c ?nh là m?t m?nh ghép, t?o nên b?c tranh Vi?t Nam xinh t??i, than thi?n, ???c xem nh? món quà tình c?m mà ban t? ch?c và ngh? s? dành t?ng TP ?à L?t nhan k? ni?m 128 n?m thành l?p thành ph? t??i ??p ngàn hoa (21-6-1893 - 21-6-2021). 

Ban T? ch?c Tri?n l?m Vi?t Nam mu?n màu cho bi?t, s? ki?n do trang m?ng Vui Nhi?p ?nh (T?p ?oàn Lê B?o Minh) kh?i x??ng v?i mong mu?n t?o d?u m?c k? ni?m ?? hàng n?m nh?ng ng??i yêu nhi?p ?nh toàn qu?c có d?p giao l?u, chia s?, nang cao ki?n th?c và k? n?ng chuyên m?n c?a mình.

Tri?n l?m quy t? 128 tác ph?m ???c h?i ??ng giám kh?o (nhà báo, chuyên gia truy?n th?ng, nhi?p ?nh gia chuyên nghi?p) tuy?n ch?n t? hàng ngàn b?c ?nh c?a 100 tác gi? kh?p n??c g?i v?. D?p này, m?t cu?c thi ?nh nhanh trong ngày v?i ch? ?? Duyên dáng ?à L?t ???c t? ch?c, v?i tr? giá gi?i th??ng h?ng nh?t ??n 55 tri?u ??ng.

Vi?t Nam muôn màu ?nh 1 Chèo thuy?n. ?nh: NGUY?N XU?N TRANG
Vi?t Nam muôn màu ?nh 2 S?c màu mùa xuan. ?nh: NGUY?N V?N TU?N
Vi?t Nam muôn màu ?nh 3 Trái tim c?a bi?n. ?nh: NGUY?N PH??C HOàI
Vi?t Nam muôn màu ?nh 4 Ch? cá bi?n Man Thái. ?nh: TR?N HùNG PH??NG
Vi?t Nam muôn màu ?nh 5 Cao ??ng ?à L?t s?m mai. ?nh: Lê NGUYêN HUY
Vi?t Nam muôn màu ?nh 6 ??u nành ?. ?nh: TR?N CAO B?O LONG
Vi?t Nam muôn màu ?nh 7 Cafe bu?i sáng. ?nh: NG? TH? THU BA

GI?N THANH S?N

Các tin, bài vi?t khác

Video

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Giao l?u tr?c tuy?n

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看