Vi?c ngh?a c?a con nhà v?

SGGP
Khi r?i sàn ??u, Tr??ng ?ình Hoàng l?p t?c tr? thành m?t con ng??i khác: t? v?n ??ng và h? tr? kinh phí ch?a tr? ch?n th??ng cho các ??ng nghi?p ??n tích c?c tham gia c?ng tác thi?n nguy?n giúp ng??i, giúp ??i. Nhà v? ??ch quy?n Anh WBA chau á nói: “Giúp ?? c?ng ??ng c?ng t?c là ?ang giúp chính mình s?ng có y ngh?a và t? t? h?n”.

Truy?n c?m h?ng

Ngày 21-3-2021, tr??c lúc th??ng ?ài ? s? ki?n “Celebrity Fights - Chef Edition” v?i Matthew McDonald (v? s? Vi?t g?c Anh), Tr??ng ?ình Hoàng tam s? r?ng ?ay ch? là màn so g?ng vì ngh?a tình, ch? y?u ?? v?n ??ng thêm nhi?u m?nh th??ng quan, nhà tài tr? và c?ng ??ng quy?n Anh ? Vi?t Nam chung tay giúp ?? xay d?ng nhà tình th??ng, nhà sinh ho?t c?ng ??ng, tr??ng h?c cho tr? em nghèo kh?p ??t n??c.

Vi?c ngh?a c?a con nhà võ ?nh 1 Quán cà phê c?a Tr??ng ?ình Hoàng (ph?i) ??ng hành lau dài v?i tr? em nghèo ??k L?k.
?nh: P.NGUY?N
S? ki?n mà Tr??ng ?ình Hoàng và nhi?u ??ng nghi?p tham gia quyên góp ???c h?n 1,5 t? ??ng, s? ???c chuy?n ??n n?i c?n ???c giúp ?? nh?t. K?t qu? ?ó, theo nhà v? ??ch WBA chau á, còn quan tr?ng h?n c? nh?ng chi?n th?ng. “Giúp ???c ai ?ó c?ng chính là ?ang giúp mình s?ng t?t h?n và bi?t chia s? yêu th??ng nhi?u h?n. ??ng ng?n ng?i m?i khi chung tay, góp s?c vì thi?n nguy?n, cu?c ??i s? cho l?i b?n r?t nhi?u món quà v? hình…”, Hoàng nói.

Th?t ra, gi?i quy?n Anh trong n??c kh?ng xa l? Tr??ng ?ình Hoàng, nh?t là v? tinh th?n thi?n nguy?n. Chàng trai vàng c?a quy?n Anh Vi?t Nam n?u r?i v? ?ài, r?i sàn t?p thì l?p t?c ch?y ??n, ch?y ?áo cùng b?n bè v?n ??ng, tìm ki?m ngu?n kinh phí ?? h? tr? cho nh?ng v? s?, v?n ??ng viên (V?V) g?p hoàn c?nh khó kh?n ???c ch?a tr? ch?n th??ng, h?i ph?c và ti?p t?c nu?i d??ng ?am mê th? thao.

N?m 2019, sau khi th?ng v? s? Lee Gyu-huyn (Hàn Qu?c) ?? ?o?t ?ai v? ??ch WBA ??ng á, v? s? Tr??ng ?ình Hoàng ?? bán ??u giá ??i g?ng tay giúp anh chi?n th?ng ?? quyên góp ti?n giúp v? s? tr? Cao V?n Nguyên k?p t? ??k L?k v? TPHCM ch?a tr? ch?n th??ng, tránh ph?i t? gi? s? nghi?p quá s?m vì ch?n th??ng n?ng. Khi ?y ??t nhiên ?ình Hoàng nh?n ???c 50 tri?u ??ng t? m?t ng??i ham m? gi?u tên chuy?n vào tài kho?n c?a anh, mà kh?ng c?n nh?n l?i cám ?n. “Cu?c s?ng th?t nhi?m màu và t?i ?? h??ng suy ngh? c?a mình theo cách ?ó, lu?n l?c quan và tin vào nh?ng ?i?u t?t ??p”, ?ình Hoàng k?.

Ai m?i g?p Tr??ng ?ình Hoàng s? e dè v?i g??ng m?t “gai góc” và s?n sàng lên gan v?i ng??i ??i di?n n?u c?n thi?t. Nh?ng, cách nói chuy?n chan th?t và tri?t ly s?ng lu?n h??ng ??n vi?c ngh?a hi?p, thi?n nguy?n d?n khi?n ng??i khác yêu m?n Hoàng nhi?u h?n. Chính anh c?ng là ng??i ?? giúp xóa ?i ??nh ki?n r?ng “v? s? quy?n Anh ch? là nh?ng con ng??i kh? khan, lì l?m”, b?ng nh?ng chu?i ngày rong ru?i kh?p ??k L?k, TPHCM, ?à N?ng, Hà N?i, Nha Trang… ?? kêu g?i r?i t?ng ti?n ?i?u tr? ch?n th??ng cho nhi?u V?V th? thao ??nh cao khác.

? làng th? thao Vi?t, v? s? sinh ra ? ??k L?k ???c cho là “c?a hi?m”, là tài n?ng ??c bi?t. Nh?ng ?ình Hoàng c?ng tr?i qua nhi?u th?ng tr?m trong s? nghi?p, v?p ng? r?i ??ng lên, ngh?n ngào ?ón chi?n th?ng và c? tam tr?ng th?t v?ng cùng c?c sau khi b? ?ánh b?i ? nh?ng tr?n ??u quan tr?ng trong ??i t?i SEA Games, Asiad… V??t lên trên t?t c?, Tr??ng ?ình Hoàng ?? tr? thành ng??i truy?n c?m h?ng cho nhi?u th? h? V?V quy?n Anh. Anh nói: “T?i t?ng th?t b?i nhi?u l?n ? ??u tr??ng SEA Games và ch? m?i m?t l?n giành HCV vào n?m 2015. Th?t b?i lu?n hun ?úc cho t?i khát v?ng ph?i chi?n th?ng, ph?i v??n lên. Ch?a bao gi? t?i d?ng l?i vì khó kh?n, và t?i v?n mu?n v? ??ch Vi?t Nam nhi?u n?m n?a, dù ?? có trong tay 12 ng?i v? ??ch r?i”.

Cu?c s?ng lu?n c?n s? s? chia

Tr??ng ?ình Hoàng tam ni?m nh? v?y, và t? nh?n ??y là phong cách s?ng c?a mình. S? d?t khoát, kiên ??nh và tràn ??y quy?t tam c?a con nhà v? c?ng là y?u t? quan tr?ng th?i thúc anh d?n mình vào vi?c ngh?a. Nhìn th?y nhi?u V?V b? tai n?n, dính ch?n th??ng hay sau khi gi?i ngh? lam vào hoàn c?nh kh?n khó lu?n khi?n anh tr?n tr? và tìm cách giúp ??.

Ngh? thì ph?i hành ??ng, m?i l?n nghe b?n bè hay ??ng nghi?p gi?i thi?u v? V?V ?ang g?p khó kh?n, l?p t?c Tr??ng ?ình Hoàng tr?c ti?p ??n ho?c chuy?n t?ng t? 5-10 tri?u ??ng, ??ng th?i kêu g?i các m?nh th??ng quan cùng tham gia giúp ??. Hoàng còn nung n?u trong lòng y t??ng t?o nên m?t qu? h? tr? th?t s? cho V?V khó kh?n; ??u tiên có th? ch? h? tr? cho các ??ng nghi?p trong gi?i quy?n Anh, v? sau n?u thu?n l?i thì s? m? r?ng cho nhi?u m?n th? thao khác ? Vi?t Nam.

V? s? sinh n?m 1990 bày t?: “N?u m?t mình kh?ng làm ???c, t?i s? kêu g?i nhi?u ??ng nghi?p, v? s? và b?n bè cùng tham gia. Mình làm vi?c t?t thì kh?ng s? ng??i t?t ngo?nh m?t, quay l?ng ?au. H?y cho ?i n?u b?n có th?, ít hay nhi?u n?u xu?t phát t? trái tim thì c?ng là ?i?u ?áng tran tr?ng”.
? ??k L?k, n?i cho Hoàng c? tu?i th? và s? nghi?p ??nh cao, anh v?n th??ng r? b?n bè ?óng góp ?? giúp ng??i nghèo, t?ng xe ??p giúp các em nh? khó kh?n có ph??ng ti?n ??n tr??ng. ??c bi?t, t?i quán cà phê mang th??ng hi?u TDH n?m ? m?t con ph? ??p c?a thành ph? Bu?n Ma Thu?t, Tr??ng ?ình Hoàng ?? ky k?t cùng Qu? b?o tr? tr? em t?nh ??k L?k trích l?i nhu?n 2.000 ??ng t? 1 ly cà phê và ??t thùng quyên góp v?n ??ng ?? h? tr? tr? em nghèo c?a t?nh.

Cùng v?i v? c?a mình (nhà c?u v? ??ch SEA Games ? ???ng ?ua ?i?n kinh ?? Th? Th?o), Hoàng d?n thêm tam huy?t ch?m sóc CLB v? thu?t riêng ?? v?a tìm ki?m tài n?ng cho th? thao t?nh nhà, v?a có th? t?ng thu nh?p, làm vi?c ngh?a cho ??i. 

Trong nh?ng ngày b?o l? nghiêm tr?ng t?i các t?nh mi?n Trung vào n?m 2020, nam v? s? ?? kêu g?i quyên góp ???c h?n 200 tri?u ??ng, c?ng nh? tr?c ti?p h? tr? nh?ng ph?n quà ??n ng??i dan x? Ba Nang, huy?n ??kr?ng (t?nh Qu?ng Tr?), n?i b? s?t l? và l? quét gay thi?t h?i n?ng n?. “T?i ch? mong c?ng vi?c c?a mình ???c thu?n l?i, t? ?ó có ???c ngu?n tài chính ?n ??nh ?? giúp ?? nhi?u ng??i h?n. T?i ngh? trong cu?c s?ng kh?ng nên ch? quan tam ??n b?n than mình mà c?n chia s? nhi?u h?n. T?i t?ng có lúc tuy?t v?ng khi m?i b??c vào ngh?, mu?n b? cu?c ?? ph? giúp cha m? tr?ng cà phê, làm r?y. Nh?ng khao khát ???c th? hi?n n?ng khi?u v? thu?t và khám phá ti?m n?ng c?a b?n than ?? th?i thúc t?i b??c ti?p, kiên trì theo ?u?i cho ??n lúc thành c?ng. T?i hi?u c?m xúc ?ó ? nhi?u b?n tr?, ? nhi?u ??ng nghi?p khác, nên s? giúp h? th?t nhi?u ?? gi?c m? kh?ng d?ng l?i…”, Tr??ng ?ình Hoàng th? l?.

Tr??c khi theo ?u?i quy?n Anh, v? s? Tr??ng ?ình Hoàng b?t ??u theo t?p v? c? truy?n, wushu t? n?m 2002, t?ng giành 12 ng?i v? ??ch qu?c gia ? các h?ng can d??i 75kg và d??i 81kg. T?i SEA Games 28, Tr??ng ?ình Hoàng l?n ??u tiên giành ???c HCV h?ng can d??i 75kg. N?m 2019, ch? 1 n?m sau khi t?p và theo ?u?i s? nghi?p quy?n Anh chuyên nghi?p, ?ình Hoàng giành ???c ?ai v? ??ch WBA ??ng á khi s? ki?n ???c t? ch?c t?i Hà N?i. Sau ?ó, anh giành thêm ?ai v? ??ch WBA chau á vào n?m 2020 t?i Manila (Philippines).

Theo ?ng V? ??c Th?nh (ph? trách B? m?n quy?n Anh c?a T?ng c?c TDTT), Tr??ng ?ình Hoàng là ?i?n hình cho y chí v??n lên trong làng v? Vi?t, giàu n?ng l??ng và bi?t cách t?o ra hi?u ?ng lan t?a tích c?c ??n c?ng ??ng.

Lê QUANG - NGUY?N ANH

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

?nh

??c ?áo sen tr?ng

Nh?ng ki?t tác ngh? thu?t c?a cung ?i?n vàng son, ??n ?ài, l?ng t?m nguy nga, tráng l? d??ng nh? hòa quy?n vào s? thanh tao, tinh khi?t c?a h??ng s?c hoa sen, t?o cho c? ?? Hu? v? ??p riêng, x?a mà kh?ng c?.

Video

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Giao l?u tr?c tuy?n

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看