Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

?i?m tin SGGP

?i?m tin SGGP Online ngày 3-4-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 3-4-2021

TP Th? ??c tuyên truy?n b?u c? cho cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c; 2 n? sinh viên b? xe t?i t?ng t? vong trên ?èo B?o L?c; Ti?n Giang: Qu?c l? 1 k?t xe kéo dài do tai n?n giao th?ng; L? h?ng quy ??nh trong x? ly “b?n cóc, xe dù”; L?nh th? ?ài Loan: Tàu tr?t ???ng ray, 50 ng??i thi?t m?ng… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 3-4-2021.
Thi?u niên k? l?i c?nh b? b?o v? dan ph? ?ánh

Thi?u niên k? l?i c?nh b? b?o v? dan ph? ?ánh

Liên quan v? “B?o v? dan ph? ?ánh 2 thi?u niên trong Tr??ng THCS Nguy?n V?n T?”, chi?u ngày 2-4, phóng viên báo SGGP ?? tìm ??n nhà c?a 2 thi?u niên cùng ng??i than chia s? v? v? vi?c ?ang gay b?c xúc d? lu?n này.
?i?m tin SGGP Online ngày 2-4-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 2-4-2021

Qu?c h?i xem xét mi?n nhi?m Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng; Qu?c h?i th?ng qua Ngh? quy?t chính th?c mi?n nhi?m ch?c v? Th? t??ng Chính ph? ??i v?i ?ng Nguy?n Xuan Phúc; TPHCM ch?a thí ?i?m d?y ti?ng ??c và ti?ng Hàn là ngo?i ng? 1; ?i ng??c chi?u trên cao t?c, tài x? b? t??c gi?y phép lái xe; Pháp phong t?a toàn qu?c l?n 3… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 2-4-2021.

G?n 50.000 ng??i ?? tiêm vaccine Covid-19

G?n 50.000 ng??i ?? tiêm vaccine Covid-19

Theo th?ng kê c?a Ch??ng trình tiêm ch?ng m? r?ng qu?c gia, ??n th?i ?i?m này, t?ng c?ng ?? th?c hi?n tiêm vaccine phòng Covid-19 t?i 19 t?nh/TP cho g?n 50.000 ng??i.
?i?m tin SGGP Online ngày 1-4-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 1-4-2021

Qu?c h?i phê chu?n Ngh? quy?t v? 3 Phó Ch? t?ch Qu?c h?i m?i; Trình Qu?c h?i mi?n nhi?m ch?c v? Th? t??ng Chính ph?; C?ng b? ?? tham kh?o k? thi t?t nghi?p trung h?c ph? th?ng n?m 2021; Yêu c?u x? ?úng ng??i, ?úng t?i v? bu?n bán ma túy ? B?nh vi?n Tam th?n Trung ??ng I; Qu?n 1 ra m?t “D?ch v? ??nh danh c?ng dan ?i?n t?”….  là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 1-4-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 31-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 31-3-2021

Tan Ch? t?ch Qu?c h?i V??ng ?ình Hu? tuyên th? nh?m ch?c; Qu?c h?i xem xét mi?n nhi?m các Phó Ch? t?ch Qu?c h?i: Tòng Th? Phóng, U?ng Chu L?u và Phùng Qu?c Hi?n; L?nh ??o TPHCM th?m, ??ng viên gia ?ình n?n nhan v? h?a ho?n 6 ng??i t? vong; Cháy b?i gi? xe vi ph?m giao th?ng ? TP Th? ??c… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 31-3-2021.

Cháy b?i gi? xe vi ph?m giao th?ng ? TP Th? ??c

Cháy b?i gi? xe vi ph?m giao th?ng ? TP Th? ??c

Ng??i dan phát hi?n khói l?a b?c lên t? b?i xe vi ph?m giao th?ng, tang v?t ? ???ng Th?ng Nh?t, ph??ng Bình Th?, TP Th? ??c (TPHCM) vào khuya ngày 30-3. Ng?n l?a b?c cao khi?n nhi?u ng??i dan sinh s?ng t?i ?ay ho?ng s?, tìm cách di chuy?n ra khu v?c an toàn.
Clip hi?n tr??ng c?n nhà cháy khi?n 6 ng??i t? vong

Clip hi?n tr??ng c?n nhà cháy khi?n 6 ng??i t? vong

Th?i ?i?m x?y ra v? cháy, ?ng Tam ng? phía tr??c hiên nhà nên thoát k?p. 6 n?n nhan còn l?i g?m v?, con dau, hai con, cháu ngo?i, cháu n?i c?a ?ng Tam ??u t? vong. V? cháy x?y ra ? ???ng Nguy?n Th? ??nh, ph??ng Cát Lái, TP Th? ??c (TPHCM) vào r?ng sáng ngày 30-3.
?i?m tin SGGP Online ngày 29-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 29-3-2021

Tu?n làm vi?c th? 2, K? h?p th? 11, Qu?c h?i khóa XIV: B?t ??u xem xét, quy?t ??nh c?ng tác nhan s? Nhà n??c; ??i bi?u nh?c chính sách l??ng h?u cho cán b? ngh? tr??c n?m 1993; Nh?t l? thu?c chu?t trên ???ng ?i h?c v?, 2 h?c sinh c?p 1 m? u?ng và th??ng vong; Khen th??ng 2 CSGT “m? ???ng” cho ? t? ch? s?n ph? ??n b?nh vi?n; B?t thêm nhi?u ??i t??ng trong ???ng day bu?n l?u, pha ch? và mua bán x?ng gi?… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 29-3-2021.
Xác minh clip CSGT ?ánh, ?á 2 thanh niên ? b?i ??t tr?ng

Xác minh clip CSGT ?ánh, ?á 2 thanh niên ? b?i ??t tr?ng

Hai c?nh sát giao th?ng ?ánh, ?á 2 thanh niên ? b?i ??t tr?ng thu?c huy?n Bình Chánh, TPHCM vào chi?u ngày 27-3 ?? có báo cáo gi?i trình v? v? vi?c trên. Quan ?i?m c?a C?ng an huy?n Bình Chánh là x? ly nghiêm, kh?ng bao che.
?i?m tin SGGP Online ngày 28-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 28-3-2021

B?nh nhan 1.536 ?? kh?i Covid-19 ???c chuy?n v? B?nh vi?n Ch? R?y ?i?u tr? b?nh n?n; Ch? s? tia UV t?i nhi?u thành ph? mi?n Nam ?ang ? m?c c?nh báo r?t nguy hi?m; ?BSCL: G?n 40.000ha cay ?n trái có nguy c? thi?u n??c t??i; Xác minh clip CSGT ?ánh, ?á 2 thanh niên ? b?i ??t tr?ng; Trung Qu?c ban b? c?nh báo vàng v? b?o cát… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 28-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 27-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 27-3-2021

Bi?n nh?ng quy?t ??nh c?a ??i h?i ??ng thành hi?n th?c sinh ??ng trong th?c t?; C?ng an báo cáo v? g?n 400 tr??ng h?p ng? ??c ? Bình ??nh; B?nh nhan n?ng 1.536 ???c ?i?u tr? kh?i b?nh Covid-19; H?p báo chính th?c ??u tiên c?a T?ng th?ng M?: Nh?ng thách th?c kh?ng d? gi?i quy?t… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 27-3-2021.
H?i Phòng th?n t?c truy v?t hai ca nghi m?c Covid-19

H?i Phòng th?n t?c truy v?t hai ca nghi m?c Covid-19

Liên quan ??n hai ca nghi m?c Covid-19 t?i H?i Phòng ???c phát hi?n vào t?i ngày 25-3, sáng ngày 26-3, bà Ph?m Thu Xanh – T? tr??ng T? ph?n ?ng nhanh phòng ch?ng d?ch Covid-19 thành ph? H?i Phòng cho bi?t, qua rà soát, b??c ??u xác ??nh 19 ng??i ti?p xúc F1. K?t qu? xét nghi?m l?n 1 c?a 19 ng??i này ??u am tính v?i SARS-CoV-2.
?i?m tin SGGP Online ngày 26-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 26-3-2021

Sáng nay 26-3, có 2 ca m?c Covid-19 ? TPHCM và H?i Phòng, B? Y t? th?ng báo kh?n; TPHCM: 8 F1, 23 F2 c?a b?nh nhan 2.580 ?? có k?t qu? am tính l?n 1; TPHCM ti?p nh?n thêm 3 ca nghi ng? ??c pate chay; Khai m?c ngày h?i thanh niên n?m 2021; H?i ngh? th??ng ??nh EU th?o lu?n v? Covid-19… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 26-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 25-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 25-3-2021

C?ng an phong t?a khám xét m?t c?a hàng x?ng d?u ? qu?n Gò V?p; Ngày 28-4: C?ng b? danh sách chính th?c ng??i ?ng c? ??i bi?u Qu?c h?i, H?ND các c?p; C? tri và nhan dan ?ánh giá c?ng tác nhan s? ???c ti?n hành dan ch?, khách quan; B?t ??u tìm ki?m tr? l?i các n?n nhan m?t tích t?i th?y ?i?n Rào Tr?ng 3; Bình D??ng: B?t gi? nhóm tr?m c?p liên t?nh lu?n th? súng trong ng??i; Ki?m tra c? s? c?a ng??i ?àn ?ng t? x?ng là “?ng tr?i”, ch?a ???c bách b?nh… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 25-3-2021.

Tin nóng trong ngày

Phá ???ng day xuyên qu?c gia bu?n bán g?n 350kg ma túy

Phá ???ng day xuyên qu?c gia bu?n bán g?n 350kg ma túy

Ngày 5-4, C?c Phòng ch?ng ma túy và t?i ph?m B? ??i Biên phòng và C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy (C04) B? C?ng an ?? ch? trì ph?i h?p v?i B? ??i Biên phòng Ngh? an, C?ng an t?nh Ngh? An ??u tranh, phá thành c?ng chuyên án phá ???ng day bu?n bán ma túy xuyên qu?c gia.
Thi?u niên k? l?i c?nh b? b?o v? dan ph? ?ánh

Thi?u niên k? l?i c?nh b? b?o v? dan ph? ?ánh

Liên quan v? “B?o v? dan ph? ?ánh 2 thi?u niên trong Tr??ng THCS Nguy?n V?n T?”, chi?u ngày 2-4, phóng viên báo SGGP ?? tìm ??n nhà c?a 2 thi?u niên cùng ng??i than chia s? v? v? vi?c ?ang gay b?c xúc d? lu?n này.

Nh?p s?ng sài gòn

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 
Quán chay tùy tam c?a ??i v? ch?ng tr? dành cho ng??i khó kh?n, c? nh?

Quán chay tùy tam c?a ??i v? ch?ng tr? dành cho ng??i khó kh?n, c? nh?

Quán chay Tùy Tam (49/1 Tr?nh ?ình Tr?ng, ph??ng 5, qu?n 11) c?a v? ch?ng ch? V??ng Kim Long ho?t ??ng ???c h?n 1 n?m, quán ??u ??n m? c?a ?ón khách t? 11 gi? 20 ??n 13 gi? 30, vào các ngày th? 4, th? 5, th? 6 h?ng tu?n. Th?c khách c?a quán ?a ph?n là ng??i bán vé s?, thu gom ve chai...

Phóng s? truy?n hình

N?n ti?ng ?n karaoke, loa k?o kéo: Ph?i ch? tài nghiêm

N?n ti?ng ?n karaoke, loa k?o kéo: Ph?i ch? tài nghiêm

C?nh hát karaoke ? t?i gia, trong xóm, ven ???ng, loa k?o kéo di ??ng kh?p các hàng quán... khi?n nhi?u ng??i ngao ngán. Nh?ng ai s?ng trong ph?m vi ph?i tr?c ti?p gánh ch?u ti?ng ?n lu?n c?m th?y khó ch?u, m?t m?i, ch?t l??ng s?ng gi?m.

R?p phim, san kh?u k?ch ph?n ??u ph?c h?i d?n sau d?ch Covid-19

R?p phim, san kh?u k?ch ph?n ??u ph?c h?i d?n sau d?ch Covid-19

M? c?a tr? l?i sau kho?ng th?i gian t?m l?ng do d?ch trong ??t t?t v?a qua, h? th?ng các r?p phim t? CGV, Galaxy, Lotte, BHD, Cinestar… và các san kh?u k?ch t?i TPHCM ?? d?n nh?n nh?p h?n. Khán gi? hào h?ng ra r?p, ??n san kh?u ?? vui ch?i gi?i trí, ?ó nh? ??ng l?c thúc ??y các ??n v? ho?t ??ng ngh? thu?t c? g?ng h?n ?? cùng nhau v??t qua khó kh?n trong th?i Covid-19.

Vi?t Nam - Nh?ng ?i?m ??n

Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Là du thuy?n ??u tiên t?i Phú Qu?c, ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? Pháp, Sarita t? hào mang t?i cho b?n tr?i nghi?m hoàn toàn m?i m? và khác bi?t n?i ??o Ng?c. Chiêm ng??ng hoàng h?n tuy?t ??p ??y màu s?c t?i Phú Qu?c trên du thuy?n Sarita là m?t trong nh?ng ?i?u b?n nh?t ??nh kh?ng ???c b? l? khi ??n ?ay.

??m ?à món v?t quay s?t tiêu xanh Hong Kong ? quán Than Thi?u Nhiên

??m ?à món v?t quay s?t tiêu xanh Hong Kong ? quán Than Thi?u Nhiên

Ng??i dan Sài Gòn - TPHCM th??ng có cau: “?n qu?n 5 n?m qu?n 3”. Cau nói này có ng? y r?ng qu?n 5 ? TPHCM th??ng có các quán ?n ngon cùng v?i nh?ng món ?n ??c l? và h?p d?n. Trong ch??ng trình Vi?t Nam nh?ng ?i?m ??n k? này, chúng t?i xin gi?i thi?u ??n quy v? và các b?n món ?n “V?t quay s?t tiêu xanh Hong Kong” c?a quán ?n Than Thi?u Nhiên. 
H'Hen Niê, Khánh Van, Ti?u Vy, Shark Khoa, Kyo York h??ng ?ng chi?n d?ch du l?ch “Thành ph? H? Chí Minh xin chào!“

H'Hen Niê, Khánh Van, Ti?u Vy, Shark Khoa, Kyo York h??ng ?ng chi?n d?ch du l?ch “Thành ph? H? Chí Minh xin chào!“

Nh?m kh?i ph?c d?n ho?t ??ng du l?ch sau ??t bùng phát th? 2 c?a d?ch Covid-19, ??ng th?i truy?n t?i hình ?nh TPHCM - ?i?m ??n du l?ch an toàn, s?ng ??ng, tr? trung, c?i m?, s?c màu và ??y h?ng kh?i, khuy?n khích m?i ng??i dan Vi?t Nam ?i du l?ch Vi?t Nam, m?i ng??i dan thành ph? khám phá v? ??p n?i mình ?ang sinh s?ng, S? Du l?ch TPHCM th?c hi?n chi?n d?ch “Thành ph? H? Chí Minh xin chào - Hello Ho Chi Minh City”, di?n ra t? tháng 10-2020 ??n h?t tháng 1-2021. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看