V? mi?n di s?n Th? ??c

SGGP
TP Th? ??c (sáp nh?p t? 3 qu?n 2, 9 và Th? ??c, TPHCM) có h? th?ng di s?n v?n hóa ?a d?ng và phong phú. Ngoài các di tích kh?o c? h?c, còn có hàng ch?c ng?i chùa l?n nh?, h?n 50 ng?i ?ình và nhi?u di tích ki?n trúc c? x?a. M?t ngày cu?i tu?n, t?i quy?t ??nh khám phá mi?n di s?n c?a thành ph? m?i, v?i m?t s? háo h?c l?n tò mò.

Chùa Ph??c T??ng sau nhi?u l?n trùng tu v?n gi? ???c nét c? kính. ?nh:  D?NG PH??NG

Chùa Ph??c T??ng sau nhi?u l?n trùng tu v?n gi? ???c nét c? kính. ?nh: D?NG PH??NG

Bình yên

Ph??ng Long Bình có r?t nhi?u ng?i chùa: Thanh S?n, Ph??c Long, Chau ??c 3, B?u Long…, nh?ng lau n?m nh?t là chùa H?i S?n, t?a l?c t?i s? 1A1 ???ng Nguy?n Xi?n. Theo tài li?u, chùa H?i S?n ???c m?t v? thi?n s? có tên là Khánh Long xay d?ng ?? tu t?p vào cu?i th? k? 18. Kh?ng ch? là di tích kh?o c? h?c, chùa còn là m?t c?ng trình có giá tr? v? m?t ki?n trúc ngh? thu?t. Vào ngày 7-1-1993, chùa H?i S?n ???c B? V?n hóa x?p h?ng là Di tích ki?n trúc ngh? thu?t qu?c gia theo Quy?t ??nh s? 43-VH/Q?.

Chùa H?i S?n n?m trên m?t ng?n ??i nh?, phía sau chùa là ???ng Nguy?n Xi?n, còn phía tr??c là s?ng ??ng Nai. ?ay là ng?i chùa có ki?n trúc ngh? thu?t tiêu bi?u ? Nam b?, các d?y nhà ???c làm b?ng g? quy, n?m trên m?t tr?c d?c, mái l?p ngói am d??ng. T?i chùa có các b?c hoành, li?n, ??i long v?, t??ng Ph?t, án th? g? có giá tr? ngh? thu?t nh? “H?i S?n t?”, “??i hùng b?u ?i?n”, “T? ?n trùng quan”, ??c bi?t là “V?n ??c h?ng danh” do vua Kh?i ??nh ban t?ng. Ti?c r?ng, vào ngày 17-7-2012, chùa x?y ra h?a ho?n, ?? thiêu cháy toàn b? chánh ?i?n.

Tr? trì hi?n nay c?a chùa H?i S?n là ??i ??c Thích Thi?n H?o. Khi nh?c v? tr?n h?a ho?n n?m x?a, gi?ng ?ng chùng xu?ng: “Khi phát hi?n cháy l?n, m?c dù xe c?u h?a có ??n nh?ng n??c s?ng c?n, thành ra ch? c?u ???c nhà sau. Toàn b? ph?n chánh ?i?n b? cháy, trong ?ó có chu?ng, tr?ng, t??ng Ph?t b?ng g?, hoành phi... S? vi?c ?ó ám ?nh t?i ??n bay gi?, m?i l?n nghe có gì khang khác là l?i h?i h?p, gi?t mình”.

Cùng ??n th?m chùa v?i t?i h?m ?ó còn có ??i b?n Bích H?nh (ng? qu?n 8) và Thanh Hi?u (ng? TP D? An, Bình D??ng). Trong khi Bích H?nh l?n ??u t?i chùa thì v?i Thanh Hi?u, chùa H?i S?n là ch?n quen thu?c, lúc nh? Hi?u th??ng qua chùa ch?i. Thanh Hi?u k?: “Trong khi nh?ng ng?i chùa ngay trong lòng thành ph?, g?n ???ng, gay c?m giác ng?t ng?t, ?n ào thì chùa H?i S?n có nhi?u cay xanh, kh?ng gian thoáng ??ng. M?i l?n vào ?ay, em ??u c?m th?y tho?i mái và bình yên”.

R?i chùa H?i S?n, t?i ??n chùa Ph??c T??ng, t?a l?c t?i s? 102 L? Xuan Oai (ph??ng T?ng Nh?n Phú A). N?i ?ay hi?n còn l?u gi? t?m hoành phi “Ph??c T??ng t?” ghi n?m Giáp Ng? (1834), c?ng là n?m chùa ???c tu b?, t?n t?o. Chùa Ph??c T??ng ???c B? V?n hóa c?ng nh?n là Di tích ki?n trúc ngh? thu?t vào ngày 7-1-1993; ??n ngày 27-7-1993, chùa ???c c?ng nh?n là Di tích l?ch s? - v?n hóa c?p qu?c gia.

Theo m?t s? s? li?u, chùa Ph??c T??ng ???c xay d?ng theo ch? L ng??c, có tr?c chính và tr?c ph?. M?c dù tr?i qua nhi?u ??t trùng tu nh?ng chùa v?n gi? ???c nét truy?n th?ng, c? kính. ??i ??c Thích Nh?t An, tr? trì th? 11 c?a chùa Ph??c T??ng, cho bi?t, hi?n nay chùa có 53 pho t??ng, 13 b?c hoành phi, cau ??i và nhi?u bao lam, th?n v?ng, bài v?. Ngoài b?c hoành phi “Ph??c T??ng t?”, n?i ?ay còn có cau ??i, pho t??ng hàng tr?m n?m tu?i, ??c bi?t là gi?ng ?á ong có t? th?i T?. N?m trong m?t khu ph? yên t?nh, chùa kh?ng ch? thu hút du khách th?p ph??ng mà c? ng??i dan xung quanh v?n th??ng ghé chùa th?m thú, ho?c t?p th? d?c m?i khi chi?u v?.

K? cau chuy?n v? di tích

Ngoài y?u t? thiên tai, h?a ho?n, còn r?t nhi?u y?u t? tác ??ng ??n di s?n v?n hóa. Trong ?ó, ph?i k? ??n s? xam th?c b?i hi?n t??ng di dan, ?? th? hóa, d?ch v? hóa mà cau chuy?n ? di tích B?n ?ò (?p B?n ?ò, ph??ng Long Bình) là m?t minh ch?ng. Theo m?t s? tài li?u, di tích B?n ?ò ???c phát hi?n trong nh?ng n?m 60 c?a th? k? 20 và ???c khai qu?t l?n vào n?m 1977. Có ?i?u, khi ???c “m?c s? th?”, t?i kh?ng c?m nh?n ???c kh?ng khí thiêng liêng c?a m?t di tích ?? có hàng tr?m n?m tu?i. C?ng b?i B?n ?ò ?? b? thu h?p b?i ho?t ??ng c? trú, các quán nh?u... ??c bi?t, t?i B?n ?ò hoàn toàn kh?ng có th?ng tin cho th?y ?ay là m?t di tích kh?o c? h?c quan tr?ng mà ch? có nh?ng dòng ch? chung chung, kèm s? ?i?n tho?i c?a m?t ng??i tên X?t, ???c xem là th? h? th? ba hành ngh? ??a ?ò t?i ?ay. B?n ?ò v?n ?ó mà d??ng nh? d?u x?a ?? phai m?.

V? mi?n di s?n Th? ??c ?nh 1 B?n ?ò t?ng là di tích kh?o c? h?c, nay ?? phai d?u...

Trong cu?c trò chuy?n cùng PGS-TS Nguy?n ??c L?c, anh cho r?ng, TP Th? ??c ?ang trong th?i gian vàng ?? quy ho?ch thành m?t thành ph? ph?c h?p: thành ph? sáng t?o d?a trên n?n t?ng nhan v?n, bao g?m c? thi?t ch? v?n hóa. ?ay là d?p ?? s?p x?p, quy ho?ch l?i có tính h? th?ng, xay d?ng ???c m?t b?c tranh t?ng th? và ??ng b? di?n m?o di s?n c?a thành ph?. PGS-TS Nguy?n ??c L?c nói thêm: “Hi?n nay, ng??i ta ?ang c?nh báo v? y?u t? k? thu?t s? trong ??i s?ng, nó làm cho ng??i ta b?t ??u m?t ?i c?m giác thu?c v?; tr? thành nh?ng con ng??i cá nhan, tính c?ng ??ng b?t ??u suy gi?m. Chính vì v?y, thành ph? ?y ph?i ???c xay d?ng song hành v?i thành ph? nhan v?n, ?? bù ??p cho s? thi?u h?t b? t?o ra b?i tính k? thu?t s?”.

C?ng theo PGS-TS Nguy?n ??c L?c, m?t khái ni?m ?ang ???c áp d?ng vào nhi?u khía c?nh hi?n nay là Story-telling (ph??ng pháp k? chuy?n d?a trên vi?c xay d?ng, phát tri?n và lan t?a nh?ng cau chuy?n có tính ??c tr?ng và ly thú). Ph?i k? ???c cau chuy?n v? di tích thì ng??i ta m?i hi?u và c?m ???c nó có b? dày l?ch s? nh? th? nào, có y ngh?a v?i c?ng ??ng ra sao… Chính t? nh?ng cau chuy?n ?y m?i có s? k?t n?i gi?a các th? h?.

H? S?N

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Trong th? gi?i youtube: ám ?nh b?c t?

Trong th? gi?i youtube: ám ?nh b?c t?

“Làm YouTuber có th? ki?m ???c ti?n tri?u, th?m chí ti?n t? d? dàng”, ?ó là l?i truy?n tai, t?o ti?n ?? cho s? ra ??i liên ti?p YouTuber m?i. Nh?ng l?i ??n ?y có ?úng hay kh?ng và ?úng ? m?c nào ch? có ng??i trong cu?c m?i bi?t r?. Th?c t?, ?? có nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng trên YouTube, ch?a bao gi? d? dàng.

Phim

?m nh?c

Liveshow “Tri am" c?a M? Tam “cháy vé” nh? tên tu?i h?ng A Vbiz

Hàng nghìn ng??i s?n vé liveshow “Tri am” khi “h?a my tóc nau” ti?t l? danh tính nh?ng khách m?i ??c bi?t. Fan M? Tam, Hà Anh Tu?n, Phan M?nh Qu?nh, Wowy ?ang ch?y ?ua ?? vét nh?ng t?m vé cu?i cùng trên VinID cho b?a ti?c am nh?c ?áng ch? ??i nh?t n?m 2021, s? di?n ra ch?a ??y m?t tháng t?i.

San kh?u

Sách và cu?c s?ng

V?nh Th?ng và D?u ?n th??ng chau th?


T? nh?ng ngày còn ng?i trên gh? tr??ng ph? th?ng, V?nh Th?ng (n?m nay 25 tu?i) ?? có nh?ng t?p th? riêng: Và quá kh? th?y ta (2012) và Tr?ng thái yêu (2015).

Sáng tác

L?i c? ta v?

Ph? c? ?au r?i
Ta men v? mi?n d? v?ng
Ng??i c? ?au r?i
Tà áo l?a thanh thiên?

M? thu?t

Tri?n l?m tranh “Tr?nh và nh?ng am ba”

Chi?u 1-4, t?i Gác Tr?nh, s? nhà 203/19 (d?y nhà C khu t?p th?) ???ng Nguy?n Tr??ng T?, TP Hu? di?n ra tri?n l?m tranh “Tr?nh và nh?ng am ba” nhan k? ni?m 20 n?m ngày nh?c s? Tr?nh C?ng S?n qua ??i. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看