Hành trình khám phá ?m th?c Vi?t s? lên sóng kênh ABC Australia

Hành trình khám phá ?m th?c Vi?t s? lên sóng kênh ABC Australia

Ch??ng trình th?c t? Vi?t Nam qua góc nhìn c?a Luke Nguy?n -  là hành trình khám phá ??y thú v? c?a ??u b?p ng??i Australia g?c Vi?t v? ??t n??c, v?n hóa, con ng??i Vi?t Nam qua các món ?n truy?n th?ng s? ???c phát sóng vào 20 gi? 30 ch? nh?t hàng tu?n, t? ngày 11- 4 -2021 trên kênh ABC Australia.

Nh?ng ngày v?n hóa Hàn Qu?c t?i Qu?ng Nam n?m 2021

??i s? quán Hàn Qu?c t?i Vi?t Nam ph?i h?p cùng UBND t?nh Qu?ng Nam t? ch?c Nh?ng ngày v?n hóa Hàn Qu?c t?i Qu?ng Nam n?m 2021 t? ngày 7 ??n 14- 4  t?i thành ph? Tam K? và H?i An, t?nh Qu?ng Nam. Ch??ng trình do Trung tam V?n hóa Hàn Qu?c t?i Vi?t Nam ph?i h?p cùng S? VH-TT-DL t?nh Qu?ng Nam, UBND thành ph? H?i An, Liên ?oàn Taekwondo Vi?t Nam... th?c hi?n.

Trong th? gi?i youtube: ám ?nh b?c t?

“Làm YouTuber có th? ki?m ???c ti?n tri?u, th?m chí ti?n t? d? dàng”, ?ó là l?i truy?n tai, t?o ti?n ?? cho s? ra ??i liên ti?p YouTuber m?i. Nh?ng l?i ??n ?y có ?úng hay kh?ng và ?úng ? m?c nào ch? có ng??i trong cu?c m?i bi?t r?. Th?c t?, ?? có nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng trên YouTube, ch?a bao gi? d? dàng.

Kh?i ??ng Hoa kh?i Ng?i sao Th? thao Vi?t Nam mùa ??u tiên v?i gi?i th??ng lên t?i 10 t? ??ng

Ngày 5-4, cu?c thi Hoa kh?i Ng?i sao Th? thao Vi?t Nam (Miss Fitness Star Vietnam) l?n ??u tiên t?i Vi?t Nam ?? chính th?c ???c kh?i ??ng. ?ay là ??u tr??ng nhan s?c h?a h?n bùng n? trong n?m 2021 v?i s? góp m?t c?a dàn giám kh?o ?ình ?ám: Hoa h?u Minh Tú, Hoa h?u Ti?u Vy, á h?u Mau Th?y, á h?u Thúy Van… cùng gi?i th??ng lên t?i 10 t? ??ng.

Ca s? Rosé ??p t?a n? th?n trong 2 l?n di?n thi?t k? c?a C?ng Trí

Ca s? Rosé ??p t?a n? th?n trong 2 l?n di?n thi?t k? c?a C?ng Trí

Sau MV On The Ground ?ánh d?u màn ra m?t solo c?a Rosé (ca s? nhóm BLACKPINK - Hàn Qu?c) thì m?i ?ay, n? ngh? s? ti?p t?c ra m?t MV Gone. Gi?i m? ?i?u Vi?t Nam m?t l?n n?a t? hào khi nh?n th?y hai MV ??u tiên trong s? nghi?p solo c?a Rosé ??u có s? xu?t hi?n c?a nhà thi?t k? C?ng Trí v?i hai m?u ??m gay ?n t??ng m?nh v? m?t th? giác. 
T? t? hay ph?n c?m?

T? t? hay ph?n c?m?

LTS: Sau v? vi?c liên quan ??n clip “xin vía h?c gi?i” gay b?c xúc d? lu?n c?a YouTuber Th? Nguy?n, cau chuy?n v? n?i dung trên YouTube v?n gay ra nhi?u tranh c?i trái chi?u. Bên c?nh nh?ng n?i dung ph?n ánh giá tr? s?ng tích c?c, còn ?ó nhi?u n?i dung “rác”, ph?n giáo d?c. ?? các chiêu trò cau view, c?ng nh? ch?y theo l?i ích ki?m ti?n trên kênh chia s? video này.
Ngh? s? san kh?u v? ngu?n

Ngh? s? san kh?u v? ngu?n

Nhà hát C?i l??ng Tr?n H?u Trang ph?i h?p Ban Ly lu?n phê bình - H?i San kh?u TPHCM v?a t? ch?c chuy?n v? ngu?n dành cho các th? h? ngh? s? san kh?u c?i l??ng thành ph?.
Khách tham quan tri?n l?m c?a Refik Anadol

Ngh? thu?t mang l?i hy v?ng

Dòng ng??i kiên nh?n x?p hàng, nhích t?ng chút m?t tr??c phòng tr?ng bày ngh? thu?t ? Istanbul (Th? Nh? K?) v?i mong mu?n có th? t?n m?t chiêm ng??ng các tác ph?m ???c tr?ng bày trong bu?i tri?n l?m c?a ngh? s? ???ng ??i n?i ti?ng Th? Nh? K? Refik Anadol.
Gi?i tr? ? Jakarta ?ang quay l?i v?i máy ch?p ?nh phim truy?n th?ng

Gi?i tr? Indonesia quay l?i v?i máy ?nh phim

B?t ch?p s? ph? bi?n c?a các máy ?nh k? thu?t s? và máy ?nh tích h?p trên ?i?n tho?i di ??ng, gi?i tr? ? Jakarta ?ang quay l?i v?i máy ch?p ?nh phim truy?n th?ng.
Cu?c thi Gi?ng hát hay chau ?u Eurovision 2021

Eurovision 2021 h?n ch? khán gi?

Cu?c thi Gi?ng hát hay chau ?u Eurovision 2021, d? ki?n di?n ra t?i thành ph? Rotterdam c?a Hà Lan vào tháng 5 t?i, s? h?n ch? s? l??ng khán gi? xem tr?c ti?p.
Ni?m h?nh phúc c?a tr? trong gia ?ình có c? ba l?n m?

Nhà có ba, có m?

Trong ph?m vi bài vi?t này, t?i mu?n ?? c?p ??n nh?ng ??a tr? mà cha m? chúng chia tay, vì ?? th? ly do, mà t?i ?? b?t g?p trong nh?ng l?n t? v?n c?a mình. Nh?ng cau chuy?n mà ch?c h?n b?c làm cha làm m? nào c?ng ph?i suy ngh? th?t k? tr??c khi ??a nhau ra tòa, khi bên c?nh mình còn con tr?…
Chùa Ph??c T??ng sau nhi?u l?n trùng tu v?n gi? ???c nét c? kính. ?nh:  D?NG PH??NG

V? mi?n di s?n Th? ??c

TP Th? ??c (sáp nh?p t? 3 qu?n 2, 9 và Th? ??c, TPHCM) có h? th?ng di s?n v?n hóa ?a d?ng và phong phú. Ngoài các di tích kh?o c? h?c, còn có hàng ch?c ng?i chùa l?n nh?, h?n 50 ng?i ?ình và nhi?u di tích ki?n trúc c? x?a. M?t ngày cu?i tu?n, t?i quy?t ??nh khám phá mi?n di s?n c?a thành ph? m?i, v?i m?t s? háo h?c l?n tò mò.
Xe hàng rong “??” thêm dù ?? tránh n?ng

X? nóng thèm n?ng


Thành ph? quanh n?m ch? có hai mùa m?a n?ng, nh?ng h??ng s?c c?a b?n mùa hoa trái thì kh?ng thi?u, ch? thi?u cái ti?t tr?i rét m??t hay m?a phùn l?ng ??ng. Nh?ng ngày này, ?i ?au c?ng d? dàng nghe m?y cau than th? ki?u: “N?ng th?y ?ng bà ?ng v?i, tr?i n?ng v?y, ?ng tr?i th?y tám ?ng, n?ng ?? l?a trên ??u…”. 
Nhà v?n Tr?m H??ng

Nhà v?n Tr?m H??ng: C? vi?t b?ng s? ??ng c?m, s? chia

Nhà v?n Tr?m H??ng (Phó Ch? t?ch H?i Nhà v?n TPHCM) là cay bút khá ?a d?ng th? lo?i. Sau tin vui ?o?t gi?i khuy?n khích trong cu?c thi ti?u thuy?t, truy?n, ky v? ?? tài “Vì an ninh T? qu?c và bình yên cu?c s?ng” l?n th? t? kh?ng lau, cu?n sách ???ng 1C huy?n tho?i - Nh?ng b? vai con gái c?a bà c?ng v?a ???c NXB C?ng an nhan dan tái b?n. Nhan d?p này, PV Báo SGGP có cu?c trò chuy?n v?i nhà v?n Tr?m H??ng.

Phim

?m nh?c

Liveshow “Tri am" c?a M? Tam “cháy vé” nh? tên tu?i h?ng A Vbiz

Hàng nghìn ng??i s?n vé liveshow “Tri am” khi “h?a my tóc nau” ti?t l? danh tính nh?ng khách m?i ??c bi?t. Fan M? Tam, Hà Anh Tu?n, Phan M?nh Qu?nh, Wowy ?ang ch?y ?ua ?? vét nh?ng t?m vé cu?i cùng trên VinID cho b?a ti?c am nh?c ?áng ch? ??i nh?t n?m 2021, s? di?n ra ch?a ??y m?t tháng t?i.

San kh?u

Sách và cu?c s?ng

V?nh Th?ng và D?u ?n th??ng chau th?


T? nh?ng ngày còn ng?i trên gh? tr??ng ph? th?ng, V?nh Th?ng (n?m nay 25 tu?i) ?? có nh?ng t?p th? riêng: Và quá kh? th?y ta (2012) và Tr?ng thái yêu (2015).

Sáng tác

L?i c? ta v?

Ph? c? ?au r?i
Ta men v? mi?n d? v?ng
Ng??i c? ?au r?i
Tà áo l?a thanh thiên?

M? thu?t

Tri?n l?m tranh “Tr?nh và nh?ng am ba”

Chi?u 1-4, t?i Gác Tr?nh, s? nhà 203/19 (d?y nhà C khu t?p th?) ???ng Nguy?n Tr??ng T?, TP Hu? di?n ra tri?n l?m tranh “Tr?nh và nh?ng am ba” nhan k? ni?m 20 n?m ngày nh?c s? Tr?nh C?ng S?n qua ??i. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看