Hàng gi? gay thi?t h?i n?ng cho doanh nghi?p

Hàng gi? gay thi?t h?i n?ng cho doanh nghi?p

Ngày 27-11, t?i TPHCM, C?c S? h?u trí tu? - V?n phòng ??i di?n t?i TPHCM ph?i h?p v?i C?ng ty Vina CHG t? ch?c di?n ?àn “Hàng gi?, hàng kh?ng r? ngu?n g?c và v?n ?? an toàn s?c kh?e cho ng??i tiêu dùng”. Hàng tr?m doanh nghi?p trong n??c và doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngoài ?? ??n tham d?. 

B?t c?p quy ??nh lo?i tr? trách nhi?m trong h?p ??ng kinh doanh b?o hi?m

Vi?c ng??i mua b?o hi?m cung c?p th?ng tin cá nhan v? thu nh?p, tình tr?ng s?c kh?e là y?u t? r?t quan tr?ng tr??c khi ky h?p ??ng b?o hi?m. Vì th?, ng??i mua b?o hi?m c?n ph?i cung c?p th?ng tin m?t cách trung th?c, ?? c?ng ty b?o hi?m xác ??nh và ky k?t h?p ??ng b?o hi?m ?úng quy trình. 

R?i ro mua b?o hi?m kh?ng ??c k? h?p ??ng

Th?ng tin t? m?t s? trung tam tr?ng tài cho bi?t, m?c dù ch?a có s? li?u th?ng kê chính xác, nh?ng vài n?m g?n ?ay, các v? tranh ch?p liên quan ??n b?o hi?m xu?t hi?n ngày càng nhi?u. 

VLCAC làm vi?c v?i Liên ?oàn Lu?t s? M?

Ngày 14-11, ?oàn ??i bi?u Liên ?oàn Lu?t s? M? (ABA) có chuy?n th?m và làm vi?c v?i Trung tam Tr?ng tài th??ng m?i lu?t gia Vi?t Nam (VLCAC) t?i TPHCM (??a ch? 163/18 X? Vi?t Ngh? T?nh, ph??ng 17 qu?n Bình Th?nh).
B? C?ng th??ng khuy?n cáo ng??i dan kh?ng tham gia Greenleaf

Khuy?n cáo ng??i dan kh?ng tham gia Greenleaf

C?c C?nh tranh và B?o v? ng??i tiêu dùng (B? C?ng th??ng) cho bi?t v?a nh?n ???c ph?n ánh v? m?t s? t? ch?c, cá nhan th??ng xuyên t? ch?c h?i th?o ?? gi?i thi?u nhi?u lo?i s?n ph?m hóa m? ph?m và qu?n áo, ph? ki?n… t? Trung Qu?c mang tên Greenleaf (Lá xanh).
?ào t?o chuyên sau v? qu?n ly r?i ro trong ??u t? kinh doanh

?ào t?o chuyên sau v? qu?n ly r?i ro trong ??u t? kinh doanh

S?p t?i, ngày 21-11, t?i TPHCM, Trung tam Tr?ng tài qu?c t? Vi?t Nam (VIAC), Vi?n Qu?n ly r?i ro và gi?i quy?t tranh ch?p qu?c t? ph?i h?p Cau l?c b? Lu?t s? th??ng m?i qu?c t? Vi?t Nam (VBLC) t? ch?c khóa ?ào t?o chuyên sau v? qu?n ly r?i ro pháp ly trong ??u t? kinh doanh.
Lúng túng b?o v? quy?n l?i ng??i tiêu dùng

Lúng túng b?o v? quy?n l?i ng??i tiêu dùng

Tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i, ng??i tiêu dùng v?n ch?a th?c s? ???c b?o v? ?úng ngh?a. Ly do ???c chính l?nh ??o m?t s? b?, ngành gi?i thích r?ng, ? góc ?? qu?n ly nhà n??c, c?ng tác b?o v? quy?n l?i ng??i tiêu dùng ?ang t?n t?i nhi?u b?t c?p. 
Có nh?ng h?p ??ng tranh ch?p tr? giá hàng tr?m tri?u USD

Có nh?ng h?p ??ng tranh ch?p tr? giá hàng tr?m tri?u USD

Th?ng tin t? Trung tam tr?ng tài qu?c t? Vi?t Nam (VIAC), ??n v? này ?? g?p các h?p ??ng tranh ch?p s? d?ng m?u FIDIC v?i tr? giá tranh ch?p 100 - 250 tri?u USD. H?p ??ng FIDIC là nh?ng m?u ph? bi?n nh?t ???c s? d?ng trong h?p ??ng xay d?ng qu?c t? trên th? gi?i.
S?n xu?t bao bì nh?a xu?t kh?u t?i C?ng ty Nam Thái S?n. ?nh: CAO TH?NG

T?ng c??ng h?i nh?p kinh t? qu?c t?

Các lu?t s?, chuyên gia kinh t? nhìn nh?n, trong xu h??ng chung c?a kinh t? th? gi?i, s? liên k?t v? kinh t?, th??ng m?i di?n ra ? c?p ?? toàn c?u. Vi?t Nam c?ng nh? t?t c? các qu?c gia ??u ph?i tìm cách h?i nh?p. Nhìn l?i nh?ng n?m v?a qua, h?i nh?p kinh t? qu?c t? ?? t?o ra nh?ng thu?n l?i nh?t ??nh cho s? thành c?ng c?a s? nghi?p ??i m?i ??t n??c. 
S?p ra m?t chi nhánh Vi?n Tr?ng tài Anh t?i Vi?t Nam

S?p ra m?t chi nhánh Vi?n Tr?ng tài Anh t?i Vi?t Nam

Vi?n Tr?ng tài Anh (CIArb) và Trung tam Tr?ng tài qu?c t? Vi?t Nam (VIAC) là 2 ??n v? ?? có nhi?u ho?t ??ng ph?i h?p, ph? bi?n, ?ào t?o v? tr?ng tài th??ng m?i trong th?i gian qua. CIArb v?a t? ch?c bu?i trao ??i, ?óng góp y ki?n v? vi?c thành l?p chi nhánh c?a CIArb t?i Vi?t Nam. 
Hoàn thi?n pháp lu?t v? h?p ??ng

Hoàn thi?n pháp lu?t v? h?p ??ng

Pháp lu?t v? h?p ??ng có v? trí r?t quan tr?ng trong h? th?ng pháp lu?t c?a các qu?c gia, vì h?u h?t các giao d?ch trong x? h?i, dù có m?c ?ích khác nhau nh? kinh doanh hay ?áp ?ng các nhu c?u cu?c s?ng, ??u liên quan ??n h?p ??ng. 

H?i quan TPHCM ki?m ??m l? hàng qu?n áo nh?p kh?u gi? m?o xu?t x? Vi?t Nam

M?p m? hàng Vi?t

Vi?c g?n mác “Made in Vietnam” cho hàng hóa kh?ng s?n xu?t trong n??c ti?p t?c r? lên th?i gian g?n ?ay. ?i?n hình nh? v? c? quan ch?c n?ng phát hi?n c? container hàng nh?p chính ng?ch t? n??c ngoài g?n mác trong n??c m?i b? x? ly cách nay ít ngày. ?i?u này ?nh h??ng tr?c ti?p ??n uy tín c?ng nh? s? c?nh tranh c?a hàng hóa Vi?t Nam trên th??ng tr??ng. 

Nang cao ki?n th?c pháp ly cho doanh nghi?p

Ngày 18-10, t?i TPHCM, Trung ??ng H?i Lu?t gia Vi?t Nam s? ph?i h?p v?i các ??n v? có liên quan t? ch?c di?n ?àn “Pháp lu?t Vi?t Nam và Doanh nghi?p trong xu th? h?i nh?p”. M?c ?ích nh?m nang cao ki?n th?c pháp ly cho doanh nghi?p, ??c bi?t là các doanh nghi?p kh?i nghi?p.
Nang cao ki?n th?c v? tranh ch?p ??u t? qu?c t?

Nang cao ki?n th?c v? tranh ch?p ??u t? qu?c t?

Các lu?t s? ?ánh giá r?ng, tranh ch?p ??u t? qu?c t? phát sinh t? xung ??t gi?a c? quan nhà n??c v?i nhà ??u t? n??c ngoài có ngu?n g?c t? chính các tranh ch?p th??ng m?i.

Góc nhìn v? ti?m n?ng và các r?i ro pháp ly

Ngày 18-10 t?i khách s?n Caravelle Sài Gòn (19 - 23 C?ng tr??ng Lam S?n, qu?n 1, TPHCM) s? di?n ra h?i th?o “??u t? kinh doanh t?i Vi?t Nam th?i h?i nh?p: Góc nhìn v? ti?m n?ng và các r?i ro pháp ly”. Ch??ng trình do Trung tam Tr?ng tài qu?c t? Vi?t Nam (VIAC) và Hi?p h?i Tr?ng tài th??ng m?i ?ài B?c (CAA), V?n phòng Kinh t? v?n hóa ?ài B?c t? ch?c.

Tranh ch?p h?p ??ng FIDIC th??ng g?p

Ngày 11-10 t?i ?ay, t?i H?i tr??ng C?c c?ng tác phía Nam - B? Xay d?ng (14 K? ??ng, qu?n 3, TPHCM) s? di?n ra h?i th?o “H?p ??ng FIDIC - Hi?u ?? áp d?ng hi?u qu? cho doanh nghi?p và ng??i s? d?ng”. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看