Ni?m vui ??n tr??ng ? xóm Vi?t ki?u

Ni?m vui ??n tr??ng ? xóm Vi?t ki?u

H?n hai tháng nay, 183 gia ?ình di dan t? do t? Campuchia ?? có cu?c s?ng ?n ??nh ? khu tái ??nh c? (KT?C) ?p ??ng Kèn II, x? Tan Thành, huy?n Tan Chau, t?nh Tay Ninh. Mùa t?u tr??ng n?m nay, l?n ??u tiên trong ??i, nhi?u con em xóm Vi?t ki?u (di dan t? lòng Bi?n H?, Campuchia v?) ???c ??n tr??ng trong ni?m h?nh phúc v? b?.

N?i lo th?c ph?m b?n tr??c c?ng tr??ng

Ph?t l? các quy ??nh c?a pháp lu?t, nh?ng chi?c xe l?u ??ng, gánh hàng rong bày bán các lo?i ?? ?n nhanh hàng ngày v?n b?a vay các c?ng tr??ng h?c. Do ???c bán v?i giá t??ng ??i r?, trong khi nguyên li?u ??u vào thi?u ki?m soát khi?n nhi?u ph? huynh h?c sinh lo l?ng v? ?? an toàn ??i v?i s?c kh?e c?a con em mình.

Tuyên truy?n hi?u qu? v? an toàn th?c ph?m

V?i 13 tri?u dan, TPHCM là ?? th? l?n nh?t n??c v? kinh t?, v?n hóa, x? h?i. Cùng v?i v?n ?? ùn t?c giao th?ng, ng?p n??c… vi?c ??m b?o an toàn th?c ph?m (ATTP) là m?t trong nh?ng thách th?c l?n c?a TP hi?n nay

Chuy?n giao nhi?u ?? án, d? án v? an toàn th?c ph?m

UBND TPHCM v?a ch?p thu?n chuy?n giao ?? án Qu?n ly, nh?n di?n và truy xu?t ngu?n g?c th?t heo, th?t gia c?m, tr?ng gia c?m và d? án M? hình ch? thí ?i?m b?o ??m an toàn th?c ph?m t? S? C?ng th??ng TPHCM sang Ban Qu?n ly An toàn th?c ph?m TPHCM.

???ng day nóng ti?p nh?n vi ph?m an toàn th?c ph?m

C?c An toàn th?c ph?m (B? Y t?) kêu g?i ng??i dan ph?i h?p v?i c? quan ch?c n?ng ?? giám sát ng?n ch?n th?c ph?m kh?ng ??m b?o an toàn d?p l? h?i xuan 2018 th?ng qua các s? ?i?n tho?i ???ng day nóng là (024)32321556 - 0911.811.556.

T?m d?ng l?u th?ng l? s?n ph?m KISU

C?c An toàn th?c ph?m v?a ban hành Th?ng báo s? 675/TB-ATTP v? vi?c t?m d?ng vi?c l?u th?ng hàng hóa k? t? ngày 13-2??i v?i l? s?n ph?m th?c ph?m b?o v? s?c kh?e KISU, l? s?n xu?t: 010118, ngày s?n xu?t 020118, h?n s? d?ng 020121 c?a C?ng ty CP Xu?t nh?p kh?u thi?t b? y t? Bình Minh.
Bà con ??ng h??ng Sóc Tr?ng t?i TPHCM trao h?c b?ng, quà t?ng h?c sinh nghèo hi?u h?c t?i quê h??ng

Mang ngh?a tình v? quê

Trong nh?ng n?m qua, v?i mong mu?n k?t n?i, ?ùm b?c, h? tr? nhau cùng phát tri?n, H?i ??ng h??ng Sóc Tr?ng t?i TPHCM ?? có nhi?u ho?t ??ng r?t y ngh?a và thi?t th?c ?? ch?m lo các ??i t??ng chính sách, bà con nghèo, nh? trao h?c b?ng h? tr? sinh viên hoàn c?nh khó kh?n c?ng nh? th?c hi?n các ch??ng trình an sinh x? h?i t?i quê nhà.
M?i EKOCENTER có th? cung c?p 1,5 tri?u lít n??c s?ch/n?m cho ng??i dan ??a ph??ng

T?t v?n yêu th??ng

Hai trung tam ho?t ??ng c?ng ??ng EKOCENTER liên ti?p ???c Coca-Cola Vi?t Nam và các doanh nghi?p x? h?i ??a ph??ng khánh thành vào nh?ng ngày c?n T?t M?u Tu?t 2018, cùng các ho?t ??ng c?ng ??ng nh?m mang m?t mùa t?t v?n yêu th??ng ??n v?i ng??i dan c? n??c...
Nhu c?u s? d?ng các lao ??ng có tay ngh? cao cho ngành c?ng nghi?p ?i?n ???c d? báo ti?p t?c t?ng nhanh trong b?i c?nh Cách m?ng c?ng nghi?p 4.0 di?n ra m?nh m?

Kh?i ngu?n cho t??ng lai xanh

S? tham gia ngày càng ?ông ??o c?a các doanh nghi?p ngoài ngành vào l?nh v?c s?n xu?t kinh doanh ?i?n n?ng ?ã kéo theo nhu c?u s? d?ng l?c l??ng lao ??ng có chuyên môn cao ngày càng l?n. ?ây v?a là c? h?i v?a là thách th?c ??i v?i các c? s? ?ào t?o và nh?ng lao ??ng tr? - ngu?n nhân l?c t??ng lai c?a ngành ?i?n.
Trao gi?i th??ng C?ng hi?n vì c?ng ??ng

Trao gi?i th??ng C?ng hi?n vì c?ng ??ng

Visa, công ty hàng ??u th? gi?i trong l?nh v?c thanh toán ?i?n t?, v?a ???c Phòng Th??ng m?i Hoa K? (Amcham) trao gi?i th??ng C?ng hi?n vì c?ng ??ng n?m 2017, nh? nh?ng ?óng góp trong vi?c mang l?i nh?ng ??t phá v? s?n ph?m và d?ch v? thanh toán ?i?n t? ??n Vi?t Nam, nâng cao ki?n th?c tài chính cho ng??i dân, tích c?c h? tr? chính quy?n và c?ng ??ng trong nhi?u n?m qua.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看