TP Th? ??c phát ??ng tr?ng cay xanh ??t 2 n?m 2021

SGGPO
Sáng 4-4, Thành ?y - H?ND - UBND - ?y ban MTTQ Vi?t Nam TP Th? ??c (TPHCM) t? ch?c l? phát ??ng tr?ng cay và v? sinh m?i tr??ng trên ??a bàn TP Th? ??c ??t 2 n?m 2021. Ch??ng trình ???c t? ch?c t?i C?ng viên Ven s?ng Sài Gòn (ph??ng Th?o ?i?n).

??n d? có ??ng chí Nguy?n V?n Hi?u, ?y viên d? khuy?t Trung ??ng ??ng, ?y viên Ban Th??ng v? Thành ?y TPHCM, Bí th? Thành ?y TP Th? ??c; Phan Ki?u Thanh H??ng, Phó Ch? t?ch ?y ban MTTQ Vi?t Nam TPHCM.

TP Th? ??c phát ??ng tr?ng cây xanh ??t 2 n?m 2021 ?nh 1 Các ??ng chí l?nh ??o TP Th? ??c tr?ng cay trên ??a bàn. ?nh: VI?T D?NG

Phát bi?u t?i l? tr?ng cay, Phó Ch? t?ch UBND TP Th? ??c Nguy?n H?u Anh T? cho bi?t, TP Th? ??c ?ang trong quá trình ?? th? hóa m?nh m?, có nhi?u d? án ?ang tri?n khai ??u t? xay d?ng theo quy ho?ch nên ph?i ??i m?t v?i các thách th?c l?n v? ? nhi?m m?i tr??ng, ??c bi?t là v?n n?n v? rác th?i.

M?t s? ng??i v?n còn thói quen ??t rác; v?t rác ra ???ng ph?, kênh r?ch, mi?ng c?ng, nh?ng khu ??t tr?ng và nh?ng n?i c?ng c?ng. ?i?u này kh?ng ch? làm m?t ?i m? quan ?? th?, mà còn làm t?c ngh?n h? th?ng thoát n??c và kênh r?ch, góp ph?n tr?m tr?ng thêm tình tr?ng ng?p l?t khi tri?u c??ng hay m?a l?n, khi?n cho ??i s?ng c?ng nh? sinh ho?t hàng ngày c?a ng??i dan g?p nhi?u khó kh?n.

TP Th? ??c phát ??ng tr?ng cây xanh ??t 2 n?m 2021 ?nh 2 Các ??ng chí l?nh ??o TP Th? ??c th? cá. ?nh: VI?T D?NG

“??ng b? và Chính quy?n TP Th? ??c mong mu?n t?o chuy?n bi?n m?nh m? v? nh?n th?c, hành ??ng c?a ng??i dan t? m?i cá nhan, gia ?ình ??n c?ng ??ng trong ??a bàn dan c? v? kh?ng x? rác n?i c?ng c?ng, kênh, r?ch, c?ng thoát n??c, h? ga, c?a c?ng, t?ng c??ng m?ng xanh xung quanh khu v?c sinh s?ng. ??ng th?i duy trì th??ng xuyên các ho?t ??ng phòng ng?a, kh?c ph?c ? nhi?m v? rác, kh?c ph?c tình tr?ng ng?p n??c, t?ng b??c nang cao ch?t l??ng m?i tr??ng s?ng c?a ng??i dan TP Th? ??c”, Phó Ch? t?ch UBND TP Th? ??c Nguy?n H?u Anh T? nh?n m?nh.

TP Th? ??c phát ??ng tr?ng cây xanh ??t 2 n?m 2021 ?nh 3 C? dan TP Th? ??c tr?ng cay. ?nh: VI?T D?NG

Qua ?ó, ??ng chí Nguy?n H?u Anh T? ?? ngh? các phòng ban, các ?oàn th?, UBND các ph??ng nói chung, trong ?ó là ph??ng Th?o ?i?n t?p trung c?ng tác tuyên truy?n Cu?c v?n ??ng “Ng??i dan TPHCM kh?ng x? rác ra ???ng và kênh r?ch, vì TP s?ch và gi?m ng?p n??c.

??ng chí c?ng ?? ngh? các ??n v? ??ng lo?t ra quan t?ng v? sinh m?i tr??ng, chuy?n hóa các ?i?m ? nhi?m thành các c?ng trình xanh - s?ch - ??p, phát tri?n m?ng xanh, th?c hi?n K? ho?ch tr?ng 1 tri?u cay xanh trên ??a bàn thành ph? giai ?o?n 2020 - 2025, góp ph?n xay d?ng TP Th? ??c xanh, s?ch, ??p. 

Cùng v?i ?ó, ??ng b?, Chính quy?n, MTTQ và các ?oàn th? ph??ng Th?o ?i?n, c?n ti?p t?c ph? bi?n, quán tri?t ??n t?ng cán b?, ??ng viên, ?oàn viên, h?i viên g??ng m?u, ?i ??u và v?n ??ng ??ng ??o nhan dan tham gia.

L?a ch?n nh?ng khu?n viên tr?ng trong nhà, trong khu?n viên b? trí cay xanh, hoa ki?ng, các khu v?c ??t tr?ng, c?ng viên, các tuy?n ???ng ?? tr?ng m?i các cay xanh phù h?p, t?o các m?ng xanh. K?t h?p d?n d?p v? sinh n?i ? và xung quanh các khu dan c?, xóa các ?i?m ?en v? ? nhi?m m?i tr??ng.

UBND ph??ng tích c?c v?n ??ng và x? ly kiên quy?t các tr??ng h?p vi ph?m v? m?i tr??ng, x? rác b?a b?i nh?m r?n ?e và thay ??i y th?c c?a m?t b? ph?n ng??i dan.

TP Th? ??c phát ??ng tr?ng cây xanh ??t 2 n?m 2021 ?nh 4 Các em thi?u nhi TP Th? ??c th? cá. ?nh: VI?T D?NG

Phó Ch? t?ch UBND TP Th? ??c Nguy?n H?u Anh T? tin t??ng, v?i s? n? l?c, quy?t tam và kiên trì gi? gìn v? sinh m?i tr??ng, tr?ng và ch?m sóc, b?o v? cay xanh, tr?ng r?ng nang cao ch?t l??ng r?ng, t?o r?ng ?a d?ng sinh h?c là góp ph?n b?o v? m?i tr??ng, ?ng phó bi?n ??i khí h?u, góp ph?n xay d?ng TP Th? ??c Xanh, s?ch, ??p, là n?i ?áng s?ng.

Cùng th?i ?i?m, trên ??a bàn 34 ph??ng thu?c TP Th? ??c ra quan tr?ng cay xanh, t?ng v? sinh m?i tr??ng. Sau l? phát ??ng, các ??i bi?u tham gia tr?ng cay và th? cá, góp ph?n b?o v? m?i tr??ng s?ng c?a ng??i dan.

THU H??NG

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

C?n x? ly hình s? nh?ng “th?n y” l?a ??o, tr?c l?i

C?n x? ly hình s? nh?ng “th?n y” l?a ??o, tr?c l?i

Liên quan ??n lo?t bài Lo?n “th?n y” ??ng trên Báo SGGP t? ngày 22 ??n 25-3, Th? t??ng Chính ph? ?? giao B? Y t? ch? trì, ph?i h?p v?i B? TT-TT cùng các c? quan liên quan ki?m tra, có bi?n pháp qu?n ly, x? ly phù h?p. D?p này, PV Báo SGGP ?? có cu?c trao ??i v?i ?ng Nguy?n Ng?c Tu?n, Phó C?c tr??ng C?c Qu?n ly Y d??c c? truy?n (B? Y t?).

Bút Sài Gòn

Giao th?ng - ?? th?

S? c??ng ch? bàn giao qu? b?o trì chung c?

Thanh tra B? Xay d?ng v?a c?ng b? k?t lu?n thanh tra 22 d? án chung c? có khi?u ki?n kéo dài c?a ng??i dan. Trong ?ó, hàng lo?t ch? ??u t? ?? th?a nh?n sai ph?m, bu?c tr? l?i 250 t? ??ng ti?n qu? b?o trì cho nhi?u ban qu?n tr? chung c?.

Quy ho?ch

Tin bu?n

TIN BU?N

Huy?n ?y, H?ND, UBND, UBMTTQ huy?n C? Chi, Phòng Lao ??ng - Th??ng binh và X? h?i huy?n C? Chi, TPHCM;  ??ng ?y - H?ND - UBND - UBMTTQ x? Ph??c Hi?p và gia ?ình v? cùng th??ng ti?c báo tin: Bà m? Vi?t Nam Anh hùng Nguy?n Th? Mi?ng
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看