Tìm s? ??c l?p

SGGP
Phát bi?u t?i h?i ngh? v? v?n ?? ??c l?p trong l?nh v?c c?ng ngh? th?ng tin (CNTT) và truy?n th?ng, Giám ??c C? quan V? tr? Liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin ngày 2-4 cho r?ng, s? ph? thu?c vào ph?n m?m n??c ngoài có th? gay ra m?i ?e d?a ??i v?i an ninh qu?c gia c?a Moscow. 

Ph?n m?m và ph?n c?ng trong l?nh v?c Internet toàn c?u hi?n do M? và nhi?u n??c ph??ng Tay ki?m soát. Nga ?? nhi?u l?n ?? ngh? l?p thêm nhi?u máy ch? Internet c?ng nh? các ph?n m?m ?a d?ng h?n ?? ??m b?o tính qu?c t? c?a m?ng l??i Internet toàn c?u. Th?ng cáo trên trang web c?a Roscosmos d?n l?i ?ng Rogozin nh?n m?nh: “S? ph? thu?c vào ngu?n cung ph?n m?m nh?p kh?u là m?t trong nh?ng y?u t? ?nh h??ng tiêu c?c kh?ng ch? ??n an ninh th?ng tin c?a t?p ?oàn nhà n??c Roscosmos mà còn ?e d?a ??n an ninh qu?c gia c?a Nga”. 

Nh?ng ph?n m?m ph? bi?n hi?n nay trên th? gi?i h?u h?t ??n t? M?, trong ?ó các “?ng l?n” nh? Microsoft, Apple, Oracle… ?ang th?ng tr? th? tr??ng, k? c? Nga. Nh?ng v? rò r? th?ng tin b?o m?t và l? h?ng c?a Microsoft v?a qua khi?n nhi?u n??c e ng?i, k? c? M?. Th? tr??ng ?i?n tho?i di ??ng c?a Nga hi?n b? các c?ng ty n??c ngoài nh? Apple, Samsung và Huawei chi ph?i, t?t nhiên c?ng ph? thu?c vào ph?n m?m cài s?n trên các thi?t b? c?a h?. Trong th?i ??i c?nh tranh th?ng tin ?ang di?n ra gay g?t, nh?t là gi?a Nga và các n??c ph??ng Tay, n?i lo ng?i c?a Nga v? ph?n m?m ph? thu?c t? bên ngoài là ?i?u hoàn toàn xác ?áng. 

Chính vì v?y, Nga v?a ban hành m?t lu?t m?i có hi?u l?c vào ngày 1-4, theo ?ó yêu c?u các thi?t b? th?ng minh ???c mua ? Nga ph?i ???c cài ??t s?n ph?n m?m c?a Nga. ?ay ???c xem là m?t b??c trong l? trình c?ng c? s? ??c l?p trong l?nh v?c CNTT c?a Nga, ??ng th?i giúp các c?ng ty CNTT Nga c?nh tranh v?i các ??i tác n??c ngoài. B? K? thu?t s? c?a Nga cho bi?t, lu?t áp d?ng cho ?i?n tho?i th?ng minh, máy tính b?ng, TV th?ng minh, máy tính xách tay và PC ???c s?n xu?t sau ngày 1-4.

Các ?ng d?ng trong danh sách bao g?m trình duy?t Internet, c?ng c? tìm ki?m, nhà cung c?p b?n ?? và ?i?u h??ng c?ng nh? các ?ng d?ng ?? s? d?ng h? th?ng thanh toán Mir.

Phó Th? t??ng Nga Dmitry Chernyshenko, t?i cu?c h?p v?i các ??i di?n c?a ngành CNTT vào tháng tr??c, cho r?ng, ngành CNTT c?a Nga có c? h?i và ti?m n?ng tr? thành “??u tàu trong quá trình hi?n ??i hóa ??t n??c”. ?ng Chernyshenko cho bi?t thêm, h?n 60 bi?n pháp h? tr? cho ngành CNTT c?ng ?ang ???c th?o lu?n trong chính ph?.

KHáNH MINH

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

H? s? - t? li?u

Quy?n l?c “m?m” trong b?u c? T?ng th?ng M?

Cu?c b?u c? T?ng th?ng M? ???c t? ch?c m?i 4 n?m vào ngày th? ba sau ngày th? hai ??u tiên c?a tháng 11. N?m 2020, ba cu?c b?u c? liên bang s? ???c t? ch?c vào ngày 3-11 (gi? ??a ph??ng, t?c 4-11, gi? Vi?t Nam) g?m b?u toàn b? H? vi?n, 1/3 Th??ng vi?n và T?ng th?ng. M?i thành viên c?a H? vi?n ??i di?n cho m?t khu v?c. 

Chính tr??ng th? gi?i

Myanmar c?n duy trì ti?n trình, th? ch? dan ch?

Sau cu?c h?p kh?n vào ngày 5-2, H?i ??ng B?o an Liên hi?p qu?c (H?BA LHQ) ?? ra Tuyên b? chung kêu g?i quan ??i Myanmar tr? t? do cho C? v?n nhà n??c Aung San Suu Kyi và nhi?u ng??i khác ?ang b? giam gi?, ??ng th?i bày t? lo ng?i sau s?c v? cu?c chính bi?n t?i qu?c gia ??ng Nam á này.

Chuy?n ?ó ?ay

Di?t kh?i u b?ng c?ng ngh? nhi?t ??ng

H?ng thi?t b? y t? IceCure c?a Israel cho bi?t, C? qu?n Qu?n ly th?c ph?m và d??c ph?m M? (FDA) v?a ch?ng nh?n s?n ph?m c?ng ngh? ProSense c?a h?ng này hi?u qu? trong ?i?u tr? kh?i u b?ng nhi?t ?? th?p m?t cách an toàn, nhanh chóng và kh?ng gay ?au ??n.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看