C?p ?i?n t?i TPHCM nhanh, mi?n phí

C?p ?i?n t?i TPHCM nhanh, mi?n phí

Trong nhi?u n?m qua, T?ng C?ng ty ?i?n l?c TPHCM (EVNHCMC) ?? n? l?c tri?n khai ??ng b? các nhóm gi?i pháp nh?m c?t gi?m th? t?c và rút ng?n th?i gian gi?i quy?t c?p ?i?n qua tr?m bi?n áp cho khách hàng. ??n nay, khách hàng ???c cung c?p ?i?n qua l??i ?i?n t? l??i h? th? ??n trung áp 22kV hoàn toàn mi?n phí trong th?i gian t?i ?a 13 ngày.

Thi ?nh ??p và sáng tác ca khúc v? ngành ?i?n TPHCM

Sáng 30-3, T?ng C?ng ty ?i?n l?c TPHCM (EVNHCMC) t? ch?c H?i ngh? cung c?p th?ng tin v? cu?c thi ?nh ??p và sáng tác ca khúc v? ngành ?i?n TPHCM chào m?ng k? ni?m 45 n?m ngày thành l?p S? Qu?n ly và Phan ph?i ?i?n TPHCM (7-8-1976 - 7-8-2021).

Ph?i h?p ng?m hóa 100% l??i ?i?n trên ??a bàn qu?n 3

Hi?n nay t?i qu?n 3, C?ng ty ?i?n l?c Sài Gòn ?? ??u t?, c?i t?o l??i ?i?n ??t t? l? ng?m hóa l??i ?i?n là 99% l??i ?i?n trung th?, 85% l??i ?i?n h? th?; ti?p nh?n và gi?i quy?t tr?c tuy?n 100% các yêu c?u d?ch v? ?i?n c?a khách hàng…

TPHCM tri?n khai nhi?u ch??ng trình ti?t ki?m ?i?n

Nh?m ti?p t?c lan t?a sau r?ng t? nh?n th?c ??n hành ??ng t?i các t? ch?c, doanh nghi?p, h? gia ?ình v? s? d?ng ?i?n ti?t ki?m, hi?u qu? và ph?n ??u s?n l??ng ti?t ki?m ??t t?i thi?u ≥ 2% t?ng s?n l??ng ?i?n th??ng ph?m, T?ng c?ng ty ?i?n l?c TPHCM (EVNHCMC) ti?p t?c tri?n khai th?c hi?n các ch??ng trình ti?t ki?m ?i?n m?i giai ?o?n 2021-2025. 

Nhi?u ho?t ??ng h??ng ?ng chi?n d?ch Gi? Trái ??t

?oàn thanh niên T?ng c?ng ty ?i?n l?c TPHCM (EVNHCMC) v?a ph?i h?p v?i Thành ?oàn TPHCM, Thành ?oàn TP Th? ??c ?? t? ch?c th?c hi?n nhi?u ho?t ??ng h??ng ?ng Tháng Thanh niên và chi?n d?ch Gi? Trái ??t n?m 2021. 
Nhan viên T?ng c?ng ty ?i?n l?c TPHCM ?ang s?a ch?a  trên ???ng day ?ang mang ?i?n

Làm th? nào ?? gi?m ti?n ?i?n trong mùa n?ng nóng?

D? li?u c?a ngành ?i?n TPHCM cho bi?t, l??ng ?i?n tiêu th? c?a các h? gia ?ình trong nh?ng ngày ??u tháng 3 cao h?n 10-20% so v?i các ngày th??ng tháng tr??c. Trao ??i v?i PV Báo SGGP, ?ng Bùi Trung Kiên, Phó T?ng giám ??c T?ng C?ng ty ?i?n l?c TPHCM (EVNHCMC) nh?n ??nh: N?u duy trì t?c ?? s? d?ng ?i?n t?ng nh? hi?n nay, cùng v?i th?i ti?t n?ng nóng kéo dài thì hóa ??n ti?n ?i?n tháng 3 (phát hành vào ??u tháng 4) s? t?ng cao t??ng ?ng, có th? gay s?c cho khách hàng.
Nhi?u gi?i pháp nh?m ??m b?o cung c?p ?i?n vào mùa kh?

Nhi?u gi?i pháp nh?m ??m b?o cung c?p ?i?n vào mùa kh?

Ngày 17-3, T?ng C?ng ty ?i?n l?c TPHCM (EVNHCMC) th?ng tin, ?? ch? ??o các ??n v? nhanh chóng tri?n khai các gi?i pháp, k?ch b?n ?? ?? ra ?? ??m b?o cung c?p ?i?n cho toàn ??a bàn thành ph? trong ??t n?ng nóng mùa kh? n?m 2021.

Nhan viên EVN HCM t? v?n cho khách hàng cách t?i các ?ng d?ng ?? ki?m soát l??ng ?i?n tiêu th? hàng tháng c?a gia ?ình mình

Hóa ??n ti?n ?i?n có th? s? t?ng cao ? TPHCM

Nh?ng ngày g?n ?ay, th?i ti?t t?i TPHCM ?? b?t ??u xu?t hi?n n?ng nóng. Theo d? báo, tình hình th?i ti?t c?c ?o?n nh? trên còn ti?p t?c kéo dài. Vì v?y, nhu c?u s? d?ng các thi?t b? làm mát c?a ng??i dan ch?c ch?n s? t?ng cao, d?n ??n hóa ??n ti?n ?i?n tháng 3 và các tháng mùa kh? n?m 2021 c?a khách hàng s? t?ng ??t bi?n, ngành ?i?n TPHCM ??a ra c?nh báo.
Nhan viên EVNHCMC h??ng d?n khách hàng cài ??t và s? d?ng app EVNHCMC CSKH.  ?nh t? li?u

TPHCM: Phòng d?ch, ??y m?nh thanh toán ti?n ?i?n online

Trong b?i c?nh d?ch Covid-19 di?n bi?n ph?c t?p, ngành y t? khuy?n cáo ng??i dan h?n ch? ti?p xúc tr?c ti?p ?? ng?n ng?a s? lay lan c?a d?ch b?nh. H??ng ?ng l?i kêu g?i ?ó, T?ng C?ng ty ?i?n l?c TPHCM (EVNHCMC) ?? khuy?n ngh? khách hàng, ng??i dan thành ph? t?ng c??ng s? d?ng hình th?c thanh toán ti?n ?i?n online và các d?ch v? tr?c tuy?n c?a ngành ?i?n.

Ngành ?i?n t?m ng?ng ?ào ???ng thi c?ng

?? ??m b?o tr?t t? an toàn giao th?ng, v? sinh m?i tr??ng trên ??a bàn TPHCM trong d?p T?t Nguyên ?án Tan S?u 2021, T?ng c?ng ty ?i?n l?c TPHCM ?? yêu c?u các ??n v? t?m ng?ng thi c?ng t?t c? c?ng trình ?ào ???ng trong ph?m vi k?t c?u h? t?ng giao th?ng ???ng b? trên ??a bàn TPHCM, ??m b?o an toàn giao th?ng, v? sinh m?i tr??ng, m? quan ?? th? t? ngày 4-2 ??n h?t ngày 19-2. 
???ng Lê Du?n (qu?n 1) khang trang, hi?n ??i h?n nh? ng?m hóa day ?i?n và cáp vi?n th?ng

Ng?m hóa “m?ng nh?n” t?ng ???ng nh?, tuy?n h?m

10 n?m qua, TPHCM ?? có 195 tuy?n ???ng ???c ng?m hóa h? th?ng cáp th?ng tin ??ng b? v?i l??i ?i?n t?o thành h? th?ng c? s? h? t?ng k? thu?t theo tiêu chu?n ?? th? hi?n ??i. T?i nhi?u con ???ng, tuy?n h?m nay ?? th?ng thoáng khang trang, ng??i dan bày t? s? hài lòng và han hoan khi nhìn khu v?c mình sinh s?ng, khu trung tam thành ph? ngày càng v?n minh.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看