Thêm 3 ca m?c Covid-19 ghi nh?n t?i Qu?ng Ninh, TPHCM và Tay Ninh

SGGPO

Chi?u t?i 2-4, Ban Ch? ??o qu?c gia phòng ch?ng d?ch Covid-19 cho bi?t, trong ngày c? n??c có thêm 3 ca m?c Covid-19 (t? ca b?nh 2.618- 2.620),  ??u là ca nh?p c?nh ???c cách ly ngay t?i Qu?ng Ninh (1 ca), TPHCM (1 ca) và Tay Ninh (1 ca).

Ca b?nh 2618 ghi nh?n t?i t?nh Qu?ng Ninh: B?nh nhan nam, 32 tu?i, ? x? K? V?n, huy?n K? Anh, t?nh Hà T?nh. Ngày 31-3, b?nh nhan t? Angola nh?p c?nh san bay Van ??n trên chuy?n bay VN88 và ???c cách ly ngay sau khi nh?p c?nh t?i t?nh Qu?ng Ninh. K?t qu? xét nghi?m ngày 1-4 b?nh nhan d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Hi?n b?nh nhan ???c cách ly, ?i?u tr? t?i B?nh vi?n s? 2 t?nh Qu?ng Ninh.

Ca b?nh 2619 ghi nh?n t?i TPHCM: B?nh nhan nam, 38 tu?i, là thuy?n viên tàu giao hàng, qu?c t?ch Philippines. Ngày 1-4, b?nh nhan t? Hàn Qu?c nh?p c?nh t?i Phao s? 0, t?nh Bà R?a - V?ng Tàu trên Tàu SKY WIND và ???c cách ly ngay sau khi nh?p c?nh t?i TPHCM. K?t qu? xét nghi?m ngày 1-4, b?nh nhan d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Hi?n b?nh nhan ???c cách ly, ?i?u tr? t?i B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i TPHCM.

Ca b?nh 2620 ghi nh?n t?i Tay Ninh: B?nh nhan n?, 24 tu?i, ? ph??ng Hi?p Thành, thành ph? Th? D?u M?t, t?nh Bình D??ng. Ngày 31-3, b?nh nhan t? n??c ngoài nh?p c?nh C?a kh?u Qu?c t? M?c Bài t?nh Tay Ninh và ???c cách ly ngay sau khi nh?p c?nh t?i t?nh Tay Ninh. K?t qu? xét nghi?m ngày 2-4 b?nh nhan d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Hi?n b?nh nhan ???c cách ly, ?i?u tr? t?i Trung tam Y t? B?n C?u.

Thêm 3 ca m?c Covid-19 ghi nh?n t?i Qu?ng Ninh, TPHCM và Tây Ninh ?nh 1

Tính ??n t?i cùng ngày, Vi?t Nam ?? có 2620 ng??i m?c Covid-19, trong ?ó có t?ng c?ng 1.603 ca m?c do lay nhi?m trong n??c. S? l??ng ca m?c m?i tính t? ngày 27-1 ??n nay là 910 ca. T?ng s? ng??i ti?p xúc g?n và nh?p c?nh t? vùng d?ch ?ang ???c theo d?i s?c kh?e (cách ly) là 27.478 ng??i.

V? tình hình ?i?u tr?, c? n??c có thêm 24 b?nh nhan m?c Covid-19 ???c c?ng b? kh?i b?nh, nang s? b?nh nhan kh?i b?nh lên 2.383. Trong s? các b?nh nhan Covid-19 ?ang ?i?u tr? có 101 ng??i ?? am tính v?i virus SARS-CoV-2.

Thêm 3 ca m?c Covid-19 ghi nh?n t?i Qu?ng Ninh, TPHCM và Tây Ninh ?nh 2

Liên quan t?i Chi?n d?ch tiêm ch?ng vaccine Covid-19 ?? thêm 1.473 ng??i ???c tiêm ch?ng vaccine Covid-19 trong ngày 1-4. ??n nay, t?ng c?ng ?? th?c hi?n tiêm vaccine Covid-19 cho h?n 51.200 ng??i là cán b?, nhan viên y t? ?ang tr?c ti?p ?i?u tr? b?nh nhan Covid-19, các nhan viên y t? th?c hi?n các nhi?m v? nh? l?y m?u b?nh ph?m, xét nghi?m, truy v?t, thành viên các t? Covid-19 c?ng ??ng và Ban Ch? ??o phòng ch?ng d?ch.

MINH KHANG

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

T? v?n phòng b?nh quai b?

B?nh quai b? có th? thành d?ch tr? l?i

Quai b? là b?nh truy?n nhi?m c?p tính, gay thành d?ch do virus quai b? gay nên. B?nh th??ng g?p ? tr? em và l?a tu?i thanh thi?u niên. B?nh quai b? ???c gi?i chuyên m?n c?nh báo có kh? n?ng thành d?ch tr? l?i, nh?t là trong giai ?o?n chuy?n mùa.

S?c kh?e c?ng ??ng

T? v?n dinh d??ng

Thu?c

Nguy hi?m khi s? d?ng thu?c gi?m ?au kh?ng ?úng cách

Thu?c gi?m ?au là các thu?c nh?m ?i?u tr? tri?u ch?ng, làm gi?m các c?n ?au c?p tính ho?c m?n tính. 2 nhóm thu?c ph? bi?n nh?t có th? ???c phép bán kh?ng c?n ??n t?i các hi?u thu?c là paracetamol và nhóm kháng viêm kh?ng ch?a steroid, vi?t t?t là NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs).
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看