Thêm 14 ca m?c Covid-19 t?i Cà Mau, Kiên Giang và B?n Tre

SGGPO

Chi?u t?i 1-4, Ban Ch? ??o qu?c gia phòng ch?ng d?ch Covid-19 ?? th?ng tin v? 14 ca m?c m?i Covid-19 (t? ca b?nh 2604- 2617), t?t c? ??u là ca nh?p c?nh ???c cách ly ngay t?i Cà Mau (1 ca), Kiên Giang (1 ca), B?n Tre (12 ca). 

C? th?:

CA B?NH 2604 ghi nh?n t?i Cà Mau: B?nh nhan nam, 26 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i ph??ng Phú Trung, qu?n Tan Phú, TPHCM.

Ngày 29-3, b?nh nhan t? Philippines nh?p c?nh San bay C?n Th? trên chuy?n bay VJ2527 và ???c cách ly ngay sau khi nh?p c?nh t?i t?nh Cà Mau.

K?t qu? xét nghi?m ngày 31-3 d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Hi?n b?nh nhan ???c cách ly, ?i?u tr? t?i B?nh vi?n ?a khoa t?nh Cà Mau.

CA B?NH 2605 ghi nh?n t?i Kiên Giang: B?nh nhan nam, 20 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? Ki?n Bái, huy?n Th?y Nguyên, TP H?i Phòng.

Ngày 30-3, b?nh nhan t? n??c ngoài nh?p c?nh C?a kh?u Qu?c t? Hà Tiên t?nh Kiên Giang và ???c cách ly ngay sau khi nh?p c?nh t?i t?nh Kiên Giang.

K?t qu? xét nghi?m ngày 31-3 d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Hi?n b?nh nhan ???c cách ly, ?i?u tr? t?i Trung tam Y t? TP Hà Tiên.

Thêm 14 ca m?c Covid-19 t?i Cà Mau, Kiên Giang và B?n Tre ?nh 1

CA B?NH 2606 ghi nh?n t?i B?n Tre: B?nh nhan nam, 28 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? Bình Ph??c Xuan, huy?n Ch? M?i, t?nh An Giang.

CA B?NH 2607 ghi nh?n t?i B?n Tre: B?nh nhan nam, 27 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? Th?ng Nh?t, TP Lào Cai, t?nh Lào Cai.

CA B?NH 2608 ghi nh?n t?i B?n Tre: B?nh nhan nam, 25 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? Xuan Tình, huy?n L?c Bình, t?nh L?ng S?n.

CA B?NH 2609 ghi nh?n t?i B?n Tre: B?nh nhan nam, 30 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? Ho?ng Th?ng, huy?n Ho?ng Hóa, t?nh Thanh Hóa.

CA B?NH 2610 ghi nh?n t?i B?n Tre: B?nh nhan nam, 33 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? Bàn Tan ??nh, huy?n Gi?ng Ri?ng, t?nh Kiên Giang.

CA B?NH 2611 ghi nh?n t?i B?n Tre: B?nh nhan nam, 21 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? Hòa T?nh, huy?n M?ng Thít, t?nh V?nh Long.

CA B?NH 2612 ghi nh?n t?i B?n Tre: B?nh nhan nam, 30 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i th? tr?n Ph? Ràng, huy?n B?o Yên, t?nh Lào Cai.

CA B?NH 2613 ghi nh?n t?i B?n Tre: B?nh nhan n?, 28 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? C?m Giang, huy?n C?m Th?y, t?nh Thanh Hóa.

CA B?NH 2614 ghi nh?n t?i B?n Tre: B?nh nhan n?, 28 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? Cát H?i, huy?n Phù Cát, t?nh Bình ??nh.

CA B?NH 2615 ghi nh?n t?i B?n Tre: B?nh nhan nam, 28 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? Nh?n Ly, TP. Quy Nh?n, t?nh Bình ??nh.

CA B?NH 2616 ghi nh?n t?i B?n Tre: B?nh nhan nam, 32 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? V? L?, huy?n B?c S?n, t?nh L?ng S?n.

CA B?NH 2617 ghi nh?n t?i B?n Tre: B?nh nhan n?, 23 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? Phú Xuyên, huy?n ??i T?, t?nh Thái Nguyên.

Ngày 29-3, các b?nh nhan trên t? Philippines nh?p c?nh San bay C?n Th? trên chuy?n bay VJ2527 và ???c cách ly ngay sau khi nh?p c?nh t?i t?nh B?n Tre.

K?t qu? xét nghi?m ngày 31-3 d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Hi?n c? 12 b?nh nhan ???c cách ly, ?i?u tr? t?i B?nh vi?n Lao và B?nh Ph?i t?nh B?n Tre.

Thêm 14 ca m?c Covid-19 t?i Cà Mau, Kiên Giang và B?n Tre ?nh 2

T?i t?i cùng ngày, Vi?t Nam ?? có 2617 ng??i m?c Covid-19, trong ?ó trong ?ó có 1.603 ca m?c do lay nhi?m trong n??c. V? tình hình ?i?u tr? c? n??c ?? có 2.359 b?nh nhan m?c Covid-19 ???c ?i?u tr? kh?i b?nh. Trong s? các b?nh nhan Covid-19 ?ang ?i?u tr? có 70 ng??i ?? am tính v?i virus SARS-CoV-2.

MINH KHANG

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

T? v?n phòng b?nh quai b?

B?nh quai b? có th? thành d?ch tr? l?i

Quai b? là b?nh truy?n nhi?m c?p tính, gay thành d?ch do virus quai b? gay nên. B?nh th??ng g?p ? tr? em và l?a tu?i thanh thi?u niên. B?nh quai b? ???c gi?i chuyên m?n c?nh báo có kh? n?ng thành d?ch tr? l?i, nh?t là trong giai ?o?n chuy?n mùa.

S?c kh?e c?ng ??ng

T? v?n dinh d??ng

Thu?c

Nguy hi?m khi s? d?ng thu?c gi?m ?au kh?ng ?úng cách

Thu?c gi?m ?au là các thu?c nh?m ?i?u tr? tri?u ch?ng, làm gi?m các c?n ?au c?p tính ho?c m?n tính. 2 nhóm thu?c ph? bi?n nh?t có th? ???c phép bán kh?ng c?n ??n t?i các hi?u thu?c là paracetamol và nhóm kháng viêm kh?ng ch?a steroid, vi?t t?t là NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs).
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看