“Chi?c phanh” c?a Italy

“Chi?c phanh” c?a Italy

Tr??ng h?p b?nh nhan viêm ph?i Giulio Macio t? vong do d?ch Covid-19 trong khu cách ly ?? gióng lên h?i chu?ng c?nh báo v? v?n ?? tiêm ch?ng ? Italy. 

Di?t kh?i u b?ng c?ng ngh? nhi?t ??ng

H?ng thi?t b? y t? IceCure c?a Israel cho bi?t, C? qu?n Qu?n ly th?c ph?m và d??c ph?m M? (FDA) v?a ch?ng nh?n s?n ph?m c?ng ngh? ProSense c?a h?ng này hi?u qu? trong ?i?u tr? kh?i u b?ng nhi?t ?? th?p m?t cách an toàn, nhanh chóng và kh?ng gay ?au ??n.

Nga khuy?n khích du l?ch n?i ??a

T?i Trung tam H?i ch? tri?n l?m Expocentre ? th? ?? Moscow (Nga) v?a di?n ra Tri?n l?m qu?c t? Intourmarket l?n th? 16 nh?m phát tri?n du l?ch n?i ??a Nga. Dù ph?i ??i m?t v?i ??i d?ch Covid-19 su?t h?n 1 n?m qua, Chính ph? Nga v?n r?t quan tam phát tri?n du l?ch n?i ??a. Tri?n l?m trên thu?c m?t trong nh?ng l?nh v?c ???c ?u tiên phát tri?n.
Tàu san bay HMS Queen Elizabeth c?a Anh d? ki?n s? tham gia ho?t ??ng ngo?i giao h?i quan v?i m?t s? n??c và ti?n hành t?p tr?n ? Bi?n ??ng

Tam ?i?m chú y c?a các c??ng qu?c

Ngày 5-4, báo Yomiuri Shimbun ??a tin Nh?t B?n và ??c ?ang chu?n b? ??i tho?i chi?n l??c ngo?i giao, qu?c phòng (2+2) v?i tr?ng tam là t?ng c??ng h?p tác trong l?nh v?c an ninh, h??ng t?i hi?n th?c hóa m?t “?n ?? D??ng - Thái Bình D??ng t? do và r?ng m?”. Tr??c ?ó, Australia, Anh c?ng ?ang t?ng t?c thúc ??y các chi?n l??c ngo?i giao tranh giành ?nh h??ng ? khu v?c này.
Thanh toán di ??ng ph? bi?n t?i chau Phi

Chau Phi: Bùng n? th? tr??ng thanh toán k? thu?t s?

T?p ?oàn ?a qu?c gia Mastercard v?a ??t ???c th?a thu?n ??u t? 100 tri?u USD vào Airtel Mobile Commerce BV (AMC BV) - chi nhánh kinh doanh ti?n di ??ng c?a Airtel Africa. ?ay là d?u hi?u cho th?y s? t?ng tr??ng nhanh chóng và ??y tri?n v?ng trong l?nh v?c thanh toán k? thu?t s? t?i chau Phi.
Gánh n?ng h?c t?p, m?t trong nh?ng nguyên nhan t??c b?t gi? ng? c?a h?c sinh Trung Qu?c

Hành ??ng vì h?c sinh thi?u ng?

Tr??c tình tr?ng thi?u ng? ? tr? em và thanh thi?u niên ?? tr? nên t?i t? h?n trong th?p niên qua, B? Giáo d?c Trung Qu?c v?a ??a ra khuy?n ngh? v? s? gi? ng? t?i thi?u ??i v?i tr? em và thanh thi?u niên nh?m h?n ch? nguy c? tình tr?ng thi?u ng? có th? ?nh h??ng ??n s? t?ng tr??ng và phát tri?n c?a tr?.
T?ng Th? ky Liên h?p qu?c Antonio Guterres. Ngu?n:TTXVN

Giai ?o?n m?i, h?p tác m?i

T?ng Th? ky Liên hi?p qu?c Antonio Guterres v?a hoan nghênh vi?c M? h?y b? s?c l?nh hành pháp do c?u T?ng th?ng M? Donald Trump ban hành v? các bi?n pháp tr?ng ph?t nh?m vào các quan ch?c c?p cao c?a Tòa án Hình s? qu?c t? (ICC). T??ng t?, Liên minh chau ?u (EU) c?ng hoan nghênh M? d? b? l?nh tr?ng ph?t ??i v?i Tr??ng c?ng t? ICC, bà Fatou Bensouda.

H? s? - t? li?u

Quy?n l?c “m?m” trong b?u c? T?ng th?ng M?

Cu?c b?u c? T?ng th?ng M? ???c t? ch?c m?i 4 n?m vào ngày th? ba sau ngày th? hai ??u tiên c?a tháng 11. N?m 2020, ba cu?c b?u c? liên bang s? ???c t? ch?c vào ngày 3-11 (gi? ??a ph??ng, t?c 4-11, gi? Vi?t Nam) g?m b?u toàn b? H? vi?n, 1/3 Th??ng vi?n và T?ng th?ng. M?i thành viên c?a H? vi?n ??i di?n cho m?t khu v?c. 

Chính tr??ng th? gi?i

Myanmar c?n duy trì ti?n trình, th? ch? dan ch?

Sau cu?c h?p kh?n vào ngày 5-2, H?i ??ng B?o an Liên hi?p qu?c (H?BA LHQ) ?? ra Tuyên b? chung kêu g?i quan ??i Myanmar tr? t? do cho C? v?n nhà n??c Aung San Suu Kyi và nhi?u ng??i khác ?ang b? giam gi?, ??ng th?i bày t? lo ng?i sau s?c v? cu?c chính bi?n t?i qu?c gia ??ng Nam á này.

Chuy?n ?ó ?ay

Di?t kh?i u b?ng c?ng ngh? nhi?t ??ng

H?ng thi?t b? y t? IceCure c?a Israel cho bi?t, C? qu?n Qu?n ly th?c ph?m và d??c ph?m M? (FDA) v?a ch?ng nh?n s?n ph?m c?ng ngh? ProSense c?a h?ng này hi?u qu? trong ?i?u tr? kh?i u b?ng nhi?t ?? th?p m?t cách an toàn, nhanh chóng và kh?ng gay ?au ??n.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看