S?n ph?m s?c ??p và s?c kh?e có nhu c?u cao

S?c kh?e và s?c ??p là 2 v?n ?? ???c ng??i dan dành nhi?u s? quan tam. B?i v?y, ngành kinh doanh 2 nhóm ngành hàng này ???c ?ánh giá là “?n nên làm ra” trong n?m qua.

?? án “Thành ph? th?ng minh” ?? có các s?n ph?m c? th?

D? ki?n trong tháng 1-2019, Trung tam ?i?u hành ?? th? th?ng minh (giai ?o?n 1) ???c v?n hành t?i UBND TP (trên c? s? tích h?p các h? th?ng camera hi?n có c?a V?n phòng UBND TP và các s?, ngành, các trung tam vào Trung tam ?i?u hành chung c?a UBND TP).
Xa l? Hà N?i. ?nh: CAO TH?NG

Hình thành khu ?? th? h?t nhan

Theo Giám ??c ??i h?c Qu?c gia TPHCM Hu?nh Thành ??t, b?n ch?t c?a khu ?? th? sáng t?o là n?i có các ho?t ??ng sáng t?o và kh?i nghi?p di?n ra v?i c??ng ?? và m?t ?? cao.
Máy bán n??c t? ??ng c?a Ng? Kim Thu?n

8X và khát v?ng “tìm cát xay núi”

“Ph??ng cham ki?m ti?n trong kinh doanh c?a ng??i Nh?t là tìm cát ?? xay núi ch? kh?ng ph?i ?i tìm ng?n núi. B?i l?, tìm nh?ng h?t cát góp nh?t l?i s? d? dàng h?n ?i tìm ng?n núi, núi l?i cao quá ??i khi v?i kh?ng t?i ho?c c?ng có th? tìm hoài kh?ng th?y”. 
Bí th? Thành ?y TPHCM Nguy?n Thi?n Nhan g?p g? c?ng ??ng c?ng ngh? th?ng tin - vi?n th?ng. ?nh: VI?T D?NG

Khu ?? th? sáng t?o giúp tri?n khai nhanh ?? án thành ph? th?ng minh

Chi?u 18-4, UBND TPHCM ch? trì t? ch?c H?i ngh? g?p m?t c?ng ??ng c?ng ngh? th?ng tin - vi?n th?ng (CNTT-VT) TPHCM n?m 2018, v?i s? tham d? c?a kho?ng 200 ??i bi?u ??i di?n cho các s? - ban - ngành, ??n v? trên ??a bàn TP và c?ng ??ng doanh nghi?p ngành CNTT-VT. ??ng chí Nguy?n Thi?n Nhan, ?y viên B? Chính tr?, Bí th? Thành ?y TPHCM, ??n d? và phát bi?u t?i h?i ngh?.
Khi kh?ng có m?a, khu v?c h? ?i?u ti?t Sanno (TP Fukuoka, t?nh Fukuoka, Nh?t B?n) là san v?n ??ng ?? ng??i dan vui ch?i. ?nh: KI?U PHONG

Xay “h? th?n k?” nh?t n??c, ch?ng ng?p

Tình tr?ng ng?p úng ? TPHCM có nh?ng nét t??ng ??ng l?n v?i m?t s? TP c?a Nh?t B?n. Nh? v?y, các gi?i pháp x? ly ng?p úng ? Nh?t B?n s? là kinh nghi?m quan tr?ng trong c?ng tác ch?ng ng?p ? TPHCM?
Chuyên gia khu C?ng ngh? cao TPHCM gi?i thi?u các thi?t b? c?nh báo ch?ng ng?p. Ngu?n: thanhuytphcm

?ng d?ng c?ng ngh? c?nh báo d?ng, sét

Trong n?m 2018, d? báo các lo?i thiên tai nh? b?o, áp th?p nhi?t ??i, m?a l?n, tri?u c??ng, l?c xoáy, s?t l?, h?n hán… s? ti?p t?c có nh?ng di?n bi?n ph?c t?p, khó l??ng.
?? th? th?ng minh k?t h?p v?i ?? th? xanh là m? hình TPHCM h??ng ??n trong t??ng lai  Trong ?nh: M?t góc TPHCM hi?n ??i

Ti?n t?i thành ph? xanh và th?ng minh

Hi?n trên th? gi?i, khu v?c ?? th? chi?m kho?ng 2/3 l??ng tiêu th? n?ng l??ng và 70% l??ng khí th?i làm trái ??t nóng lên, gay bi?n ??i khí h?u. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看