G? v??ng xay d?ng trên ??t n?ng nghi?p

Giám ??c S? Xây d?ng TPHCM Tr?n Tr?ng Tu?n nh?n xét, hi?n có tình tr?ng n?i phù h?p v?i s?n xu?t nông nghi?p thì l?i quy ho?ch phát tri?n ?ô th?. Còn n?i phù h?p phát tri?n ?ô th? thì “gi?” làm ??t nông nghi?p. ?ây là cái sai t? g?c, d?n ??n lãng phí trong vi?c s? d?ng ??t và gia t?ng tình tr?ng xây d?ng không phép.

TPHCM ?? xu?t ???c ch? ??ng ?i?u ch?nh m?c ?ích s? d?ng ??t

UBND TPHCM v?a ?? xu?t Trung ??ng ???c ch? ??ng ?i?u ch?nh k?p th?i m?c ?ích s? d?ng ??t cho phù h?p v?i c? c?u kinh t? c?a TPHCM. Ngoài ra, UBND TP còn ?? xu?t Qu?c h?i có ngh? quy?t phân c?p cho H?ND TP ???c xem xét, quy?t ??nh ?i?u ch?nh m?c ?ích s? d?ng t? 10ha ??t tr?ng lúa tr? lên trong m?i k? k? ho?ch s? d?ng ??t.

M? ???ng s?ng, th?ng ???ng b?

TPHCM ?ang n? l?c ??a tuy?n buýt ???ng sông ??u tiên vào khai thác và t?ng b??c hoàn thi?n h? th?ng buýt ???ng sông nh?m chia b?t gánh n?ng ùn t?c giao thông trên ???ng b?. ??ng th?i, UBND TP c?ng ch? ??o các ??n v? liên quan kh?n tr??ng l?p quy ho?ch gi? “m?t ti?n sông” ?? t?o không gian công c?ng cho ng??i dân và buýt ???ng sông phát tri?n.

B?ch ??ng là b?n trung tam c?a buyt ???ng s?ng

UBND TPHCM có thông báo ch?n b?n B?ch ??ng làm b?n trung tâm, v?a ph?c v? ho?t ??ng v?n t?i hành khách công c?ng ???ng th?y (buýt ???ng sông) v?a ph?c v? du l?ch ???ng th?y (theo k? ho?ch phát tri?n du l?ch ???ng th?y TPHCM giai ?o?n 2017-2020).
D? ki?n tr??c c?ng B?nh vi?n Nhi ??ng 2 (phía ???ng Ly T? Tr?ng) s? có 1 ?i?m ?ón taxi c? ??nh

TPHCM l?p ?i?m c? ??nh ?ón taxi

C? quan ch?c n?ng TPHCM ?ang xúc ti?n l?p nh?ng ?i?m ?ón taxi c? ??nh trên ??a bàn nh?m tránh tình tr?ng taxi ch?y lòng vòng ho?c d?ng ?ón, tr? khách không ?úng n?i quy ??nh, gây ùn t?c giao thông. Tr??c tiên, vi?c thí ?i?m ???c th?c hi?n t?i các tuy?n ???ng Nguy?n Du, Lý T? Tr?ng... thu?c qu?n 1.
Monorail 1 ray chi?m ít di?n tích và nhi?u n??c ?? áp d?ng thành c?ng  trong vi?c ph?c v? ?i l?i c?a ng??i dan ?? th?

M? ???ng trên cao vào san bay Tan S?n Nh?t có kh? thi?

Vi?n Khoa h?c và Công ngh? Giao thông V?n t?i (KH-CN GTVT) thu?c B? GTVT v?a ?? xu?t xây d?ng h? th?ng tàu ?i?n (monorail) ph?c v? hành khách ?i máy bay ? sân bay Tân S?n Nh?t (TPHCM). Tuy nhiên, ?? xu?t này ch?a tính ??n quy ho?ch khu v?c sân bay ?ang ???c xem xét ?i?u ch?nh; trong ?ó, có kh? n?ng m? thêm c?ng k?t n?i vào sân bay này.
C?ng ng?n tri?u B?n Nghé thu?c d? án gi?i quy?t ng?p do tri?u c??ng cho TPHCM có xét ??n y?u t? bi?n ??i  khí h?u ???c k? v?ng khi hoàn thành s? gi?i quy?t ng?p do tri?u c??ng cho di?n tích 570km2 v?i 6,5 tri?u dan  trong vùng d? án. ?nh: Ch? ??u t? cung

Gi?i pháp ch?ng ng?p hi?u qu? nhanh

?? TPHCM ch?ng ng?p hi?u qu? ph?i th?c hi?n ??ng b? nhi?u gi?i pháp v? mô và vi mô; có gi?i pháp tr??c m?t và lâu dài. Trong ?i?u ki?n kinh phí có h?n, TPHCM nên t?p trung ??u t? có tr?ng ?i?m nh?m ??t hi?u qu? nhanh nh?t, cao nh?t. 
Nh? ??a h? th?ng siêu máy b?m vào ho?t ??ng, tình tr?ng ng?p ? ???ng Nguy?n H?u C?nh ?? ???c c?i thi?n ?nh: QU?C HùNG

?? siêu b?m ch?ng ng?p hi?u qu?, an toàn

Vi?c thuê “siêu máy b?m” là l?a ch?n ?? ch?ng ng?p ? ???ng Nguy?n H?u C?nh. Gi?i pháp này c?ng c?n ???c xem xét áp d?ng cho nh?ng n?i có ?i?u ki?n t??ng t? nh? tuy?n ???ng trên.
G? khó b?ng c?p phép xay d?ng t?m

G? khó b?ng c?p phép xay d?ng t?m

Sau 3 tháng th?c hi?n quy?t ??nh v? c?p phép xây d?ng t?m, tính ??n cu?i tháng 9-2017, trên toàn ??a bàn TPHCM ?ã có h?n 1.730 gi?y phép xây d?ng có th?i h?n ???c c?p cho ng??i dân có nhà, ??t n?m trong vùng quy ho?ch. 

 

Thí ?i?m rút ng?n 2/3 th?i gian c?p phép xay d?ng

Thí ?i?m rút ng?n 2/3 th?i gian c?p phép xay d?ng

UBND TPHCM cho bi?t, ?ang xem xét t? trình c?a S? Xây d?ng TP v? vi?c th?c hi?n thí ?i?m c? ch? 1 c?a liên thông ?i?n t? trong công tác c?p phép xây d?ng thu?c th?m quy?n c?a S? Xây d?ng.
Khu Qu?n ly ???ng th?y n?i ??a (thu?c S? GTVT TPHCM) ?ang thi c?ng d? án xay kè ch?ng s?t l? t?i huy?n Nhà Bè

Kh?n c?p di d?i dan kh?i “mi?ng hà bá”

Phó Ch? t?ch Th??ng tr?c UBND TPHCM Lê Thanh Liêm ?ã giao nhi?m v? c? th? cho t?ng s? ngành, qu?n huy?n ??y nhanh ti?n ?? x? lý các v? trí có nguy c? s?t l? trên ??a bàn TPHCM. 
V?n minh trong th?c thi pháp lu?t

V?n minh trong th?c thi pháp lu?t

C? nhà ?ang xem ti vi, b?ng d?ng ch? tôi lu?ng cu?ng ch?y vào, n??c m?t r?ng r?ng, nói con chó c?ng tên Mic do ng??i yêu t?ng v?a b? ??i b?t chó th? rông mang ?i.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看