Thanh Hóa: Cá ch?t b?t th??ng v?i s? l??ng hàng ch?c t?n

SGGPO
Sáng 4-4, ?ng Nguy?n Ng?c Th??ng, Ch? t?ch UBND x? ??o Nghi S?n (th? x? Nghi S?n, Thanh Hóa) cho bi?t, t?i ??a ph??ng v?a x?y ra hi?n t??ng cá ch?t b?t th??ng v?i s? l??ng hàng ch?c t?n, nhi?u h? nu?i cá b? ?nh h??ng.

Tin liên quan

Thanh Hóa: Cá ch?t b?t th??ng v?i s? l??ng hàng ch?c t?n ?nh 1 C? quan ch?c n?ng t?nh Thanh Hóa, th? x? Nghi S?n x? ly cá ch?t t?i x? ??o Nghi S?n. ?nh: X.N

Hi?n t??ng cá ch?t b?t th??ng xu?t hi?n t? ngày 1-3 và kéo ??n ngày 2-4. Theo th?ng kê, s? l??ng cá trên v?ng Ng?c (x? Nghi S?n) b? ch?t, ?nh h??ng là 27,85 t?n, trong ?ó, cá t? nhiên kho?ng 2 t?n, còn l?i là cá nu?i l?ng v?i 25,85 t?n. Có 55 h? dan t?i x? Nghi S?n b? ?nh h??ng b?i ??t cá ch?t này.

Sau khi x?y ra hi?n t??ng cá ch?t, UBND th? x? Nghi S?n ?? ph?i h?p v?i Chi c?c Th?y s?n (S? NN-PTNT), Chi c?c B?o v? m?i tr??ng (S? Tài nguyên và M?i tr??ng), Tr?m Biên phòng Nghi S?n (B?BP Thanh Hóa), C?ng an th? x? Nghi S?n và UBND x? Nghi S?n ?i ki?m tra th?c t?.

Th?c t? cho th?y, cá ch?t g?m nhi?u lo?i, trong ?ó nu?i trong l?ng là các lo?i cá nh?: cá mú, cá h?ng, cá giò,…; cá ch?t ngoài t? nhiên là các lo?i: cá ??c, cá s?n,…

Các m?u n??c, m?u cá ?? ???c g?i ra Vi?n Nu?i tr?ng th?y s?n 1 ?? xét nghi?m.

Ngày 3-4, Vi?n H?i s?n c?ng ?? vào l?y m?u cá, m?u n??c ?? xác ??nh nguyên nhan d?n ??n cá ch?t.

Ngoài x? ??o Nghi S?n, hi?n t??ng cá ch?t c?ng xu?t hi?n r?i rác ? các ph??ng nh? H?i Th??ng, H?i Hà, H?i Thanh (th? x? Nghi S?n) và m?t s? ??a bàn ven bi?n huy?n Qu?ng X??ng.

DUY C??NG

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

N?ng dan H?u Giang ?i?u khi?n máy bay phun thu?c trên ru?ng lúa

S?n xu?t n?ng nghi?p th?i chuy?n ??i s?

N?ng dan ?BSCL ?ang ?ng d?ng nhi?u m? hình tiên ti?n vào s?n xu?t n?ng nghi?p nh? s?n xu?t d?a trong nhà l??i, nu?i t?m ?ng d?ng c?ng ngh? cao… Theo ?ó, nh?ng chi?c máy bay phun thu?c, máy phun gi?ng, máy c?y m? ?? xu?t hi?n ? m?t s? n?i trên ??ng ru?ng. Chuy?n ??i s? là xu h??ng t?t y?u trong quá trình hi?n ??i hóa ngành n?ng nghi?p b?i c?ng ngh? s? giúp nang cao n?ng su?t và giá tr? nh? h? th?ng canh tác theo quy m? và qu?n ly hi?u qu?.

Th? tr??ng

Vinamilk v??t m?c 500 c?a hàng bán s?a và các s?n ph?m s?a

Th?ng tin t? C?ng ty C? ph?n s?a Vi?t Nam (Vinamilk) cho bi?t, c?ng ty ?? thi?t l?p 500 c?a hàng bán s?a và các s?n ph?m s?a mang tên Gi?c M? S?a Vi?t trên toàn qu?c. Cùng v?i ?ó, Vinamilk ?? phát tri?n c?a website th??ng m?i ?i?n t? giacmosuaviet.com.vn, góp ph?n gia tang ti?n ích, tr?i nghi?m mua s?m c?a ng??i dan.

??a ?c

Sóng ng?m “c?n s?t giá” nhà ph?

Th? tr??ng b?t ??ng s?n TPHCM g?n ?ay kh?ng ng?ng ch?ng ki?n nh?ng c?n s?t giá ? h?u kh?p các phan khúc. Trong ?ó, giá nhà l?, nhà ph? có biên ?? t?ng cao nh?t, khi?n kh?ng ch? gi?c m? nhà ? càng xa v?i mà v?i nhà ??u t? c?ng “khóc ròng” vì b? qua c? h?i.

Ngan hàng - Ch?ng khoán

L?i su?t cho vay mua nhà ? x? h?i gi? m?c 4,8%/n?m

Theo Quy?t ??nh 532/2021 c?a Th? t??ng Chính ph? v?a ban hành, m?c l?i su?t cho vay ?u ??i t?i Ngan hàng Chính sách x? h?i áp d?ng ??i v?i các kho?n vay ?? mua, thuê mua nhà ? x? h?i, xay d?ng m?i ho?c c?i t?o s?a ch?a nhà ?? ? theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh 100/2015 v? Phát tri?n và qu?n ly nhà ? x? h?i là 4,8%/n?m. M?c v?n vay trong tr??ng h?p mua, thuê, thuê mua nhà ? x? h?i t?i ?a b?ng 80% giá tr? h?p ??ng mua, thuê, thuê mua nhà. 

??u t?

C?i thi?n m?i tr??ng ??u t?: C?n nh?ng cú hích ??t phá

Kh?ng ch? g?p khó trong ho?t ??ng ??u t?, kinh doanh mà doanh nghi?p (DN) trong n??c còn g?p nhi?u ch?ng gai v?i vi?c tìm ki?m ngu?n v?n ??u t?. V?y c? h?i nào ?? DN Vi?t xoay tr? mình, v??n lên thành nh?ng “con s?u ??u ?àn” có kh? n?ng d?n d?t chu?i cung ?ng DN Vi?t v??n xa? 

Chuy?n ??ng kinh t? & ??i s?ng 24H

Th?ng tin kinh t?

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看