Tán thành gi?i thi?u ??ng chí Tr?n L?u Quang ?ng c? ?BQH

SGGPO

T?i 4-4, UBND - ?y ban MTTQ Vi?t Nam ph??ng Tan Phong, qu?n 7, TPHCM t? ch?c h?i ngh? c? tri ?? l?y y ki?n nh?n xét và tín nhi?m c?a c? tri t?i n?i c? trú ??i v?i ??ng chí Tr?n L?u Quang, ?y viên Trung ??ng ??ng, Phó Bí th? Th??ng tr?c Thành ?y TPHCM, ??i bi?u Qu?c h?i khóa XIV, ng??i ?ng c? ?BQH khóa XV, nhi?m k? 2021-2026.


D? h?i ngh? có các ??ng chí Hu?nh Kh?c ?i?p, Thành ?y viên, Chánh V?n phòng Thành ?y TPHCM; Phan Ki?u Thanh H??ng, Phó Ch? t?ch ?y ban MTTQ Vi?t Nam TPHCM; V? Kh?c Thái, Bí th? Qu?n ?y qu?n 7 cùng 79 c? tri Khu ph? 4, ph??ng Tan Phong. 

Tán thành gi?i thi?u ??ng chí Tr?n L?u Quang ?ng c? ?BQH ?nh 1 ??ng chí Tr?n L?u Quang phát bi?u t?i h?i ngh?. ?nh: VI?T D?NG
T?i h?i ngh?, th? ky h?i ngh? ?? trình bày quy ??nh v? tiêu chu?n c?a ?BQH và ti?u s? tóm t?t ??ng chí Tr?n L?u Quang, ng??i ???c gi?i thi?u ?ng c?. 

Các y ki?n c? tri nh?n xét ??ng chí Tr?n L?u Quang là ng??i liêm khi?t, phong cách làm vi?c chu ?áo, b?n b?, g?n g?i v?i bà con trong khu ph?. C? tri ??ng th?i g?i g?m ??ng chí trong quá trình c?ng tác lu?n g?n dan, lo cho dan, th?c s? ??i di?n cho ti?ng nói, quy?n l?i, s? bình ??ng c?a ng??i dan, kh?ng ?? ng??i dan ph?i ch?u s? b?t c?ng.

Tán thành gi?i thi?u ??ng chí Tr?n L?u Quang ?ng c? ?BQH ?nh 2 C? tri phát bi?u tín nhi?m ??ng chí Tr?n L?u Quang. ?nh: VI?T D?NG
Thay m?t ??n v? gi?i thi?u ng??i ?ng c?, Chánh V?n phòng Thành ?y Hu?nh Kh?c ?i?p cho bi?t ??ng chí Tr?n L?u Quang là cán b? có n?ng l?c, uy tín, ph?m ch?t ??o ??c t?t, quá trình c?ng tác có nhi?u ?óng góp, lu?n g?n dan, l?ng nghe y ki?n dan và tích c?c truy?n ??t nh?ng y ki?n này ??n các c?p l?nh ??o và di?n ?àn Qu?c h?i.

H?i ngh? ?? ti?n hành bi?u quy?t v?i k?t qu? 100% c? tri tham d? h?i ngh? ??ng y gi?i thi?u ??ng chí Tr?n L?u Quang ?ng c? ?BQH khóa XV, nhi?m k? 2021-2026.

Tán thành gi?i thi?u ??ng chí Tr?n L?u Quang ?ng c? ?BQH ?nh 3 C? tri tín nhi?m, bi?u quy?t ??ng y gi?i thi?u ??ng chí Tr?n L?u Quang ?ng c? ?BQH. ?nh: VI?T D?NG
Phát bi?u t?i h?i ngh?, ??ng chí Tr?n L?u Quang bày t? xúc ??ng tr??c s? tín nhi?m c?a bà con c? tri. ??ng chí h?a v?i c? tri s? n? l?c h?t s?c h?t lòng hoàn thành nhi?m v? ???c giao và ghi nh?n g?i g?m c?a c? tri: ?? là ??i bi?u c?a dan là ph?i g?n dan, th??ng dan, ch?m lo cho ??i s?ng ng??i dan, kh?ng ?? ng??i dan ph?i ch?u s? b?t c?ng.

MAI HOA

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

H?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh

Xay d?ng ??ng

Qu?n 7 thành l?p 21 chi b? ? khu v?c và chi b? chung c?

Sáng 12 - 3, Qu?n ?y qu?n 7 t? ch?c h?i ngh? báo cáo ti?n ?? th?c hi?n k? ho?ch s? 12-KH/QU ngày 12/9/2020 c?a Ban Th??ng v? qu?n ?y v? t? ch?c l?i chi b? khu ph? thành chi b? ? khu v?c, có xét ??n ?? án t? ch?c, s?p x?p l?i khu ph?, t? dan ph? trên ??a bàn qu?n 7. 

Vi?t Nam và Th? gi?i

V?ng lòng bi?n ??o

Nhan s?

C?i cách hành chính

Phòng h?p kh?ng gi?y - n?i th?ng su?t, ch? ì ?ch

T? m? hình “Phòng h?p kh?ng gi?y” ???c UBND TPHCM tri?n khai tháng 6-2019, Thành ?y TPHCM yêu c?u trong tháng 9-2019 ph?i th?c hi?n ?ng d?ng h?p/làm vi?c kh?ng gi?y ??n t?t c? các s? ngành và qu?n huy?n, ti?n t?i n?m 2020 tri?n khai ??n t?t c? ph??ng, x?. ??n nay, m?t s? ??a ph??ng, ??n v? ?ang th?c hi?n t?t m? hình này, nh?ng t?i nhi?u n?i v?n theo cách th?c truy?n th?ng, s? d?ng tài li?u gi?y. 

??I H?I ??NG CáC C?P

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看