T?n c?ng vào giao th?c k?t n?i máy tính t? xa ti?p t?c t?ng ?

SGGPO
Kaspersky phát hi?n h?n 200 tri?u lay nhi?m nh?m khai thác c?ng c? qu?n ly t? xa t?i ??ng Nam á n?m 2020

Hai tháng ??u n?m 2021, Kaspersky phát hi?n h?n 65 tri?u lay nhi?m c?ng c? làm vi?c t? xa

Hai tháng ??u n?m 2021, Kaspersky phát hi?n h?n 65 tri?u lay nhi?m c?ng c? làm vi?c t? xa

RDP – Remote Desktop Protocol (Giao th?c k?t n?i máy tính t? xa) có l? là ph??ng th?c ph? bi?n nh?t ?? truy c?p máy ch? và máy tr?m Windows. Sau khi áp d?ng hình th?c làm vi?c t? xa, t?n c?ng bruteforce vào giao th?c này t?ng m?nh. Khi th?c hi?n lo?i t?n c?ng này, t?i ph?m m?ng th? nhi?u tên ??ng nh?p và m?t kh?u khác nhau cho ??n khi tìm ???c th?ng tin ??ng nh?p ?úng và có quy?n truy c?p vào kho tài nguyên d? li?u c?a t? ch?c.

T?n công vào giao th?c k?t n?i máy tính t? xa ti?p t?c t?ng  ? ?nh 1 S? l??ng t?n c?ng bruteforce vào RDP t? 2-2020 ??n 2-2021
S? l??ng t?n c?ng bruteforce trong n?m qua có s? dao ??ng nh?ng t?ng quan v?n cao h?n so v?i th?i ?i?m tr??c khi d?ch b?ch di?n ra. Theo Kaspersky, khi c? th? gi?i ph?i th?c hi?n gi?n cách vào tháng 3-2020, t?ng s? l??ng t?n c?ng bruteforce vào RDP t?ng t? 93,1 tri?u vào tháng 2-2020 lên 277,4 tri?u trong 1 tháng sau ?ó (t??ng ???ng t?ng 197%). T? sau tháng 4-2020, s? l??ng t?n c?ng ít nh?t ? kho?ng 300 tri?u và ??nh ?i?m là 409 tri?u t?n c?ng trên toàn c?u vào tháng 11.
Hình th?c làm vi?c t? xa v?n hi?n h?u nhi?u n?i trên th? gi?i. Nhi?u c?ng ty ?ang b?t ??u xem xét vi?c cho nhan viên tr? l?i v?n phòng làm vi?c, ??ng th?i can nh?c k?t h?p làm vi?c t?i nhà và làm vi?c t?i v?n phòng. ?i?u này ??ng ngh?a t?n c?ng bruteforce vào RDP v?n có kh? n?ng ti?p di?n, th?m chí s? t?ng m?nh. N?m 2020 ?? cho các c?ng ty th?y ly do c?n ph?i c?p nh?t h? th?ng b?o m?t và c?n tìm cách ?? b?o v? truy c?p vào RDP hi?u qu? và m?nh m? h?n, theo ?ng Dmitry Galov, Chuyên gia B?o m?t t?i Kaspersky. 

Chris Connel, Giám ??c ?i?u hành Kaspersky chau á – Thái Bình D??ng cho bi?t: “Trung bình m?i ngày, gi?i pháp c?a chúng t?i ng?n ch?n g?n 600.000 t?n c?ng bruteforce vào RDP t?i ??ng Nam á trong n?m 2020. D? li?u m?i nh?t cho th?y t?i ph?m m?ng kh?ng h? ng?i ngh?. Hai tháng ??u n?m 2021, chúng t?i ?? phát hi?n h?n 65 tri?u n? l?c lay nhi?m c?ng c? làm vi?c t? xa, t??ng ???ng 30% t?ng s? s? c? n?m 2020.”

T?n công vào giao th?c k?t n?i máy tính t? xa ti?p t?c t?ng  ? ?nh 2
?? h? tr? phòng ch?ng t?n c?ng, Kaspersky hi?n ?ang áp d?ng ch??ng trình ?u ??i cho gi?i pháp v?a ra m?t - Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (KEDRO). Ch??ng trình kéo dài ??n 30-6-2021 dành cho khách hàng c? và m?i khi mua s? l??ng t? 10-999 node. Khách hàng s? ti?t ki?m ???c 30% khi mua b?n quy?n 1 n?m và 40% khi mua b?n quy?n 3 n?m.

KIM THANH

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

S?n ph?m c?ng ngh?

MediaTek và Samsung gi?i thi?u TV 8K có h? tr? Wi-Fi 6E

Samsung 8K QLED Y21 s?n ph?m TV 8K trang b? chipset MediaTek’s MT7921AU mang ??n tr?i nghi?m k?t n?i nhanh nh?t nh? gi?i pháp Wi-Fi 6E. Sau khi c?ng b? TV 8K h? tr? Wi-Fi 6 vào n?m ngoái, MediaTek và Samsung m?t l?n n?a thúc ??y ngành c?ng nghi?p TV th?ng minh phát tri?n v?i các tính n?ng k?t n?i m?i nh?t. 

Th? tr??ng - chính sách

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看