S?i ??ng c?ng trình ng?n m?n ngàn t?

SGGP
N?m nay, do xam nh?p m?n lên nhanh nên g?n 400 cán b?, k? s?, c?ng nhan… trên c?ng trình th?y l?i ng?n m?n Cái L?n - Cái Bé  (giai ?o?n 1, ? t?nh Kiên Giang) ph?i làm ??n 28 T?t và mùng 7 T?t Tan S?u ?? quay l?i làm vi?c ngay, ?? k?p hoàn thành các h?ng m?c còn l?i. 

C?ng trình này có nhi?m v? ki?m soát m?n, gi?i quy?t mau thu?n gi?a vùng nu?i tr?ng th?y s?n ven bi?n và vùng s?n xu?t n?ng nghi?p c?a các t?nh Kiên Giang, H?u Giang, B?c Liêu… thu?c l?u v?c s?ng Cái L?n - Cái Bé; góp ph?n phát tri?n th?y s?n ?n ??nh ? vùng ven bi?n c?a t?nh Kiên Giang; ch? ??ng ?ng phó v?i bi?n ??i khí h?u, n??c bi?n dang, phòng ch?ng thiên tai, t?o ngu?n n??c ng?t cho vùng ven bi?n nh?m gi?i quy?t tình tr?ng thi?u n??c ng?t vào mùa kh?; t?ng c??ng kh? n?ng thoát l?, tiêu úng, c?i t?o ??t phèn. 

Giai ?o?n 1 c?a d? án c?ng trình ng?n m?n t?p trung ki?m soát ngu?n n??c, t?o ?i?u ki?n s?n xu?t ?n ??nh, b?n v?ng ??i v?i các m? hình s?n xu?t theo h? sinh thái (ng?t, m?n - l?, ng?t - l? luan phiên) cho vùng h??ng l?i v?i di?n tích t? nhiên 384.120ha, trong ?ó ??t s?n xu?t n?ng nghi?p và th?y s?n là 346.241ha. T?ng v?n ??u t? c?ng trình h?n 3.309 t? ??ng.

Sôi ??ng công trình ng?n m?n ngàn t? ?nh 1 C?ng trình ?? thi c?ng v?i kh?i l??ng h?n 75%
Sôi ??ng công trình ng?n m?n ngàn t? ?nh 2 Các h?ng m?c còn l?i c?a c?ng Cái L?n
Sôi ??ng công trình ng?n m?n ngàn t? ?nh 3 L?c l??ng thi c?ng ???c ki?m tra than nhi?t phòng d?ch Covid-19 m?i ngày
Sôi ??ng công trình ng?n m?n ngàn t? ?nh 4 Nhi?u ghe tàu vào au thuy?n ng?n m?n, ch? l?u th?ng qua c?ng Cái Bé trong mùa kh? n?m nay
Sôi ??ng công trình ng?n m?n ngàn t? ?nh 5 C?ng Cái Bé ?? ???c ??a vào v?n hành t?m th?i t? ngày 5-2-2021, ph?c v? ki?m soát m?n 
Sôi ??ng công trình ng?n m?n ngàn t? ?nh 6 M?t c?u ? c?ng Cái Bé c? b?n ?? xong cho ? t? l?u th?ng
Sôi ??ng công trình ng?n m?n ngàn t? ?nh 7 Thi c?ng ph?n d??i c?u ? c?ng Cái L?n

HU?NH L?I

Các tin, bài vi?t khác

Video

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Giao l?u tr?c tuy?n

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看