Sáng nay 4-4, Vi?t Nam ghi nh?n 3 ca m?c m?i Covid-19 ? B?c Giang

SGGPO
Sáng nay 4-4, Ban Ch? ??o qu?c gia phòng ch?ng d?ch Covid-19 ?? th?ng tin v?  3 ca m?c m?i Covid-19 (t? ca b?nh 2.627- 2.629) t?i B?c Giang là nh?ng tr??ng h?p nh?p c?nh.

Tin liên quan

Ca b?nh 2.627 (nam, 43 tu?i, là c?ng dan Vi?t Nam, ? ph??ng Yên Hòa, qu?n C?u Gi?y, Hà N?i).

Ca b?nh 2.628 (nam, 45 tu?i, ? ph??ng Nam Thành, thành ph? Ninh Bình, t?nh Ninh Bình).

Ca b?nh 2.629 (nam, 38 tu?i, ? x? Bình Nhì, huy?n Gò C?ng Tay, t?nh Ti?n Giang).

Ngày 31-3, các b?nh nhan trên t? Angola nh?p c?nh San bay Van ??n trên chuy?n bay VN88 và ???c cách ly ngay sau khi nh?p c?nh t?i t?nh B?c Giang.

K?t qu? xét nghi?m ngày 3-4 các b?nh nhan trên d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Hi?n các b?nh nhan ???c cách ly, ?i?u tr? t?i B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng c? s? ??ng Anh.

Tr??c ?ó, trên chuy?n bay này ?? ghi nh?n 5 tr??ng h?p d??ng tính v?i SARS-CoV-2 t?i B?c Ninh (4 ca) và Qu?ng Ninh (1 ca).

Sáng nay 4-4, Vi?t Nam ghi nh?n 3 ca m?c m?i Covid-19 ? B?c Giang ?nh 1

Nh? v?y t?i sáng nay, c? n??c ?? ghi nh?n 2.629 ng??i m?c Covid-19, trong ?ó có t?ng c?ng 1.603 ca m?c do lay nhi?m trong n??c. S? l??ng ca m?c m?i tính t? ngày 27-1 ??n nay là 910 ca. T?ng s? ng??i ti?p xúc g?n và nh?p c?nh t? vùng d?ch ?ang ???c theo d?i s?c kh?e (cách ly) là 27.478 ng??i.

V? tình hình ?i?u tr?, c? n??c ?? có 2.383 b?nh nhan m?c Covid-19 ???c ?i?u tr? kh?i b?nh. Trong s? các b?nh nhan Covid-19 ?ang ?i?u tr? có 101 ng??i ?? am tính v?i virus SARS-CoV-2. S? b?nh nhan Covid-19 t? vong v?n là 35 ca.

Sáng nay 4-4, Vi?t Nam ghi nh?n 3 ca m?c m?i Covid-19 ? B?c Giang ?nh 2

Liên quan t?i Chi?n d?ch tiêm ch?ng vaccine Covid-19 ?? thêm 244 ng??i ???c tiêm ch?ng vaccine Covid-19 trong ngày 3-4. ??n nay, t?ng c?ng ?? th?c hi?n tiêm vaccine Covid-19 cho 52.335 ng??i là cán b?, nhan viên y t? ?ang tr?c ti?p ?i?u tr? b?nh nhan Covid-19, các nhan viên y t? th?c hi?n các nhi?m v? nh? l?y m?u b?nh ph?m, xét nghi?m, truy v?t, thành viên các t? Covid-19 c?ng ??ng và Ban Ch? ??o phòng ch?ng d?ch.

MINH KHANG

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

T? v?n phòng b?nh quai b?

B?nh quai b? có th? thành d?ch tr? l?i

Quai b? là b?nh truy?n nhi?m c?p tính, gay thành d?ch do virus quai b? gay nên. B?nh th??ng g?p ? tr? em và l?a tu?i thanh thi?u niên. B?nh quai b? ???c gi?i chuyên m?n c?nh báo có kh? n?ng thành d?ch tr? l?i, nh?t là trong giai ?o?n chuy?n mùa.

S?c kh?e c?ng ??ng

T? v?n dinh d??ng

Thu?c

Nguy hi?m khi s? d?ng thu?c gi?m ?au kh?ng ?úng cách

Thu?c gi?m ?au là các thu?c nh?m ?i?u tr? tri?u ch?ng, làm gi?m các c?n ?au c?p tính ho?c m?n tính. 2 nhóm thu?c ph? bi?n nh?t có th? ???c phép bán kh?ng c?n ??n t?i các hi?u thu?c là paracetamol và nhóm kháng viêm kh?ng ch?a steroid, vi?t t?t là NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs).
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看