S?c màu ch? phiên Mèo V?c

SGGP
Ch? phiên t?i trung tam th? tr?n huy?n Mèo V?c, t?nh Hà Giang, h?p vào sáng ch? nh?t hàng tu?n, lu?n h?p d?n du khách b?i m?t kh?ng gian v?n hóa g?n k?t, ??m ?à b?n s?c các dan t?c thi?u s? vùng cao nguyên ?á ??a ??u T? qu?c. 

Sau nh?ng ngày lao ??ng v?t v?, phiên ch? ch? nh?t c?ng là n?i ng??i dan tìm v? ?? giao l?u tam tình, mua s?m nhu y?u ph?m, c?ng c? s?n xu?t, trong nh?ng b? trang ph?c s?c s? truy?n th?ng, nh?t là ch? em ph? n?.

S?c màu ch? phiên Mèo V?c ?nh 1 ?i ch? phiên c?ng là d?p nam thanh n? tú hò h?n
S?c màu ch? phiên Mèo V?c ?nh 2 Gà b?n lu?n có giá cao g?p vài l?n d??i xu?i
S?c màu ch? phiên Mèo V?c ?nh 3 Ch? em h??ng ?ng chi?n d?ch gi?i c?u cam sành do H?i N?ng dan huy?n phát ??ng
S?c màu ch? phiên Mèo V?c ?nh 4 Món r??u ng? truy?n th?ng c?a x? Cán Chu Phìn th??ng ???c ch? em n?u, ? và mang xu?ng ch?
S?c màu ch? phiên Mèo V?c ?nh 5 Kh?ng gian ?m th?c x?m t? cu?i phiên ch?
S?c màu ch? phiên Mèo V?c ?nh 6 Cu?c ???c rèn t?i làng ngh? truy?n th?ng c?a ng??i Dao ? x? S?ng Máng, huy?n Mèo V?c
S?c màu ch? phiên Mèo V?c ?nh 7 Gùi “qu?y t?u” - m?t n?ng c? quan tr?ng c?a ng??i M?ng

QUANG PHúC

Các tin, bài vi?t khác

Video

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Giao l?u tr?c tuy?n

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看