RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) D?ch v? cung c?p th?ng tin c?c kì ??n gi?n. Dành cho vi?c phan tán và khai thác n?i dung th?ng tin Web t? xa(ví d? nh? các tiêu ??, tin t?c). S? d?ng RSS, các nhà cung c?p n?i dung Web có th? d? dàng t?o và ph? bi?n các ngu?n d? li?u ví d? nh? các link tin t?c, tiêu ??, và tóm t?t.

Danh m?c các kênh RSS hi?n có


Các gi?i h?n s? d?ng:

Các ngu?n kênh tin ???c cung c?p mi?n phí cho các cá nhan và các t? ch?c phi l?i nhu?n. Chúng t?i yêu c?u b?n cung c?p r? các th?ng tin c?n thi?t khi b?n s? d?ng các ngu?n kênh tin này t? Báo Sài Gòn Gi?i Phóng

Chúng t?i hoàn toàn có quy?n yêu c?u b?n ng?ng cung c?p và phan tán th?ng tin d??i d?ng này ? b?t k? th?i ?i?m nào và v?i b?t k? ly do nào.