Rà soát, thu h?i các kho?n chi sai khi m?i ?ng V? Hoàng Yên ch?a b?nh

SGGP
Chi?u 3-4, UBND huy?n Bình S?n (Qu?ng Ng?i) cho bi?t, Ban Th??ng v? Huy?n ?y Bình S?n ?? th?ng nh?t ?? ngh? V?n phòng Huy?n ?y rà soát l?i toàn b? kho?n chi cho ho?t ??ng khám ch?a b?nh c?a ?ng V? Hoàng Yên t?i huy?n này vào tháng 7-2020.

Sau khi rà soát, ??i chi?u các kho?n chi, n?u kh?ng ?úng quy ??nh, UBND huy?n Bình S?n ph?i có trách nhi?m kh?c ph?c, thu h?i và hoàn tr? l?i cho ngan sách c?a huy?n. 

Tr??c ?ó, vào tháng 2-2020, UBND huy?n Bình S?n làm báo cáo và ???c Ban Th??ng v? Huy?n ?y Bình S?n, S? Y t? t?nh Qu?ng Ng?i ??ng y m?i ?ng V? Hoàng Yên v? khám ch?a b?nh mi?n phí cho ng??i dan trên ??a bàn huy?n. T? ngày 10 ??n 12-7-2020, ?ng Yên và các c?ng s? ?? ??n huy?n Bình S?n khám, ch?a tr? cho kho?ng 776 ng??i dan.

Trong ?ó, có 215 ng??i b? b?i li?t, cam, ?i?c b?m sinh, b?i n?o, teo c?… Qua ki?m tra c?a ngành ch?c n?ng, ??n nay các tr??ng h?p ???c ?ng Yên ch?a tr? ??u kh?ng kh?i b?nh. C?ng an t?nh Qu?ng Ng?i nh?n th?y ph??ng pháp ?i?u tr? c?a ?ng Yên có nhi?u v?n ??, ph?n khoa h?c và có d?u hi?u l?a ??o. 

Tuy trên danh ngh?a khám ch?a b?nh mi?n phí, song UBND huy?n Bình S?n ?? trích ra kho?n ti?n h?n 200 tri?u ??ng t? ngu?n ngan sách ?? ph?c v? ?ng Yên và 18 c?ng s?. L?nh ??o UBND huy?n Bình S?n th?a nh?n vi?c làm trên là có thi?u sót, các thành viên Ban Th??ng v? Huy?n ?y ?? nghiêm túc rút kinh nghi?m.

 

XU?N HUYêN

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

C?n x? ly hình s? nh?ng “th?n y” l?a ??o, tr?c l?i

C?n x? ly hình s? nh?ng “th?n y” l?a ??o, tr?c l?i

Liên quan ??n lo?t bài Lo?n “th?n y” ??ng trên Báo SGGP t? ngày 22 ??n 25-3, Th? t??ng Chính ph? ?? giao B? Y t? ch? trì, ph?i h?p v?i B? TT-TT cùng các c? quan liên quan ki?m tra, có bi?n pháp qu?n ly, x? ly phù h?p. D?p này, PV Báo SGGP ?? có cu?c trao ??i v?i ?ng Nguy?n Ng?c Tu?n, Phó C?c tr??ng C?c Qu?n ly Y d??c c? truy?n (B? Y t?).

Bút Sài Gòn

Giao th?ng - ?? th?

S? c??ng ch? bàn giao qu? b?o trì chung c?

Thanh tra B? Xay d?ng v?a c?ng b? k?t lu?n thanh tra 22 d? án chung c? có khi?u ki?n kéo dài c?a ng??i dan. Trong ?ó, hàng lo?t ch? ??u t? ?? th?a nh?n sai ph?m, bu?c tr? l?i 250 t? ??ng ti?n qu? b?o trì cho nhi?u ban qu?n tr? chung c?.

Quy ho?ch

Tin bu?n

TIN BU?N

Huy?n ?y, H?ND, UBND, UBMTTQ huy?n C? Chi, Phòng Lao ??ng - Th??ng binh và X? h?i huy?n C? Chi, TPHCM;  ??ng ?y - H?ND - UBND - UBMTTQ x? Ph??c Hi?p và gia ?ình v? cùng th??ng ti?c báo tin: Bà m? Vi?t Nam Anh hùng Nguy?n Th? Mi?ng
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看