Hài hòa gi?a xay d?ng m?i và ch?nh trang ?? th?

Nh?m hoàn thi?n h? th?ng k?t n?i vùng gi?a TPHCM v?i các ??a ph??ng lan c?n, phát tri?n ?? th? thành ph? theo h??ng hi?n ??i, b?n v?ng, t??ng thích v?i v? trí, vai trò trung tam kinh t? l?n nh?t c?a c? n??c, Th? t??ng Chính ph? ?? ch?p thu?n ch? tr??ng ?i?u ch?nh t?ng th? quy ho?ch chung TPHCM ??n n?m 2045, t?m nhìn ??n n?m 2060. 

TPHCM: Vi ph?m trong l?nh v?c ??t ?ai, xay d?ng gi?m

Theo S? Xay d?ng TPHCM, n?m 2020, toàn thành ph? có 797 c?ng trình vi ph?m tr?t t? xay d?ng, bình quan 1,9 v?/ngày. N?u so v?i 6 tháng ??u n?m 2019 là 8,5 v?/ngày thì s? v? vi ph?m gi?m 6,6 v?/ngày, t? l? gi?m là 77,6%. 

Phát tri?n h? t?ng c?ng nghi?p TPHCM; Chuy?n ??i c? c?u kinh t? sang d?ch v?

Phát tri?n c?ng nghi?p lu?n g?n li?n v?i ti?n trình phát tri?n c?a ?? th? và tr? thành m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng t?o nên s?c s?ng kinh t? cho ?? th?. Tuy nhiên, ?i?u ki?n v? qu? ??t s?ch, giá thuê, h? th?ng c? s? h? t?ng ???c ??u t? hoàn thi?n ??ng b? nh?m ph?c v? phát tri?n c?ng nghi?p t?i TPHCM hi?n v?n ch?a ?áp ?ng và phù h?p v?i nhu c?u th?c t?. 
Quy ho?ch c?ng bi?n TPHCM: G?n v?i phát tri?n h? t?ng giao th?ng

Quy ho?ch c?ng bi?n TPHCM: G?n v?i phát tri?n h? t?ng giao th?ng

V?n b?n g?i B? GTVT góp y quy ho?ch phát tri?n c?ng bi?n TPHCM trong quy ho?ch t?ng th? phát tri?n h? th?ng c?ng bi?n Vi?t Nam th?i k? 2021-2030, t?m nhìn ??n 2050, UBND TPHCM nêu r?, phát tri?n c?ng bi?n TPHCM g?n v?i phát tri?n h? t?ng giao th?ng k?t n?i ?a ph??ng th?c, g?n k?t ch?t ch? v?i c?ng c?n - ICD, c?ng th?y n?i ??a ?? t?ng n?ng l?c v?n t?i hàng hóa trung chuy?n b?ng ???ng th?y, gi?m áp l?c lên h? th?ng giao th?ng ???ng b? và giao th?ng ?? th? v?n ?? ch?u nhi?u áp l?c. 
 M?t d? án chung c? t?i qu?n 9, TPHCM ch?a ???c c?p gi?y ch?ng nh?n. ?nh: HUY PHAN

Tháo v??ng trong c?p gi?y ch?ng nh?n nhà ? chung c?

Hi?n TPHCM có kho?ng 63 d? án nhà chung c? ch?a ???c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà và tài s?n g?n li?n trên ??t (g?i là gi?y ch?ng nh?n - GCN). Nh?ng d? án này ?? b? “treo” GCN trong th?i gian dài, phát sinh nhi?u tranh ch?p, khi?u ki?n và làm m?t an ninh tr?t t?. M?i ?ay, Phó Ch? t?ch UBND TPHCM V? V?n Hoan v?a ch? ??o các s? ngành 

 

Nhi?u ki?n ngh? trong l?p ?? án quy ho?ch chung TPHCM

Liên quan ??n tình hình th?c hi?n c?ng tác l?p nhi?m v? quy ho?ch chung TPHCM, S? QH-KT TPHCM cho bi?t, trong tháng 12-2020 ??n v? t? v?n s? c? b?n hoàn thành nhi?m v? quy ho?ch chung TPHCM ??n n?m 2040, t?m nhìn ??n 2060.
TPHCM hoàn thi?n quy ho?ch ki?n trúc ?? th?

TPHCM hoàn thi?n quy ho?ch ki?n trúc ?? th?

TPHCM hi?n ch?a có Ch??ng trình Phát tri?n ?? th? ??n n?m 2025 ?? làm c? s? phan lo?i ?? th? theo Ngh? quy?t 1210/2016/UBTVQH13. Nguyên do, Ch??ng trình Phát tri?n ?? th? TPHCM ch? y?u d?a trên Quy ho?ch chung xay d?ng TPHCM ??n n?m 2025, nh?ng ?? án ?i?u ch?nh quy ho?ch chung này ?ang ???c rà soát, ?i?u ch?nh. 
??t phá M&A b?t ??ng s?n

??t phá M&A b?t ??ng s?n

T?i Di?n ?àn Mua bán và Sáp nh?p 2020 (M&A 2020), B? KH-?T cho bi?t, d?ch Covid-19 di?n bi?n ph?c t?p trên toàn c?u ?? ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n các ho?t ??ng ??u t? và th??ng m?i qu?c t?. 
C?n quy ??nh chi ti?t v? t?ng lánh n?n chung c?

C?n quy ??nh chi ti?t v? t?ng lánh n?n chung c?

V?n phòng Chính ph? v?a có v?n b?n g?i B? Xay d?ng truy?n ??t y ki?n ch? ??o c?a Th? t??ng Chính ph? liên quan ??n quy ??nh chung c? b? trí t?ng lánh n?n có th? khi?n giá c?n h? b? ??y lên cao. 
H?n ch? phát tri?n d? án nhà ? t?i các qu?n trung tam

H?n ch? phát tri?n d? án nhà ? t?i các qu?n trung tam

Trong báo cáo g?i UBND TPHCM v? ?? án “Xay d?ng ch??ng trình phát tri?n nhà ? TPHCM giai ?o?n 2021-2030”, S? Xay d?ng TPHCM cho bi?t, h? th?ng h? t?ng k? thu?t nhà ? nhi?u khu v?c trên ??a bàn TPHCM hi?n ch?a ???c c?i t?o, nang c?p t??ng x?ng, d?n t?i quá t?i v? h? t?ng chung. 

H?p tác kinh t? và ??u t?

Long An - “??a ch? ??” thu hút ??u t?

V?i chi?n l??c ??u t? h? t?ng và chính sách h?p ly trong th?i gian qua ?? giúp t?nh Long An tr? thành ?i?m sáng, “??a ch? ??” thu hút ??u t?, nh?t là ??u t? n??c ngoài. ??ng th?i, Long An c?ng bi?t cách khai thác các ti?m n?ng, l?i th? c?a ??a ph??ng mình ?? v??n lên phát tri?n trong t?p ??u c?a khu v?c ?BSCL. 

Phát tri?n b?n v?ng

Xúc ti?n c?ng nghi?p th??ng m?i

Linh ho?t th? tr??ng, gi? ?à t?ng tr??ng

Các doanh nghi?p ngành ch? bi?n l??ng th?c - th?c ph?m ?ang th?c hi?n nhi?u gi?i pháp trong b?i c?nh chi phí ??u vào t?ng cao và s? c?nh tranh hàng ngo?i nh?p ngày càng gay g?t.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看