Qu?n 12 t?ng v? sinh xóa các ?i?m ? nhi?m

SGGP
Hàng tu?n, trên ??a bàn qu?n 12 ??u có ho?t ??ng t?ng v? sinh (do UBND 11 ph??ng ph?i h?p v?i các ?oàn th? th?c hi?n, có s? tham gia tích c?c c?a ng??i dan) xóa các ?i?m ? nhi?m v? rác th?i nh?m nang ch?t m?i tr??ng s?ng, t?o m? quan ?? th?, tránh tình tr?ng tái di?n rác l?u c?u.

Qu?n 12 t?ng v? sinh xóa các ?i?m ? nhi?m

Tri?n khai Ch? th? 19 c?a Ban Th??ng v? Thành ?y TPHCM v? cu?c v?n ??ng “Ng??i dan TPHCM kh?ng x? rác ra ???ng và kênh r?ch, vì thành ph? s?ch và gi?m ng?p n??c”, hàng tu?n, trên ??a bàn qu?n 12 ??u có ho?t ??ng t?ng v? sinh (do UBND 11 ph??ng ph?i h?p v?i các ?oàn th? th?c hi?n, có s? tham gia tích c?c c?a ng??i dan) xóa các ?i?m ? nhi?m v? rác th?i nh?m nang ch?t m?i tr??ng s?ng, t?o m? quan ?? th?, tránh tình tr?ng tái di?n rác l?u c?u (?nh).

??n cu?i tháng 2-2021, qu?n 12 ?? xóa 78/78 ?i?m ? nhi?m v? rác, trong ?ó ?? chuy?n hóa 30 ?i?m thành khu sinh ho?t c?ng ??ng nh? san ch?i th? thao, c?ng viên, v??n hoa, cay xanh.

 

???C TRUNG

Các tin, bài vi?t khác

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看