Nh?ng “n? t??ng” c?a ??ng bào vùng cao

Nh?ng “n? t??ng” c?a ??ng bào vùng cao

Tr? l?i v?i ??ng bào M? Li?ng (x? Lam Hóa, huy?n Tuyên Hóa, t?nh Qu?ng Bình) trong nh?ng ngày tháng t? ??y n?ng và gió, t?i ???c bà con h? h?i m?i b?a c?m có ??c s?n m?ng kh? M? Li?ng. ??c s?n này c?a ??ng bào ng??i M? Li?ng ?? có m?t ? các siêu th? l?n. Nh?ng ??i thay tích c?c trong ??i s?ng c?a ng??i dan b?t ngu?n t? vi?c 3 b?n Kè, Cáo, Chu?i - khi quy?t ??nh ch?n ph? n? làm tr??ng b?n. 

Ch?m chút “lá ph?i” c?a TPHCM - Bài 1: Teo tóp m?ng xanh

LTS: T?c ?? ?? th? hóa và t?c ?? t?ng dan s? c? h?c c?a TPHCM di?n ra r?t nhanh, nh?ng di?n tích cay xanh l?i t?ng ch?m, khi?n thành ph? ngày càng tr? nên ng?t ng?t, nh?t là mùa n?ng nóng. Trong khi ?ó, m?t s? c?ng viên th??ng b? dùng ?? t? ch?c h?i ch?, tri?n l?m, hay bi?n thành b?i gi? xe, quán cà phê..., khi?n kh?ng gian sinh ho?t c?a ng??i dan b? thu h?p.

Hòa th??ng m?c áo blouse

?ó là cách g?i th?t g?n g?i mà m?i ng??i m?i khi nh?c t?i Hòa th??ng, l??ng y Thích Tu? Tam, Giám ??c ?i?u hành Tu? T?nh ???ng Liên Hoa. V?i Hòa th??ng Tu? Tam, vi?c khám b?nh, b?c thu?c, truy?n d?y ??ng y là trách nhi?m v?i ??i.

Ng??i truy?n c?m h?ng v?i tình yêu am nh?c

Sinh n?m 2006, n?m nay, V? Minh Quang m?i 15 tu?i, nh?ng ?? có m?t b? s?u t?p gi?i th??ng am nh?c khá ?? s?: h?n 20 gi?i nh?t và gi?i ??c bi?t trong các cu?c thi piano trong n??c và qu?c t?.

Lo?n “th?n y”- Bài 3: ám ?nh v?i “th?n y online”

?ang m? YouTube cho con trai nh? xem, anh Hu?nh T?n K. (39 tu?i, ng? qu?n Tan Phú, TPHCM) gi?t b?n khi màn hình chuy?n qu?ng cáo v?i gi?ng nói lanh l?nh: “Nhà t?i ch?a bá b?nh. Bà con nào có v?n ?? gì v? x??ng kh?p, tê bì chan tay, nh?c m?i toàn than, b?nh gút... thì g?i ngay cho t?i. Cam k?t ?? u?ng là kh?i 100%”.
Lo?n “th?n y” - Bài 2: “Th?n y” có ?? th??

Lo?n “th?n y” - Bài 2: “Th?n y” có ?? th??

Nh?ng v? “th?n y” là ai mà ? ?au c?ng x?ng t?ng ???c ?ng tr?i giúp, ?? c?u nhan ?? th?? Cau chuy?n mà chúng t?i k? ra sau ?ay s? cho th?y cách mà nh?ng “th?n y ?? th?” có ???c lòng tin c?a m?t b? ph?n ng??i dan.  
Lo?n 'th?n y'- Bài 1: Ch?a bách b?nh b?ng dao lam, n?n và… chu?i

Lo?n 'th?n y'- Bài 1: Ch?a bách b?nh b?ng dao lam, n?n và… chu?i

L.T.S: Trong th?i ??i mà c?ng ngh? hi?n di?n ? m?i m?t c?a ??i s?ng thì s? t?n t?i c?a nh?ng “th?n y” d?m, ch?a b?nh b?ng ph??ng pháp ph?n khoa h?c t??ng ch?ng l?c qu?. V?y nh?ng, h? v?n có ??t s?ng b?i v?n có m?t b? ph?n ng??i dan tin t??ng vào cách ch?a b?nh “lành ít d? nhi?u” này. Chúng t?i ?? tham nh?p th?c t? nhi?u ?i?m ch?a b?nh theo phong cách… lang b?m, t?i nhi?u t?nh thành trên c? n??c. 


 

H?i sinh vùng r?n l?

H?i sinh vùng r?n l?

Tr? l?i vùng l? Qu?ng Bình, n?i b? tr?n ??i h?ng th?y tháng 10-2020 vùi d?p, màu xanh m??t m?t c?a lúa thì con gái ?ang m?n m?n. Nh?ng tang th??ng ch? còn là quá kh?. T? v??n t??c ??n cánh ??ng, m?i th? h?i sinh m?nh m?.
Cà phê Monkey In Black dù ph?i gi?m c?a hàng nh?ng v?n s?ng ???c nh? chuy?n ??i qua bán hàng online. ?nh: D?NG PH??NG

Kinh doanh mùa v?ng khách - Bài 3: T? m?t ti?n v?… m?t h?m

Có th? nói, d?ch b?nh nh? m?t li?u thu?c th?. Trong b?i c?nh d?ch Covid-19 ?nh h??ng m?i m?t ??i s?ng, r?t nhi?u doanh nghi?p t??ng ch?t nh?ng v?n s?ng t?t. Khi kinh doanh m?t ti?n teo tóp, nhi?u doanh nghi?p chuy?n v?… m?t h?m, k?t h?p online. Nhi?u th??ng hi?u truy?n th?ng c?a TPHCM c?ng thay ??i ?? thích ?ng tình hình m?i.
 Ph? ?i b? Bùi Vi?n v?ng bóng khách ngay c? vào ngày cu?i tu?n  (?nh ch?p t?i 7-3). ?nh: D?NG PH??NG

Kinh doanh mùa v?ng khách - Bài 2: ?m ??m ph? Tay

?? t?ng nhi?u l?n ghé ph? ?i b? Bùi Vi?n (còn g?i là “ph? Tay”, ph??ng Ph?m Ng? L?o, qu?n 1, TPHCM), t?ng ch?ng ki?n s? nh?n nh?p c?a con ???ng ???c m?nh danh là “ph? kh?ng ng?” c?a TPHCM, th? nh?ng khi tr? l?i con ph? này vào m?t ngày cu?i tu?n ??u tháng 3, chúng t?i kh?ng kh?i ng?c nhiên... 
Kinh doanh mùa v?ng khách - Bài 1: Bu?i ch?... c?m canh

Kinh doanh mùa v?ng khách - Bài 1: Bu?i ch?... c?m canh

LTS: T? ??u n?m 2020, khi d?ch Covid-19 b?t ??u ?nh h??ng tr?c ti?p ??n Vi?t Nam, là b?t ??u chu?i ngày khó v?i gi?i kinh doanh - d?ch v? t?i TPHCM. Ch? truy?n th?ng, ??c bi?t là nh?ng ch? chuyên dành cho khách du l?ch v?ng teo, ph? ?i b? lèo tèo, h? kinh doanh g?p khó… ?ó là hình ?nh mà chúng t?i ghi nh?n ???c sau m?t n?m s?ng chung v?i Covid-19.
Vì nh?p ??p c?a tri?u trái tim

Vì nh?p ??p c?a tri?u trái tim

PGS-TS Tr??ng Thanh H??ng v?a vinh d? nh?n Gi?i th??ng Kovalevskaia 2020, m?t gi?i th??ng danh giá dành cho các nhà khoa h?c n?. ít ai bi?t, ?n sau vóc dáng m?nh mai và g??ng m?t t??i t?n ?y là m?t y chí kiên ??nh, m?t trái tim nhi?u tr?c ?n, lu?n mi?t mài vì nh?ng nh?p ??p kh?e kho?n c?a bao trái tim ng??i Vi?t.
S?c màu ch? phiên Mèo V?c

S?c màu ch? phiên Mèo V?c

Ch? phiên t?i trung tam th? tr?n huy?n Mèo V?c, t?nh Hà Giang, h?p vào sáng ch? nh?t hàng tu?n, lu?n h?p d?n du khách b?i m?t kh?ng gian v?n hóa g?n k?t, ??m ?à b?n s?c các dan t?c thi?u s? vùng cao nguyên ?á ??a ??u T? qu?c. 

?nh

??c ?áo sen tr?ng

Nh?ng ki?t tác ngh? thu?t c?a cung ?i?n vàng son, ??n ?ài, l?ng t?m nguy nga, tráng l? d??ng nh? hòa quy?n vào s? thanh tao, tinh khi?t c?a h??ng s?c hoa sen, t?o cho c? ?? Hu? v? ??p riêng, x?a mà kh?ng c?.

Video

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Giao l?u tr?c tuy?n

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看