N?ng su?t th?p nh?ng h??ng s?c và hàm l??ng dinh d??ng c?a sen tr?ng cao h?n các gi?ng sen khác

??c ?áo sen tr?ng

Nh?ng ki?t tác ngh? thu?t c?a cung ?i?n vàng son, ??n ?ài, l?ng t?m nguy nga, tráng l? d??ng nh? hòa quy?n vào s? thanh tao, tinh khi?t c?a h??ng s?c hoa sen, t?o cho c? ?? Hu? v? ??p riêng, x?a mà kh?ng c?.

S?i ??ng c?ng trình ng?n m?n ngàn t?

N?m nay, do xam nh?p m?n lên nhanh nên g?n 400 cán b?, k? s?, c?ng nhan… trên c?ng trình th?y l?i ng?n m?n Cái L?n - Cái Bé  (giai ?o?n 1, ? t?nh Kiên Giang) ph?i làm ??n 28 T?t và mùng 7 T?t Tan S?u ?? quay l?i làm vi?c ngay, ?? k?p hoàn thành các h?ng m?c còn l?i. 

S?c màu ch? phiên Mèo V?c

Ch? phiên t?i trung tam th? tr?n huy?n Mèo V?c, t?nh Hà Giang, h?p vào sáng ch? nh?t hàng tu?n, lu?n h?p d?n du khách b?i m?t kh?ng gian v?n hóa g?n k?t, ??m ?à b?n s?c các dan t?c thi?u s? vùng cao nguyên ?á ??a ??u T? qu?c. 

“Màng l?c” ng?n d?ch

Tr??c, trong và sau T?t Tan S?u, nh?ng ng??i lính “quan hàm xanh” TPHCM lu?n t?p trung nêu cao tinh th?n c?nh giác, hoàn thành t?t nhi?m v? qu?n ly, b?o v? v?ng ch?c ch? quy?n, an ninh chính tr?, tr?t t? an toàn x? h?i khu v?c biên gi?i bi?n, c?a kh?u c?ng thu?c ??a bàn thành ph?. Qua ?ó ??m b?o kh?ng ?? l?t b?t c? tr??ng h?p nào mang virus SARS-CoV-2 lay lan vào c?ng ??ng qua ???ng bi?n c?a thành ph?. Phóng viên Báo SGGP ?? ghi l?i m?t s? hình ?nh nh?ng ng??i lính “quan hàm xanh” ?y…

Vùng ??t tr?m ngh?

Bên dòng s?ng K?n (Bình ??nh) có m?t vùng t?ng là kinh ?? ti?ng t?m c?a 2 v??ng tri?u Vijaya (Ch?m Pa) và tri?u Tay S?n. Sau ch?ng dài dau b?, nay khu kinh thành 2 v??ng tri?u ch? còn l?i nh?ng ph? tích. Nh?ng l?ch s? v?n còn l?u l?i cho vùng ??t này nhi?u b? dày v?n hóa, nhi?u làng ngh? ??c ?áo, ???c m?nh danh là vùng ??t tr?m ngh?. 
C?ng nhan HTX N?ng nghi?p Tu?n Ng?c (qu?n 9) s? ch? rau tr??c khi ch? ??n n?i tiêu th?

Hàng t?t phong phú, ??m b?o an toàn

Ch? còn vài ngày n?a ??n T?t Tan S?u, nh?ng s?n ph?m t? các vùng mi?n, s?n ph?m ngo?i nh?p ???c ??a v? TPHCM tiêu th? v?i s?n l??ng d?i dào, phong phú. ?? hàng hóa cung ?ng ??n ng??i tiêu dùng ??y ??, b?o ??m an toàn th?c ph?m, nhi?u ?oàn c?ng tác ?? ??n ki?m tra th?c t? t?i các ch? ??u m?i, ?i?m kinh doanh.
Trên b?n d??i thuy?n khoe s?c

Trên b?n d??i thuy?n khoe s?c

T? ngày 6-2 (25 tháng Ch?p) ??n ngày 11-2 (30 T?t), ch? hoa xuan “Trên b?n d??i thuy?n” ? kênh Tàu H? - B?n Nghé trên tuy?n ???ng B?n Bình ??ng t? ???ng ?inh Hòa ??n ???ng Bùi Huy Bích và ???ng Nguy?n V?n C?a (qu?n 8, TPHCM) ???c ??a vào ho?t ??ng ph?c v? ng??i dan thành ph?. 
K? quan Vi?t Nam trên Google Arts & Culture

K? quan Vi?t Nam trên Google Arts & Culture

Google Arts & Culture v?a c?ng b? d? án K? quan Vi?t Nam (Wonders of Vietnam) trên n?n t?ng tr?c tuy?n, nh?m l?u gi?, qu?ng bá, t?n vinh các th?ng c?nh t? nhiên, di s?n v?t th? và phi v?t th? c?a Vi?t Nam ???c UNESCO c?ng nh?n (?nh). 
S?n sàng cho Ngày h?i l?n c?a ??t n??c

S?n sàng cho Ngày h?i l?n c?a ??t n??c

??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng s? di?n ra t? ngày 25-1 ??n 2-2-2021, là m?t trong nh?ng s? ki?n quan tr?ng nh?t c?a ??t n??c. Nh?ng ngày này, trên kh?p ph?, ph??ng Th? ?? Hà N?i ?? ???c trang hoàng r?c r? c?, hoa, b?ng r?n, pa n?, áp phích... t?o b?u kh?ng khí ph?n kh?i, vui t??i chào m?ng ??i h?i. 
Các t?nh mi?n núi phía B?c có tuy?t r?i khi?n ??i s?ng ng??i dan b? ??o l?n. ?nh: V?N PHúC

Ch?ng ch?i v?i giá rét

Sau d?ch Covid-19, b?o l?, s?t l? là nh?ng ??t rét ??m, rét h?i kéo dài ? mi?n B?c và B?c mi?n Trung vào m?y ngày g?n t?t, càng khi?n cu?c s?ng c?a ng??i dan thêm khó kh?n.
Cá kho V? ??i vào mùa

Cá kho V? ??i vào mùa

Làng V? ??i (nay thu?c x? Hòa H?u, huy?n Ly Nhan, t?nh Hà Nam) n?i ti?ng nh? tác ph?m Chí Phèo c?a nhà v?n Nam Cao. Ngày nay, ??a danh này còn ???c nh?c ??n nhi?u b?i nh?ng ??c s?n h?p d?n khách sành ?m th?c: chu?i ng? ti?n vua, h?ng kh?ng h?t... và ??c bi?t là cá kho.
Kho?nh kh?c cu?c s?ng

Kho?nh kh?c cu?c s?ng

H?i ??ng Gi?i th??ng V?n h?c - Ngh? thu?t chuyên ngành Nhi?p ?nh TPHCM v?a c?ng b? Gi?i th??ng ?nh xu?t s?c HOPA 2020 sau quá trình tuy?n ch?n c?ng phu t? g?n 100 tác ph?m c?a 53 tác gi?.
Luy?n binh ?ng chi?n

Luy?n binh ?ng chi?n

Nh?ng ti?ng n? vang tr?i, d?n d?p c?a các lo?i h?a l?c h??ng v? m?c tiêu. Trên s?ng, b? ??i ???c t? ch?c theo ??i hình t?ng t? 3 chi?n s? nhanh chóng v??t s?ng ?ánh chi?m khu v?c bàn ??p, b?o ??m cho binh khí k? thu?t v??t s?ng. 

Video

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Giao l?u tr?c tuy?n

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看