Vinamilk ??u t? h? th?ng n?ng l??ng m?t tr?i cho 12 trang tr?i bò s?a

Nh?m th?c hi?n m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng, than thi?n m?i tr??ng, Vinamilk ?? ??u t? h? th?ng n?ng l??ng m?t tr?i cho 12 trang tr?i bò s?a trên c? n??c. Tính ??n ??u n?m 2021, ?? có 5 trang tr?i ??a vào s? d?ng ?i?n m?t tr?i và theo l? trình s? ti?p t?c tri?n khai trên toàn b? h? th?ng trong n?m nay.

Nh?ng chi?c bánh ??c bi?t trên chuy?n bay 8-3

Nh?ng chi?c bánh ??c bi?t trên chuy?n bay 8-3

Hàng tr?m chi?c bánh ???c chu?n b? t? ??i bàn tay c?a nh?ng ng??i ph? n? v?a thoát kh?i b?o l?c gia ?ình và b?t ??u cu?c s?ng m?i t?i HopeBox s? ???c trao ??n hành khách trên chuy?n bay c?a Vietnam Airlines nhan d?p 8-3 t?i ?ay.
P&G cam k?t thúc ??y bình ??ng gi?i

P&G cam k?t thúc ??y bình ??ng gi?i

V?a qua, t?i h?i ngh? c?p cao #WeSeeEqual th??ng niên l?n th? ba ???c di?n ra t?i Singapore, t?p ?oàn Procter & Gamble (P&G) ?? ??a ra nh?ng tuyên b? m?i nh?m thúc ??y bình ??ng gi?i trên kh?p Chau á Thái Bình D??ng, Trung ??ng và Chau Phi. 
Khách s?n Rex h??ng ?ng tham gia Ch??ng trình hi?n máu tình nguy?n c?a T?ng C?ng ty Saigontourist

Khách s?n Rex h??ng ?ng tham gia Ch??ng trình hi?n máu tình nguy?n c?a T?ng C?ng ty Saigontourist

Ngày 25-1-2021 t?i khách s?n Rex Sài Gòn ?? di?n ra Ch??ng trình hi?n máu tình nguy?n do C?ng ?oàn T?ng C?ng ty Saigontourist t? ch?c ph?i h?p v?i Trung tam Hi?n máu nhan ??o thu?c H?i Ch? th?p ?? TPHCM. Hành ??ng hi?n máu là vi?c làm tích c?c h??ng ?ng theo tinh th?n “Gi?t máu cho ?i, tình ng??i ? l?i” - m?t th?ng ?i?p y ngh?a ?? lan t?a m?nh m? trong th?i gian qua.
?oàn Hi?p h?i N??c m?m Vi?t Nam th?m và t?ng quà T?t bà con t?i Qu?ng Ng?i

?oàn Hi?p h?i N??c m?m Vi?t Nam th?m và t?ng quà T?t bà con t?i Qu?ng Ng?i

Sáng ngày 18-1, t?i Qu?ng Ng?i, ?oàn Hi?p h?i N??c m?m Vi?t Nam (Hi?p h?i NMVN) do PGS. TS. Tr?n ?áng – Ch? t?ch Hi?p h?i cùng các thành viên Ban ch?p hành ?? ph?i h?p v?i Chi c?c N?ng lam Thu? s?n và Chi c?c An toàn Th?c ph?m Qu?ng Ng?i ??n th?m và trao ??i v?i hai nhà thùng làm n??c m?m M??i Quy và Ly S?n Sa K?. ?ay là m?t trong chu?i các ho?t ??ng n?m 2021 c?a Hi?p h?i NMVN, nhi?m k? 2020 – 2025.
?ng T? Long H? khen th??ng cho lái xe ?inh Xuan Giang

Lái xe Vinasun Taxi tr? l?i 500 tri?u ??ng cho khách hàng b? quên

Ngày 29-12, t?i v?n phòng C?ng ty C? ph?n ánh D??ng Vi?t Nam (Vinasun Taxi), ?ng T? Long H? (Phó T?ng Giám ??c th??ng tr?c, Giám ??c Taxi Vinasun) ?? trao gi?y khen và ti?n th??ng cho lái xe ?inh Xuan Giang (Tài 10795 – ??i NQ37 – Chi nhánh 2) vì có hành ??ng ??p khi trung th?c tr? l?i 500 tri?u ??ng cho khách hàng ?? quên trên xe.
Agribank ???c vinh danh sáng ki?n vì C?ng ??ng n?m 2020

Agribank ???c vinh danh sáng ki?n vì C?ng ??ng n?m 2020

T?i 26-12-2020, t?i Nhà hát ?u C? di?n ra L? t?ng k?t và trao gi?i vinh danh 20 sáng ki?n vì C?ng ??ng n?m 2020 cho tác gi?, nhóm tác gi? có sáng ki?n, d? án xu?t s?c ?em l?i nh?ng giá tr? thi?t th?c, hi?u qu?, có s?c lan t?a m?nh m?, ph?c v? l?i ích c?ng ??ng cao. 

Xúc ti?n c?ng nghi?p th??ng m?i

Linh ho?t th? tr??ng, gi? ?à t?ng tr??ng

Các doanh nghi?p ngành ch? bi?n l??ng th?c - th?c ph?m ?ang th?c hi?n nhi?u gi?i pháp trong b?i c?nh chi phí ??u vào t?ng cao và s? c?nh tranh hàng ngo?i nh?p ngày càng gay g?t.

Ch??ng trình bình ?n th? tr??ng

T?ng h?p tác t?o ngu?n cung, ?n ??nh giá

Theo nh?n ??nh c?a Giám ??c S? C?ng th??ng TPHCM Bùi Tá Hoàng V?, t?ng c??ng h?p tác v?i các t?nh thành là m?t trong nh?ng nhi?m v? ph?i th?c hi?n th??ng xuyên, liên t?c; là c? s? ?? TPHCM ??m b?o ngu?n hàng v?i giá c? ?n ??nh, cung ?ng ??y ?? nhu c?u tiêu dùng c?a ng??i dan.

H?p tác kinh t? và ??u t?

Long An - “??a ch? ??” thu hút ??u t?

V?i chi?n l??c ??u t? h? t?ng và chính sách h?p ly trong th?i gian qua ?? giúp t?nh Long An tr? thành ?i?m sáng, “??a ch? ??” thu hút ??u t?, nh?t là ??u t? n??c ngoài. ??ng th?i, Long An c?ng bi?t cách khai thác các ti?m n?ng, l?i th? c?a ??a ph??ng mình ?? v??n lên phát tri?n trong t?p ??u c?a khu v?c ?BSCL. 

Quy ho?ch ki?n trúc

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看