V? giao ??t c?ng giá r? t?i Khánh Hòa: Sang tay ngay sau khi l?p d? án

Kh?ng ch? có nh?ng khu ??t c?ng ???c giao kh?ng qua ??u giá, mà có c? nh?ng khu ??t r?ng hàng hécta n?m ngay v? trí ??p nh?t TP Nha Trang c?ng ???c l?nh ??o t?nh Khánh Hòa giao cho t? nhan xay cao ?c b?ng chiêu th?c liên k?t. Th?m chí, có nh?ng khu ??t c?ng ?? ???c sang tay ngay sau khi l?p d? án.
Tài x? ?ang ?o n?ng ?? c?n

H?n 13.000 tài x? trong ng??i có r??u, bia

Sáng 6-4, C?c C?nh sát giao th?ng (C08) th?ng tin, trong ba tu?n th?c hi?n cao ?i?m chuyên ?? x? ly ng??i ?i?u khi?n ph??ng ti?n vi ph?m n?ng ?? c?n, ma túy c?a B? C?ng an, l?c l??ng CSGT các ??n v? ?? phát hi?n 13.642 tr??ng h?p vi ph?m.
Bà Ph?m Th? Y?n trong m?t bu?i gi?ng pháp. ?nh c?t t? clip

Bác ??n ki?n c?a bà Ph?m Th? Y?n trong v? cúng “oan gia trái ch?” t?i chùa Ba Vàng

Ngày 5-4, Tòa án nhan dan (TAND) TP U?ng Bí, t?nh Qu?ng Ninh ?? m? phiên tòa xét x? v? bà Ph?m Th? Y?n (51 tu?i, ? t? 2b, khu 1, ph??ng H?ng H?i, TP H? Long, Qu?ng Ninh) có ??n ki?n UBND ph??ng Quang Trung, TP U?ng Bí ?? ngh? h?y b? quy?t ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính bà này liên quan vi?c cúng “oan gia trái ch?” t?i chùa Ba Vàng.
Phá ???ng day xuyên qu?c gia bu?n bán g?n 350kg ma túy

Phá ???ng day xuyên qu?c gia bu?n bán g?n 350kg ma túy

Ngày 5-4, C?c Phòng ch?ng ma túy và t?i ph?m B? ??i Biên phòng và C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy (C04) B? C?ng an ?? ch? trì ph?i h?p v?i B? ??i Biên phòng Ngh? an, C?ng an t?nh Ngh? An ??u tranh, phá thành c?ng chuyên án phá ???ng day bu?n bán ma túy xuyên qu?c gia.
B?t t?m giam giám ??c tr?m sà lan

B?t t?m giam giám ??c tr?m sà lan

T?i ngày 5-4,  C? quan C?nh sát ?i?u tra (C?ng an t?nh B?n Tre) cho bi?t, ?? thi hành quy?t ??nh kh?i t? b? can, b?t t?m giam Nguy?n Ng?c Huy (52 tu?i, ng? qu?n Bình Tan, TPHCM) ?? ?i?u tra v? hành vi tr?m c?p tài s?n.

T? v?n Pháp lu?t

Thanh tra khi?u n?i, t? cáo

V? ch?ng ?ng D?ng “lò v?i” g?p báo chí nói r? v? v? t? cáo ?ng V? Hoàng Yên

Chi?u ngày 16-3, t?i khu du l?ch ??i Nam, ?ng Hu?nh Uy D?ng (còn g?i là "D?ng lò v?i", Ch? t?ch H?QT CTCP ??i Nam) và v? là bà Nguy?n Ph??ng H?ng (T?ng Giám ??c Khu du l?ch ??i Nam) ?? t? ch?c bu?i g?p g? báo chí và truy?n th?ng ?? chia s? thêm các th?ng tin v? v? vi?c t? cáo ?ng V? Hoàng Yên l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n.

An ninh - tr?t t?

Cháy x??ng nh?a ? qu?n 11, nhi?u tài s?n b? thiêu r?i

Khuya ngày 6-4, ng??i dan phát hi?n l?a kèm theo khói ?en b?c lên t? x??ng nh?a ? con h?m trên ???ng L?c Long Quan, ph??ng 10, qu?n 11, TPHCM nên h? hoán d?p l?a. V? cháy làm nhi?u tài s?n b? thiêu r?i, may m?n kh?ng có th??ng vong v? ng??i. 

V? án

C?u B? tr??ng B? C?ng th??ng V? Huy Hoàng s?p h?u tòa tr? l?i

Ngày 22-4, Toà án nhan dan TP Hà N?i s? m? l?i phiên tòa xét x? s? th?m c?u B? tr??ng B? C?ng Th??ng V? Huy Hoàng trong v? án "Vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n Nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí" và "Vi ph?m các quy ??nh v? qu?n ly ??t ?ai" x?y ra t?i B? C?ng Th??ng và TPHCM.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看