N? c??i t?a n?ng

SGGP
LTS: Cho dù b?n là ai, ? ?au, dù khác màu da hay ti?ng nói, thì khi b?n c??i, m?i ng??i ??u hi?u. B?i n? c??i chính là ng?n ng? c?a trái tim, nó trao ?i ni?m vui và tình yêu th??ng. 

H?n 10 n?m rong ru?i trên kh?p m?i n?o ???ng ??t n??c, nhi?p ?nh gia Tr?n Th? Phong (sinh n?m 1969 t?i Sài Gòn) ?? “s?n” ???c hàng v?n n? c??i t?a n?ng. Cho dù là nh?ng h?c sinh, ngh? s?, nh?ng c? già, hay ng??i lao ??ng nghèo khó lam l?, khuy?t t?t…; cho dù ? n?i ??ng b?ng, thành th? hay vùng núi cao… thì n? c??i c?a h? lu?n h?n nhiên, ??y l?c quan, nh? b?n ch?t c?a con ng??i, dan t?c Vi?t Nam.

Nh?ng n? c??i ?ó có kh? n?ng truy?n c?m h?ng, xóa ?i khác bi?t ?? ng??i v?i ng??i xích l?i g?n nhau và ?oàn k?t cùng b??c t?i. ?i?u ?ó càng ??c bi?t có y ngh?a trong b?i c?nh d?ch b?nh, khó kh?n hi?n nay.

Báo SGGP tran tr?ng gi?i thi?u ??n b?n ??c m?t s? “n? c??i” ???c nhi?p ?nh gia Tr?n Th? Phong (?nh) dành riêng cho báo, tr??c khi quy?n sách ?nh C??I (quy?n th? 10) và tri?n l?m cùng tên (l?n th? 16) c?a Tr?n Th? Phong ra m?t ng??i xem vào ngày 27-3 t?i t?i kh?ng gian ???ng sách TPHCM.

N? c??i t?a n?ng ?nh 1 Tr?n Th? Phong
N? c??i t?a n?ng ?nh 2 Nh?ng n? c??i than thi?n, hi?u khách c?a ng??i Vi?t Nam (ch?p t?i TPHCM - 2011)

N? c??i t?a n?ng ?nh 3 Ni?m vui v?i n? h?n h?nh phúc c?a v?n ??ng viên khuy?t t?t b?i l?i, chú r? Nguy?n H?ng L?i và nhà thi?t k?, c? dau Phan Th? T??ng Ngh?a (ch?p t?i TPHCM - 2020)
N? c??i t?a n?ng ?nh 4 Hai em bé h?n nhiên vui ch?i cùng m?t chi?c xe kéo th? s? (ch?p t?i Phan Rang - 2013)
N? c??i t?a n?ng ?nh 5 Chú bé ch?n trau v?i n? c??i h?n nhiên (ch?p t?i Phan Rang - 2015)
N? c??i t?a n?ng ?nh 6 Ngh? s? harmonica, quái ki?t Tòng S?n (92 tu?i) lu?n l?c quan yêu ??i v?i n? c??i hi?n hòa (ch?p t?i TPHCM - 2021)
N? c??i t?a n?ng ?nh 7 Ni?m vui trong c?ng vi?c m?u sinh hàng ngày (ch?p t?i V?nh Long - 2018)
N? c??i t?a n?ng ?nh 8 Cu?c s?ng m?u sinh dù v?t v?, ng??i ?àn ?ng này v?n vui t??i v?i n? c??i ??y l?c quan (ch?p t?i TPHCM - 2009)

Các tin, bài vi?t khác

Video

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Giao l?u tr?c tuy?n

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看