235,3 tri?u ??ng giúp b?nh nhan nghèo

235,3 tri?u ??ng giúp b?nh nhan nghèo

Trong tháng 3-2021, Báo SGGP ?? chuy?n 215 tri?u ??ng b?n ??c h?o tam ?óng góp h? tr? 6 hoàn c?nh c?n giúp ??ng trên trang Nh?p c?u nhan ái.

Cha và con cùng m?c ung th?

Gia ?ình ch? Nguy?n Th? ??c (th?n Thanh Tan, x? Qu?ng Hòa, th? x? Ba ??n, t?nh Qu?ng Bình) ?ang r?i vào cùng qu?n b?i ph?i thu?c thang, ch?m sóc 2 ng??i than m?c b?nh nan y.

Trao ti?n ?ng h? kinh phí mua vaccine Covid-19

Ngày 30-3, t?i ?ài Truy?n hình TPHCM, Bí th? ??ng ?y Kh?i c? s? B? C?ng th??ng TPHCM Tr?n Xuan ?i?n ?? trao t?ng h?n 116 tri?u ??ng ??n Qu? “Chung m?t t?m lòng” v?i th?ng ?i?p “Tri?u trái tim - M?t t?m lòng - Vaccine v??t qua Covid-19” do ?ài Truy?n hình TPHCM phát ??ng.

Tháng ba yêu th??ng

H??ng ?ng ngày C?ng tác x? h?i Vi?t Nam (25-3), cu?i tu?n qua, B?nh vi?n TP Th? ??c ?? t? ch?c ch??ng trình th??ng niên “Tháng ba yêu th??ng” v?i các ho?t ??ng th?m h?i, t?ng quà, c?t tóc mi?n phí cho b?nh nhan nghèo. 170 ph?n quà (th?c ph?m, kh?u trang y t?…) cùng 170 su?t ?n tr?a mi?n phí ?? ???c g?i t?ng b?nh nhan nghèo ?ang ?i?u tr? t?i b?nh vi?n.

S?ng là c?ng hi?n

“Tu?i tr? c?a chúng em s? tr?i qua m? nh?t n?u kh?ng ???c tham gia nh?ng ho?t ??ng thi?n nguy?n cùng c?. 15 phút nh?t rác ? san tr??ng, vi?t th? tay g?i c? già neo ??n, hoa h?ng t?ng các dì bán vé s? nhan ngày Qu?c t? Ph? n?, làm bánh gay qu? giúp các b?n khó kh?n… Vi?c làm nh? nh?ng là bài h?c l?n ?? chúng em bi?t quan tam m?i ng??i và cu?c s?ng xung quanh”, em H? Th? T??ng Vy, h?c sinh l?p 11CB2 Tr??ng THPT Thiên H? D??ng (t?nh ??ng Tháp) chia s? v? c? giáo Nguy?n Th? Minh Tam. 
KVT trao t?ng Nhà tình ngh?a t?i huy?n Xuyên M?c, t?nh Bà R?a - V?ng Tàu

KVT trao t?ng Nhà tình ngh?a t?i huy?n Xuyên M?c, t?nh Bà R?a - V?ng Tàu

Ti?p t?c hoàn thành ch??ng trình an sinh x? h?i n?m 2020, trong tháng 3-2021, C?ng ty Ch? bi?n Khí V?ng Tàu - KVT (??n v? tr?c thu?c T?ng C?ng ty Khí Vi?t Nam) ?? ph?i h?p t? ch?c L? bàn giao 5 nhà tình ngh?a cho các gia ?ình có c?ng v?i cách m?ng g?p hoàn c?nh khó kh?n t?i huy?n Xuyên M?c, t?nh Bà R?a - V?ng Tàu.
Ngh?ch x?ng, bé trai 4 tu?i b? ph?ng n?ng

Ngh?ch x?ng, bé trai 4 tu?i b? ph?ng n?ng

M?i 4 tu?i, bé Lê An Khang (? ?p Ph??c ??ng, x? Long Ph??c, huy?n B?n C?u, t?nh Tay Ninh) ?? ph?i ch?u nhi?u thi?t thòi so v?i các b?n ??ng trang l?a. M? b? ?i t? nh?, ba l?p gia ?ình m?i, bé s?ng v?i bà n?i và chú ru?t. Bà Cù Th? ?n, bà n?i bé Khang, n?m nay g?n 70 tu?i, mang nhi?u ch?ng b?nh trong ng??i, ng??i chú ?i làm thuê t? sáng ??n t?i.
B?n ??c h? tr? em Nguy?n ??ng Khoa 68,4 tri?u ??ng

B?n ??c h? tr? em Nguy?n ??ng Khoa 68,4 tri?u ??ng

Ngày 22-3, PV Báo SGGP ?? ??n th?m và trao 68,4 tri?u ??ng b?n ??c ?óng góp, h? tr? em Nguy?n ??ng Khoa (19 tu?i, ng? ?p Bình Th?nh 3, x? Th?nh Tr?, huy?n Bình ??i, t?nh B?n Tre) b? tai n?n giao th?ng nghiêm tr?ng ngay tr??c T?t Tan S?u. Bu?i trao ti?n có s? tham gia c?a ??i di?n H?i Ch? th?p ?? x? Th?nh Tr?.
Mang ch? cho em

Mang ch? cho em

“Th?y ?i, b?t ??u h?c ch?a th?y?”, “Sáng nay con d?y s?m l?m!”, “B?a nay con ngh? bán vé s? m?t bu?i ??i c? qua d?y nè”, “Nay mình h?c t?i bài gì v?y c??”… Ti?ng bé Nghi, bé Ng?c và 6-7 em nh? n?i khu nhà tr? l?p x?p, c? k? c?a xóm lao ??ng nghèo ? ph??ng Th?o ?i?n (TP Th? ??c) r?n ràng khi bu?i h?c s?p b?t ??u. 
?oàn thanh niên Agribank t? ch?c ch??ng trình hi?n máu tình nguy?n

?oàn thanh niên Agribank t? ch?c ch??ng trình hi?n máu tình nguy?n

Th?c hi?n Ch??ng trình c?ng tác ?oàn và phong trào thanh niên n?m 2021, h??ng ?ng các ho?t ??ng trong Tháng Thanh niên n?m 2021 h??ng t?i k? ni?m 90 n?m ngày thành l?p ?oàn TNCS H? Chí Minh, 70 n?m thành l?p ngành Ngan hàng và 33 n?m thành l?p Agribank, ?oàn Thanh niên Agribank ph?i h?p v?i Vi?n huy?t h?c - Truy?n máu Trung ??ng t? ch?c Ngày h?i hi?n máu tình nguy?n v?i ch? ?? “Gi?t h?ng Tu?i tr? - S? chia yêu th??ng” n?m 2021.
Em Tr?n V?n Hùng v?i s?n ph?m hoa gi? t? tay hoàn thành

Tr? khuy?t t?t hào h?ng h?c ngh?

H?c ngh? ??i v?i tr? v?n kh?ng h? ??n gi?n, nh?t là tr? khuy?t t?t. V?y mà ? các c? s? nu?i d??ng, ch?m sóc, b?o tr? x? h?i, các c? chú v?n kiên nh?n t?ng chút ?? h??ng d?n nh?ng ??a tr? v?n ch?m ch?p, lóng ngóng và c? ngay ng?. S?n ph?m làm ra kh?ng c?u k?, sang tr?ng, nh?ng ch?a ??ng tình yêu th??ng, s? kiên nh?n c?a c? th?y, trò và nh?ng t?m lòng th?m th?o.
Gia ?ình 4 ng??i b?nh tim b?m sinh

Gia ?ình 4 ng??i b?nh tim b?m sinh

Anh V? ngh?n ngào: “Nhìn hai con ngày càng suy y?u, n?m thoi thóp trên gi??ng b?nh, t?i ?au xót v? cùng. Gia ?ình kh?ng còn gì ?? bán, ?? vay m??n kh?p n?i nh?ng v?n kh?ng ?? chi phí ph?u thu?t cho hai con. Th?c tình, v? ch?ng t?i kh?ng bi?t s?ng ra sao nh?ng ngày s?p t?i”.

??a ch? c?n giúp ??

Xin c?u giúp ng??i m? nghèo b? g?y c?t s?ng

Hai tu?n tr??c, ch? Thanh v? Bình Thu?n lo tang cho m? ru?t. Xong vi?c tang ch? tr? v?, chi?c xe khách ch? ch? g?p tai n?n. Ch? Thanh b? th??ng n?ng, ???c ??a ?i c?p c?u. Bác s? xác ??nh ch? b? g?y c?t s?ng c? C6 và yêu c?u ph?i m? s?m...

B?n ??c ti?p s?c

46 tri?u ??ng h? tr? b?nh nhi ung th? m?t

Ngày ??u n?m m?i, ch? Ph?m Th? Thiên Nga (? 23/423 ???ng Chi L?ng, ph??ng Phú H?u, t?nh Th?a Thiên - Hu?) kh?ng kh?i b?t ng? và xúc ??ng khi c?m trên tay 46 tri?u ??ng b?n ??c Báo SGGP h? tr? con gái mình là bé Lê Th? Nh? Y.

B?ng vàng t? thi?n

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看