Nhiêu khê qu?ng cáo trên xe buyt

Nhiêu khê qu?ng cáo trên xe buyt

TPHCM hi?n có h?n 2.300 xe buyt l?u th?ng trên 137 tuy?n, bao g?m tr? giá và kh?ng tr? giá. Trung bình m?i n?m TP chi h?n 1.000 t? ??ng h? tr? xe buyt. Trong khi, n?u toàn b? xe buyt ???c qu?ng cáo ngoài than, TP s? thu v? h?n 100 t? ??ng/n?m, giúp gi?m tr? giá cho lo?i hình này. ?ó là c? s? ?? UBND TP yêu c?u các s?, ngành ?àm phán v?i doanh nghi?p (DN) gia h?n h?p ??ng ??u giá qu?ng cáo trên xe buyt.

?ìu hiu tr?m y t? x? ph??ng

Tr?m y t? x?, ph??ng, th? tr?n có ch?c n?ng cung c?p, th?c hi?n các d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e ban ??u cho nhan dan. Th? nh?ng, t?i TPHCM, s? l??t khám ch?a b?nh t?i các tr?m y t? r?t ít, chi phí BHYT g?n nh? kh?ng phát sinh. 

B?c xúc vì ??n khi?u n?i b? chuy?n lòng vòng

Báo SGGP nh?n ???c ??n ph?n ánh c?a ?ng Nguy?n Anh Hoàng, cán b? h?u trí (? s? 1010 Nguy?n Duy Trinh, ph??ng Phú H?u, TP Th? ??c) bày t? b?c xúc vì cán b? chuy?n ??n lòng vòng. 

Bu?n bán l?n chi?m l? ???ng, phát loa ?n ào

Nhi?u b?n ??c c? ng? trên ???ng Tr?n Xuan So?n (ph??ng Tan Thu?n Tay, qu?n 7, TPHCM) ?? ?i?n tho?i ??n ???ng day nóng nêu b?c xúc v? vi?c nhi?u ti?u th??ng mua bán hàng rong l?n chi?m l? ???ng, ??u xe ba gác máy, xe ? t?, xe t?i… trên l? ???ng (?nh).

Ng??i dan tr?ng ch? vaccine Covid-19 s?n xu?t trong n??c: An toàn trên h?t

Cùng v?i h?n 811.000 li?u vaccine Covid-19 c?a COVAX Facility v? Vi?t Nam ngày 1-4, Phó Th? t??ng V? ??c ?am c?ng tiêm th? nghi?m vaccine Covid-19 Nano Covax do c?ng ty trong n??c nghiên c?u, phát tri?n. Nh?ng ??ng thái này càng t?o thêm ni?m tin chi?n th?ng Covid-19 t?i Vi?t Nam.
Trên 50.000 ng??i ?? ???c tiêm vaccine Covid-19 an toàn

Trên 50.000 ng??i ?? ???c tiêm vaccine Covid-19 an toàn

Th?ng tin ??n các c? quan báo chí t?i TPHCM ngày 2-4,  GS-TS ??ng ??c Anh, Vi?n tr??ng Vi?n V? sinh d?ch t? Trung ??ng, cho bi?t, Vi?t Nam v?a ti?p nh?n thêm l? vaccine 811.200 li?u c?a COVAX Facility h? tr? th?ng qua Qu? Nhi ??ng Liên hi?p qu?c (UNICEF) và B? Y t? ?ang lên k? ho?ch tiêm.
V? “Sai ph?m ?? r?, sao ch?a x? ly?”: Thanh tra TPHCM vào cu?c, yêu c?u huy?n Hóc M?n gi?i quy?t

V? “Sai ph?m ?? r?, sao ch?a x? ly?”: Thanh tra TPHCM vào cu?c, yêu c?u huy?n Hóc M?n gi?i quy?t

Trang B?n ??c Báo SGGP s? ra ngày 29-3-2021 ??ng bài “Sai ph?m ?? r?, sao ch?a x? ly?”, ph?n ánh t? m?t th?a thu?n dan s? gi?a bà Hu?nh Kim Lang v?i bà Nguy?n Th? Danh, ?ng Hu?nh V?n Tr?a trong vi?c thuê ??t thành tranh ch?p ??t ?ai ??ng ng??i, xay d?ng trái phép kéo dài nhi?u n?m ? x? Th?i Tam Th?n nh?ng chính quy?n huy?n Hóc M?n, TPHCM kh?ng gi?i quy?t d?t ?i?m, gay b?c xúc cho ng??i dan. 
Hi?n tr??ng v? cháy b?i xe c?a CSGT Th? ??c

Cháy b?i gi? xe, ai ch?u trách nhi?m b?i th??ng?

Ngoài v? cháy b?i t?m gi? xe vi ph?m thu?c qu?n ly c?a ??i CSGT khu v?c 3 (??i CSGT TP Th? ??c), tr??c ?ó c?ng ?? x?y ra cháy t?i b?i xe trên ???ng Cao L? (ph??ng 4, qu?n 8); v? cháy gara ? t? trên ???ng C?ng Qu?nh (qu?n 1)…  Trong nh?ng tr??ng h?p này, cá nhan, t? ch?c nào ch?u trách nhi?m b?i th??ng?
Hàng tr?m xe v? ch? ch?ng ch?t lên nhau t?i b?i gi? xe ? B?n xe mi?n ??ng

“M?i l?a” t? nh?ng b?i xe v? ch?

Ngoài nh?ng v? cháy nhà dan, nhà x??ng gay ch?t nhi?u ng??i v?a qua thì m?i nh?t là v? cháy b?i t?m gi? xe vi ph?m thu?c ??i CSGT khu v?c 3 (??i CSGT qu?n Th? ??c c?, s? 39 ???ng Th?ng Nh?t, ph??ng Bình Th?) vào ngày 30-3 c?ng khi?n nhi?u ng??i b?t an.
Bà V? Th? Bi?c, m? n?n nhan Loan, ?au ??n t?i hi?n tr??ng sau v? cháy

Khuy?n cáo kh?n sau 2 v? cháy gay h?u qu? th??ng tam

Ng??i dan ch?a h?t bàng hoàng v? v? cháy v?a x?y ra t?i qu?n 8, TPHCM khi?n 2 v? ch?ng và con gái 3 tu?i t? vong, thì ngày 30-3 thêm m?t v? cháy t?i TP Th? ??c làm 6 ng??i trong m?t gia ?ình t? vong. Chi?u 30-3, Phòng C?nh sát Phòng cháy ch?a cháy và C?u n?n c?u h? (PC07), C?ng an TPHCM ?? có khuy?n cáo kh?n ??n ng??i dan.
?nh minh h?a

Sai ph?m ?? r?, sao ch?a x? ly?

T? m?t th?a thu?n dan s? tr? l?i ??t thuê gi?a 3 ng??i, tr? thành tranh ch?p ??t ?ai c?a 20 h? dan, v?i hàng ch?c c?ng trình xay d?ng kh?ng phép. V? vi?c kéo dài nhi?u n?m, gay b?c xúc cho ng??i dan, nh?ng ??n nay chính quy?n huy?n Hóc M?n (TPHCM) v?n ch?a gi?i quy?t d?t ?i?m, m?c dù UBND TPHCM ?? nhi?u l?n ch? ??o. 
Ng??i l?nh án treo v?n ???c ?i b?u c?

Ng??i l?nh án treo v?n ???c ?i b?u c?

- Tr??c ?ay, anh t?i có tham gia m?t v? tr?m c?p, b? tòa án x? ph?t tù nh?ng cho h??ng án treo, ?ang ch?p hành án t?i ??a ph??ng. V?y anh t?i có quy?n c?ng dan ?i b?u c? ??i bi?u Qu?c h?i (?BQH), ??i bi?u H?ND nhi?m k? t?i hay kh?ng? (M?t b?n ??c ? qu?n 5, TPHCM)
Ng??i dan ??ng ky khám  ch?a b?nh t?i B?nh vi?n TP Th? ??c

M?nh tay ch?ng tr?c l?i b?o hi?m y t?

Th?ng tin m?t b?nh nhan t?i TPHCM ?i khám b?o hi?m y t? (BHYT) 80 l?n ? nhi?u b?nh vi?n trong 2 tháng kh?ng ph?i là hi?m và theo B?o hi?m x? h?i (BHXH) TPHCM, qua h? th?ng giám ??nh g?n ?ay ?? phát hi?n nhi?u tr??ng h?p t??ng t?. D? lu?n kh?ng kh?i b?n kho?n v? tình tr?ng tr?c l?i BHYT và trách nhi?m ki?m soát c?a các c? quan qu?n ly.
M?t d? án ??t n?n ? x? Bình L?i, huy?n Bình Chánh

Ch?a lên qu?n, “cò” ?? th?i giá ??t

TPHCM v?a th?ng tin v? k? ho?ch l? trình phát tri?n các huy?n ngo?i thành và “nang c?p” lên qu?n ?? ph?n nào khi?n th? tr??ng b?t ??ng s?n ? các vùng ven s?i ??ng. Giá ??t t?i các huy?n Nhà Bè, Hóc M?n, Bình Chánh… l?i r?c r?ch bi?n ??ng và ?ang thu hút nhi?u nhà ??u t?, “cò” m?i gi?i.
B?nh vi?n kh?ng thu thêm ti?n c?a b?nh nhan khi khám ch?a b?nh BHYT

B?nh vi?n kh?ng thu thêm ti?n c?a b?nh nhan khi khám ch?a b?nh BHYT

Bà Nguy?n Th? Thu H?ng, Phó Giám ??c BHXH TPHCM cho bi?t, theo các ngh? ??nh ?? ban hành, b?nh nhan khám ch?a b?nh BHYT t?i BV Nguy?n Tr?i v?n ???c h??ng 100% m?c giá quy ??nh BHYT. Trong quá trình t? ch?c th?c hi?n chính sách BHYT, BHXH TP yêu c?u các BV kh?ng thu thêm ti?n c?a b?nh nhan khi khám ch?a b?nh BHYT.
Bu?n bán gia c?m s?ng v?n tràn lan

Bu?n bán gia c?m s?ng v?n tràn lan

V?a qua, T? ch?c L??ng th?c và N?ng nghi?p c?a Liên hi?p qu?c (FAO) và T? ch?c Y t? th? gi?i (WHO) ?? kêu g?i Chính ph? Vi?t Nam c?nh giác kh? n?ng lay nhi?m cúm A H5N8 t? gia c?m sang ng??i sau khi phát hi?n các c?ng nhan ? trang tr?i ch?n nu?i gà ? Nga b? nhi?m virus cúm A H5N8.
Cám c?nh ch? b? b? hoang

Cám c?nh ch? b? b? hoang

Hi?n nay, các ch? truy?n th?ng trên ??a bàn TPHCM do qu?n, huy?n qu?n ly tr?c ti?p, nh? vi?c xay d?ng l?i, s?a ch?a, c?i t?o, di d?i… tuy nhiên, kh?ng ít ng?i ch? b? b? hoang, gay l?ng phí.

B?n ??c vi?t

Làn riêng, ?u tiên cho xe buyt c?n th?c t?

C? quan ch?c n?ng TPHCM v?a ?? xu?t dành làn riêng ho?c ?u tiên cho xe buyt nh?m rút ng?n th?i gian l?u th?ng, thu hút hành khách ?i xe buyt, gi?m k?t xe. Th?c t?, v?i m?t ?? giao th?ng r?t l?n, c?u trúc ?? th? v?i nhi?u tuy?n ???ng v?n ?? h?p, n?u gi?m thêm di?n tích m?t cách máy móc có th? gay ùn t?c giao th?ng. 

C? quan tr? l?i

V? “Sai ph?m ?? r?, sao ch?a x? ly?”: Thanh tra TPHCM vào cu?c, yêu c?u huy?n Hóc M?n gi?i quy?t

Trang B?n ??c Báo SGGP s? ra ngày 29-3-2021 ??ng bài “Sai ph?m ?? r?, sao ch?a x? ly?”, ph?n ánh t? m?t th?a thu?n dan s? gi?a bà Hu?nh Kim Lang v?i bà Nguy?n Th? Danh, ?ng Hu?nh V?n Tr?a trong vi?c thuê ??t thành tranh ch?p ??t ?ai ??ng ng??i, xay d?ng trái phép kéo dài nhi?u n?m ? x? Th?i Tam Th?n nh?ng chính quy?n huy?n Hóc M?n, TPHCM kh?ng gi?i quy?t d?t ?i?m, gay b?c xúc cho ng??i dan. 

T? th? b?n ??c

Bu?n bán l?n chi?m l? ???ng, phát loa ?n ào

Nhi?u b?n ??c c? ng? trên ???ng Tr?n Xuan So?n (ph??ng Tan Thu?n Tay, qu?n 7, TPHCM) ?? ?i?n tho?i ??n ???ng day nóng nêu b?c xúc v? vi?c nhi?u ti?u th??ng mua bán hàng rong l?n chi?m l? ???ng, ??u xe ba gác máy, xe ? t?, xe t?i… trên l? ???ng (?nh).

Y ki?n

“Ch?t chém” giá tr?ng gi? xe

M?c dù TPHCM ?? có quy ??nh c? th? v? m?c phí tr?ng gi? xe ? t?, xe g?n máy trên ??a bàn, th? nh?ng nhi?u b?i gi? xe v?n ngang nhiên thu ti?n cao h?n so v?i quy ??nh. Th?c tr?ng này di?n ra nhi?u n?m nay và c?ng khai nh?ng các c? quan ch?c n?ng v?n ch?a có cách gi?i quy?t tri?t ??.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看