Nhà v?n Tr?m H??ng: C? vi?t b?ng s? ??ng c?m, s? chia

SGGP
Nhà v?n Tr?m H??ng (Phó Ch? t?ch H?i Nhà v?n TPHCM) là cay bút khá ?a d?ng th? lo?i. Sau tin vui ?o?t gi?i khuy?n khích trong cu?c thi ti?u thuy?t, truy?n, ky v? ?? tài “Vì an ninh T? qu?c và bình yên cu?c s?ng” l?n th? t? kh?ng lau, cu?n sách ???ng 1C huy?n tho?i - Nh?ng b? vai con gái c?a bà c?ng v?a ???c NXB C?ng an nhan dan tái b?n. Nhan d?p này, PV Báo SGGP có cu?c trò chuy?n v?i nhà v?n Tr?m H??ng.

Nhà v?n Tr?m H??ng

Nhà v?n Tr?m H??ng

PHóNG VIêN: V?i nhà v?n Tr?m H??ng, ???ng 1C huy?n tho?i - Nh?ng b? vai con gái có y ngh?a nh? th? nào?

Nhà v?n TR?M H??NG: Kh?ng ch? có y ngh?a v?i riêng t?i mà còn có y ngh?a v?i nh?ng ng??i làm nên tuy?n ???ng l?ch s?. Các anh, ch? ??c, ?? khóc vì nh? l?i m?t th?i máu l?a và c?m ?n t?i ?? vi?t v? m?t tuy?n ???ng thanh niên xung phong (TNXP) 1C ít ng??i bi?t ??n. Nh?ng chính t?i m?i là ng??i ph?i c?m ?n, vì kh?ng có nh?ng ng??i dám tr? l?i tuy?n ???ng - n?i s?t thép c?ng tan ch?y; kh?ng có nh?ng ng??i dám hy sinh, làm sao th? h? chúng t?i có ???c cu?c s?ng h?m nay.

Trên con ???ng ???c ví nh? “Tr??ng S?n gi?a ??ng b?ng” ?y, có s? ?óng góp c?ng s?c, m? h?i, n??c m?t, th?m chí là tính m?ng c?a r?t nhi?u chàng trai và c? gái ??ng b?ng. Vì sao bà l?i l?a ch?n ?i?m nh?n cho cu?n sách c?a mình là “nh?ng b? vai con gái”?

Vì h?n 2/3 l?c l??ng TNXP 1C là nh?ng c? gái tr?, h?u h?t ch?a có gia ?ình, nhi?u ch? ch?a có ng??i yêu. L?c l??ng này c?ng có con trai nh?ng chính các anh c?ng nói r?ng: “?àn ?ng l?n h?p, c?c kh? nh? th? nào c?ng kh?ng sao, nh?ng th??ng các ch? quá!”. R? ràng là có y?u t? gi?i ? ?ay. Các anh th??ng nh?ng ng??i con gái vì s? th?u c?m.

Con gái m?nh mai, y?u ?u?i, ???c ví nh? hoa, m?m nh? l?a, v?y mà vác trên vai tr?ng l??ng g?n b?ng s? ky c?a mình. Ngày này qua ngày khác, các ch? ph?i d?m mình trong cánh ??ng mênh m?ng n??c mùa l?, b?ng qua cánh ??ng kh? h?n mùa n?ng, ch?ng chèo ?i qua lòng s?ng gi?ng ??y mìn. Nh?ng m?t hoa da ph?n ph?i ph?i mình v?i n?ng m?a, bom ??n. Ch?a k?, nh?ng ngày “?èn ??”, b? b?nh, các ch? c?ng gi?u ?? cùng ??ng ??i t?i hàng. T?i c?ng là ph? n? nên th?t rung c?m v?i nh?ng b? vai con gái ?y.

Ngoài s? rung c?m ?ó, bà còn g?p thu?n l?i gì khi ti?p c?n c?ng nh? th? hi?n nh?ng trang vi?t c?a ???ng 1C huy?n tho?i?

Là ph? n?, nên t?i d? dàng ti?p c?n nh?ng nhan ch?ng trên tuy?n ???ng l?ch s? này. T?i ??n v?i các anh, các ch? là m?t ng??i con, ng??i em, ch? kh?ng ph?i là m?t nhà v?n, nhà báo. Các anh ch? tìm ???c ng??i ??ng c?m nên s?n sàng m? lòng. Có nh?ng chuy?n ?n ?c, oan khu?t, c? nh?ng bí m?t ch?n vùi t?n ?áy lòng, nh?ng các anh ch? ?? b?c b?ch.

G?p l?i nh?ng nhan ch?ng tuy?n ???ng 1C, xúc c?m l?n nh?t trong t?i là s? ch?nh lòng. B?i, nhi?u anh ch? c?u TNXP n?m x?a ?? s?n sàng hy sinh, dang hi?n tu?i thanh xuan t??i ??p cho T? qu?c, mà gi? cu?c s?ng c?a h? khó kh?n quá! Nhi?u anh ch? kh?ng có nhà ?, con cái b? nhi?m ch?t ??c da cam. Có ch? ph?i ?i nh?t rác ngoài b?i bi?n ki?m s?ng... ?ó là s? th?t, kh?ng chút c??ng ?i?u. V?y mà, khi nh?c ??n nh?ng ngày x?a, nh?c ??n ??ng ??i, các anh ch? v?n ??y t? hào, v?n r?ng r?ng lòng th??ng nh?. T?i ?? l?ng ?i tr??c túp l?u rách nát c?a ch? Hu?nh Th? Bé gi?a b?i hoang ? Kiên Giang. Cái chòi lá tr?ng tr?n nh?ng n?i trang tr?ng nh?t trong gia ?ình là n?i ?? nh?ng huan, huy ch??ng th?i tham gia TNXP 1C. Ky ?c tuy?n ???ng là ni?m t? hào, v?n lu?n ?i theo cu?c ??i các anh ch?.

G?n ?ay, bà ?ang dành nhi?u ?u tiên cho th? lo?i phi h? c?u. Ngoài ???ng 1C huy?n tho?i, bà còn có 2 t?p h?i ky là Ng??i m? ??m ?ang và Tình yêu c?a m?. Bà có s? phan ??nh nh? th? nào gi?a v?n ch??ng h? c?u và phi h? c?u?

T?i ngh?, dù là h? c?u hay phi h? c?u, thì c?ng b?t ??u b?ng ng?n t?, thoát ra t? trái tim. C? h? c?u c?ng c?n ch?t li?u cu?c s?ng. H? c?u hay phi h? c?u ??u c?n có s? l?gíc trong cách th? hi?n. Gi?a quá nhi?u tin gi?, nh?ng chuy?n ng?n tình lam ly, kh?ng ít ??c gi? mu?n ???c ??c m?t cau chuy?n th?t xúc ??ng, có ??a ch?, c?ng kh?ng kém ph?n ly k?. Có ai ngh? ng??i ch?t 40 n?m ch?t s?ng d?y n?i tuy?n ???ng 1C? Có ai ngh? m?t tay súng t?ng thu hút h?a l?c v? phía mình, b?n r?i tr?c th?ng gi?i c?u nh?ng l?nh ??o cao c?p, trong hòa bình s?ng trong c?n nhà rách nát, s? s?p b?t c? lúc nào? V?y mà có ??y. Kh?ng c?n h? c?u, c? vi?t b?ng s? ??ng c?m, s? chia là ?? ch?m ??n trái tim ng??i ??c!

Th?i gian qua, bà có m?t vi?c làm y ngh?a là v?n ??ng các nhà h?o tam và bán sách gay qu? ?? xay nhà tình ngh?a cho các Bà m? Vi?t Nam anh hùng, các c?u TNXP. Bà có th? chia s? thêm v? c?ng vi?c này?

?? làm ???c vi?c này, t?i th?t c?m ?n báo chí, truy?n th?ng ?? ??ng hành cùng t?i. Qua nh?ng bài vi?t trên báo, nh?ng b? phim tài li?u, nhi?u ng??i ?? tìm ??n, giúp ?? nh?ng c?nh ??i khó kh?n, giúp xay d?ng nhà tình ngh?a cho nh?ng ng??i lính n?m x?a. Trong quá trình tìm t? li?u, g?p g? các nhan ch?ng, t?i có ni?m h?nh phúc th?t to l?n, b?i qua quy?n sách, nhi?u ng??i ?ang s?ng hi?u thêm v? tuy?n ???ng l?ch s? quan tr?ng này. Kh?ng ch? v?y, v?i t?i, ni?m h?nh phúc l?n h?n g?p nhi?u l?n là khi trang vi?t c?a mình tr? thành c?u n?i, v?n ??ng ???c 5 t? ??ng t? C?ng ty Golf Long Thành ?? xay d?ng 100 c?n nhà tình ngh?a cho các c?u TNXP, gia ?ình chính sách các t?nh mi?n Tay, C? Chi (TPHCM)... Ch??ng trình này ???c ??a v? B?o tàng Ph? n? Nam b? - c? quan t?i c?ng tác ?? t? ch?c th?c hi?n, k?t h?p v?i các H?i Liên hi?p Ph? n? ??a ph??ng. 

QU?NH YêN th?c hi?n

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Trong th? gi?i youtube: ám ?nh b?c t?

Trong th? gi?i youtube: ám ?nh b?c t?

“Làm YouTuber có th? ki?m ???c ti?n tri?u, th?m chí ti?n t? d? dàng”, ?ó là l?i truy?n tai, t?o ti?n ?? cho s? ra ??i liên ti?p YouTuber m?i. Nh?ng l?i ??n ?y có ?úng hay kh?ng và ?úng ? m?c nào ch? có ng??i trong cu?c m?i bi?t r?. Th?c t?, ?? có nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng trên YouTube, ch?a bao gi? d? dàng.

Phim

?m nh?c

Liveshow “Tri am" c?a M? Tam “cháy vé” nh? tên tu?i h?ng A Vbiz

Hàng nghìn ng??i s?n vé liveshow “Tri am” khi “h?a my tóc nau” ti?t l? danh tính nh?ng khách m?i ??c bi?t. Fan M? Tam, Hà Anh Tu?n, Phan M?nh Qu?nh, Wowy ?ang ch?y ?ua ?? vét nh?ng t?m vé cu?i cùng trên VinID cho b?a ti?c am nh?c ?áng ch? ??i nh?t n?m 2021, s? di?n ra ch?a ??y m?t tháng t?i.

San kh?u

Sách và cu?c s?ng

V?nh Th?ng và D?u ?n th??ng chau th?


T? nh?ng ngày còn ng?i trên gh? tr??ng ph? th?ng, V?nh Th?ng (n?m nay 25 tu?i) ?? có nh?ng t?p th? riêng: Và quá kh? th?y ta (2012) và Tr?ng thái yêu (2015).

Sáng tác

L?i c? ta v?

Ph? c? ?au r?i
Ta men v? mi?n d? v?ng
Ng??i c? ?au r?i
Tà áo l?a thanh thiên?

M? thu?t

Tri?n l?m tranh “Tr?nh và nh?ng am ba”

Chi?u 1-4, t?i Gác Tr?nh, s? nhà 203/19 (d?y nhà C khu t?p th?) ???ng Nguy?n Tr??ng T?, TP Hu? di?n ra tri?n l?m tranh “Tr?nh và nh?ng am ba” nhan k? ni?m 20 n?m ngày nh?c s? Tr?nh C?ng S?n qua ??i. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看