Nhà có ba, có m?

SGGP
Trong ph?m vi bài vi?t này, t?i mu?n ?? c?p ??n nh?ng ??a tr? mà cha m? chúng chia tay, vì ?? th? ly do, mà t?i ?? b?t g?p trong nh?ng l?n t? v?n c?a mình. Nh?ng cau chuy?n mà ch?c h?n b?c làm cha làm m? nào c?ng ph?i suy ngh? th?t k? tr??c khi ??a nhau ra tòa, khi bên c?nh mình còn con tr?…

Ni?m h?nh phúc c?a tr? trong gia ?ình có c? ba l?n m?

Ni?m h?nh phúc c?a tr? trong gia ?ình có c? ba l?n m?

1. M?y ngày qua, cau chuy?n hai ??a tr? b? b?o v? dan ph? ?ánh ??p d? man ? phòng giám th? m?t tr??ng h?c ? qu?n 10 (TPHCM), khi?n chúng ta ph?n n? và ?au lòng. Cau chuy?n mà t?i ?? c?p d??i ?ay kh?ng liên quan ??n x? ly v? vi?c này, vì ?ó là vi?c c?a c? quan ch?c n?ng, mà là cau chuy?n v? hai ??a tr? ?ó.

Kh?ng sai khi g?i chúng là nh?ng ??a tr? ch?a ngoan và trách nhi?m khi?n chúng nh? th? ??u tiên h?n là gia ?ình. Tr? l?i báo chí, ng??i m? c?a m?t trong hai ??a tr? cho bi?t, mình ?? ly d?, vài ngày m?i g?p con m?t l?n và th?ng bé ?? ngh? h?c tr??c tu?i 15. Nghe cau chuy?n, ch?c h?n kh?ng ch? t?i mà nhi?u ng??i khác c?ng ?au xót…

T?i ?? t?ng g?p m?t ng??i m?, ?i cùng c?u con trai 8 tu?i ??n ?? ???c t? v?n v? th? t?c ly h?n. Ch? khá quê mùa, già s?m h?n h?n so v?i tu?i 34 c?a mình. Th?ng bé ???c ch? cho ng?i ch? ? gh? bên ngoài, v?i ?? ch?i là m?t siêu nhan b?ng nh?a. Ch? k? qua v? tr??ng h?p c?a mình, kh?ng c?ng ?n vi?c làm, ch?ng có “ti?u tam”, ch? nh?n 2 n?m nay nh?ng h?t ch?u n?i. Ch? m?i xin ???c vi?c làm nhan viên v?n phòng, v?i ??ng l??ng th?p do b?ng c?p kh?ng cao. Nay ch? ?? ngh? ly h?n và nh? t? v?n xem mình có th? ???c quy?n nu?i con hay kh?ng. V?i ??ng l??ng th?p, l?i ? nhà thuê, chúng t?i ái ng?i cho ch? tr??c l?i ?? ngh? ???c t? v?n c?n k?… B?t ch?t, th?ng bé ngoài gh? khóc ré lên. Nhìn ra, thì ra ?? ch?i r?i xu?ng g?m gh?, th?ng bé con v?n gi?y ?ành ??ch trên gh?. Cho ??n khi m? ra thì nó quay qua… ??m thùm th?p vào ng??i m?, ?òi mua ?? ch?i m?i và ?òi v? v?i ba.

H?i k? h?n, ch? cho hay, 2 m? con ?? ra ngoài ? h?n 3 tháng, ngày nào th?ng bé c?ng ?òi v? v?i ba vì có nhi?u ?? ch?i, ???c ?n gà chiên, nhà l?i r?ng và mát, “kh?ng nóng n?c nh? nh? v?y”, nh? l?i th?ng nh? nói hàng ngày. Ba m? chia tay, ??a tr? ch?i v?i gi?a m?t bên là cu?c s?ng ti?n nghi và m?t bên là ng??i m? mang n?ng ?? ?au, mà chúng l?i ? l?a tu?i ch?a hi?u h?t.

?ó là m?t trong r?t nhi?u cau chuy?n mà hàng ngày chúng t?i ???c nghe k? và t?n m?t ch?ng ki?n khi nh?n t? v?n các v? ly h?n. Có l?n, m?t c?p ??i tr?, t?m 25-26 tu?i, d?n nhau t?i, mang theo ??a nh? t?m 6 tu?i. C? hai c?i nhau có l? t? tr??c khi lên 2 xe ?m t?i ?ay. ??a tr? khóc ng?n ng?t ?òi v?, còn 2 v? ch?ng v?n ng?i c?i nhau m?i chuy?n anh ch?ng ch? thích ch?i game, kh?ng ph? v? tr?ng con, n?u c?m, d?n d?p nhà c?a. C?i chán, ?em nhau ra… ly h?n.

2. Nhà có ba, có m? là ?i?u mà ??a tr? nào c?ng mong mu?n. ??ng ngh? r?ng, khi b?n tr? còn quá nh?, chúng kh?ng c?m nh?n ???c s? m?t mát khi gia ?ình thi?u ?i ba ho?c m?. Di?m Chi, m?t ng??i b?n c?a t?i, hi?n ph? trách truy?n th?ng m?t c?ng ty gi?i trí, k? r?ng, b?n ?? ph?i m?t nhi?u tháng tr?i suy ngh?, m?i ?i ??n quy?t ??nh cu?i cùng là cho b?n than mình và ch?ng thêm m?t c? h?i làm l?i t? ??u.

B?n t?i ??p ng??i, c?ng vi?c ?n ??nh nh?ng hay xa nhà ?i c?ng tác. Anh ch?ng có s? nghi?p riêng, gia ?ình l?i có bà vú, nên chuy?n tr?ng nom con cái c? hai ??u kh?ng ph?i lo. Ch?ng ch? ??p trai, khéo léo, ??ng nghi?p n? bao vay là chuy?n bình th??ng. Cho ??n ngày ch? b?t g?p hình c?a anh và m?t c? gái trong ?i?n tho?i, r?i nh?ng cu?c ?i?n tho?i vào bu?i t?i có nick là “em”, mà “em” ?ó, d? nhiên kh?ng ph?i là mình… Hai v? ch?ng c? th? xung ??t, 2 c?u con trai sinh ??i lên 9 r?t hi?u chuy?n. Chúng bi?t r? ba m? ?ang xung ??t, tr? nên d? b?o và ngoan ngo?n v? cùng. ??n m?t ngày, c? hai v? ch?ng cùng b?n, quên lu?n chuy?n ?i h?p ph? huynh cho 2 con. Chi?u h?m ?ó, sau khi g?p c? ch? nhi?m, b?n t?i ch?y v? nhà, c? 2 ??a nh? ??u kh?ng khóc, ch? bu?n. M?t nhóc nói: “M? v?i ba ??ng b? nhau nha, ??ng b? t?i con nha…”. “Nghe th?ng bé nói, mà n??c m?t mình c? th? tu?n ra. T?i ?ó, 2 v? ch?ng ng?i l?i nói chuy?n, anh ?y xin l?i. T?i c?ng m? lòng và th?ng nh?t cùng cho nhau c? h?i ?? làm l?i, ??u tiên là vì 2 con, hai n?a là vì chính h?nh phúc c?a c? gia ?ình”, Di?m Chi k? v?i t?i.

Nh?ng ??a tr? sinh ra, l?n lên trong gia ?ình thi?u ba ho?c m?, ho?c là con c?a m? ??n than ??u già d?n h?n nh?ng ??a tr? cùng tu?i. Nh?ng, nh?ng ??a tr? l?n lên trong m?t gia ?ình ?? v?, theo quan sát c?a cá nhan, t?i th?y chúng ??u có s? bi?n ??i. S? bi?n ??i ?ó, có khi t?t, có khi ch?a t?t, nh?ng gi?ng nh? m?t viên g?ch b? b? làm hai, có th? v?n g?n vào nhau ???c, nh?ng ?? v? thì kh?ng th? lành. B?i v?y, h?nh phúc trong m?t gia ?ình, có ba, có m? là ?i?u mà ??a tr? nào c?ng c?n.

NGUY?N V?N ANH

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Trong th? gi?i youtube: ám ?nh b?c t?

Trong th? gi?i youtube: ám ?nh b?c t?

“Làm YouTuber có th? ki?m ???c ti?n tri?u, th?m chí ti?n t? d? dàng”, ?ó là l?i truy?n tai, t?o ti?n ?? cho s? ra ??i liên ti?p YouTuber m?i. Nh?ng l?i ??n ?y có ?úng hay kh?ng và ?úng ? m?c nào ch? có ng??i trong cu?c m?i bi?t r?. Th?c t?, ?? có nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng trên YouTube, ch?a bao gi? d? dàng.

Phim

?m nh?c

Liveshow “Tri am" c?a M? Tam “cháy vé” nh? tên tu?i h?ng A Vbiz

Hàng nghìn ng??i s?n vé liveshow “Tri am” khi “h?a my tóc nau” ti?t l? danh tính nh?ng khách m?i ??c bi?t. Fan M? Tam, Hà Anh Tu?n, Phan M?nh Qu?nh, Wowy ?ang ch?y ?ua ?? vét nh?ng t?m vé cu?i cùng trên VinID cho b?a ti?c am nh?c ?áng ch? ??i nh?t n?m 2021, s? di?n ra ch?a ??y m?t tháng t?i.

San kh?u

Sách và cu?c s?ng

V?nh Th?ng và D?u ?n th??ng chau th?


T? nh?ng ngày còn ng?i trên gh? tr??ng ph? th?ng, V?nh Th?ng (n?m nay 25 tu?i) ?? có nh?ng t?p th? riêng: Và quá kh? th?y ta (2012) và Tr?ng thái yêu (2015).

Sáng tác

L?i c? ta v?

Ph? c? ?au r?i
Ta men v? mi?n d? v?ng
Ng??i c? ?au r?i
Tà áo l?a thanh thiên?

M? thu?t

Tri?n l?m tranh “Tr?nh và nh?ng am ba”

Chi?u 1-4, t?i Gác Tr?nh, s? nhà 203/19 (d?y nhà C khu t?p th?) ???ng Nguy?n Tr??ng T?, TP Hu? di?n ra tri?n l?m tranh “Tr?nh và nh?ng am ba” nhan k? ni?m 20 n?m ngày nh?c s? Tr?nh C?ng S?n qua ??i. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看