Nguy c?, tri?u ch?ng và cách x? trí ??i v?i b?nh truy?n nhi?m nguy hi?m

SGGPO
Nh?m giúp b?n ??c phòng tránh d?ch b?nh hi?u qu? h?n, Báo Sài Gòn Gi?i Phóng t? ch?c bu?i giao l?u tr?c tuy?n v?i ch? ?? “Phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m nguy hi?m”. Th?i gian giao l?u: t? 9 gi? ??n 11 gi? th? sáu, ngày 3-7-2020.

T? ??u n?m 2020 ??n nay, cùng lúc nhi?u lo?i d?ch b?nh xu?t hi?n ?? và ?ang gay hoang mang cho c?ng ??ng. Trong khi c? n??c ?ang c?ng mình phòng ch?ng d?ch Covid-19 thì c?ng là lúc th?i ?i?m b?nh s?t xu?t huy?t, b?ch h?u vào mùa nguy hi?m.

Nh?m giúp b?n ??c phòng tránh d?ch b?nh hi?u qu? h?n, Báo Sài Gòn Gi?i Phóng t? ch?c bu?i giao l?u tr?c tuy?n v?i ch? ?? “Phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m nguy hi?m”. Bu?i giao l?u có s? tham gia c?a các bác s? ??n t? Trung tam ki?m soát b?nh t?t TPHCM, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM và Trung tam Tiêm ch?ng VNVC.

Th?i gian giao l?u: t? 9 gi? ??n 11 gi? th? sáu, ngày 3-7-2020.

Nguy c?, tri?u ch?ng và cách x? trí ??i v?i b?nh truy?n nhi?m nguy hi?m ?nh 1 Phó T?ng Biên t?p Báo SGGP Ph?m Tr??ng (th? ba t? trái sang) cùng Ban t? ch?c t?ng hoa cho 3 bác s? tham gia giao l?u. ?nh: D?NG PH??NG

B?n Thanh Tú có h?i:

Chuyên gia có th? cho bi?t lo?i vaccine t?t nh?t và an toàn nh?t ?? phòng ng?a ???c b?nh b?ch h?u?

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

Hi?n nay có các lo?i vaccine ?? phòng b?nh b?ch h?u: 
- Vaccine trong CTTCMR: Quinvaxem, ComBe Five, SII, DPT
- Vaccine t?i VNVC: Infanrix-hexa, Hexaxim, Pentaxim, Tetraxim, Adacel, Boostrix

B?n NGUY?N B?O THI?N, 42, CNV t?i qu?n Bình Tan có h?i:

Cho t?i h?i v? b?nh Covid-19: N?u A là m?t ng??i bình th??ng có ?eo kh?u trang y t? ?úng qui ??nh (kh?ng ph?i là kh?u trang N95) có nói chuy?n (kh?ng ti?p xúc tay) v?i B là b?nh nhan ?ang b? nhi?m Covid-19 (b?nh nhan này có ?eo kh?u trang y t? ?úng qui ??nh, kh?ng ph?i là kh?u trang N95) thì A có nguy c? b? lay nhi?m Covid-19 kh?ng khi mà y?u t? gi?t d?ch b?n ra t? B là kh?ng th? có ???c khi mà c? A và B ??u ?eo kh?u trang. Xin c?m ?n

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

?eo kh?u trang ch? là m?t trong nh?ng bi?n pháp phòng tránh b?nh Covid 19, do ?ó trong tr??ng h?p này v?n có th? b? nhi?m n?u kh?ng th?c hi?n ??y ?? các bi?n pháp phòng ch?ng d?ch theo khuy?n cáo c?a B? Y t?.

B?n Nguy?n Th? Th?y, Th? ??c có h?i:

Con t?i ?ang h?c l?p 7, bác s? có th? cho bi?t, v?i l?a tu?i c?a cháu c?n ph?i tiêm nh?ng lo?i vaccine nào ?? phòng ng?a các d?ch b?nh truy?n nhi?m?

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

N?u tr??c ?ay bé ?? ???c tiêm ch?ng ??y ?? theo CTTCMR, bé c?n tiêm nh?ng vaccine sau: Adacel/ Boostrix, S?i - Quai b? - Rubella, n?o m? c?u BC, ACYW, cúm, ph? c?u, viêm n?o Nh?t B?n... và nhi?u lo?i vaccine khác, ?? ngh? ph? huynh mang s? ??n g?p bác s? t?i VNVC Th? ??c ho?c D? An, Cantavil ?? ???c t? v?n ??y ??.

B?n ?? Th? Van tvan1109@yahoo.com.vn có h?i:

 Hi?n nay ?ang là th?i ti?t mùa hè, chuyên gia có th? cho bi?t nh?ng d?ch b?nh nguy hi?m nào th??ng x?y ra vào giai ?o?n này và ??i t??ng nào d? b? m?c nh?t?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

Nh?ng d?ch b?nh th??ng x?y ra vào mùa hè: SXH, s?i, tay chan mi?ng, th?y ??u, tiêu ch?y, viêm màng n?o, ?au m?t ??... Tr? em là ??i t??ng d? b? m?c nh?t.

B?n Tr?n Thanh Th?o, ?à N?ng có h?i:

T?i xin h?i chuyên gia v? vaccine, t?i sao có vaccine phòng ng?a b?ch h?u mà th?i gian v?a qua v?n có ng??i m?c c?n b?nh này, ng??i l?n có c?n ph?i tiêm ch?ng vaccine b?nh này kh?ng và ??n ?au ?? tiêm?

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

Tiêm ch?ng ph?i ??y ??, ?úng l?ch và có nh?ng m?i tiêm nh?c ??nh k?, thì vi?c b?o v? m?i ???c hi?u qu? cao. N?u tiêm kh?ng ??y ??, kh?ng ?úng l?ch, kh?ng tiêm nh?c thì l??ng kháng th? s? gi?m theo th?i gian và có nguy c? nhi?m b?nh tr? l?i. Hi?n nay, chúng ta nên t?o m?t thói quen tiêm ng?a ?úng l?ch và ??y ??, tiêm nh?c ?úng th?i gian ?? b?o v? ch?ng l?i b?nh truy?n nhi?m nguy hi?m. 
Ng??i l?n n?u ch?a ???c tiêm ng?a thì nên tiêm vaccine phòng b?nh b?ch h?u. Hi?n nay t?i trung tam tiêm ch?ng VNVC có 2 lo?i vaccine phòng b?nh b?ch h?u cho ng??i l?n: Adacel c?a Sanofi Pasteur s?n xu?t t?i Canada tiêm cho ng??i t? 4 tu?i ??n 64 tu?i;  Boostrix c?a GSK (B?) tiêm cho ng??i t? 6 tu?i ??n trên 64 tu?i, lo?i vaccine có th? tiêm cho thai ph? ? 3 tháng cu?i c?a thai k?. Hi?n nay, h? th?ng tiêm ch?ng VNVC ?? có 30 trung tam trên c? n??c. Các b?n có th? vào trang web VNVC www.vnvc.vn và fanpage VNVC ho?c s? ?i?n tho?i: 028 7300 6569 ?? ???c h??ng d?n, ngoài ra trong tháng 7 n?m 2020, chúng t?i s? khai tr??ng 6 trung tam VNVC t?i Nha Trang, B?c Giang, Bu?n Mê Thu?t, Bình Tan, Th?a Thiên - Hu?, Bà R?a - V?ng Tàu.

B?n Hoàng Tr?ng Huy, Tan Bình: có h?i:

Hi?n nay, s? tr? nh? b? m?c tay chan mi?ng và SXH ?ang gia t?ng, ngành y t? thành ph? có bi?n pháp gì ?ng phó, nh?m h?n ch? t?i ?a s? ng??i m?c và t? vong?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

T?ng c??ng các bi?n pháp phòng b?nh:

- ??i v?i SXH:

+ Kh?ng ?? mu?i ??t ho?c chích, tìm và di?t l?ng qu?ng, mu?i ngay chính ng?i nhà c?a b?n; d?n d?p các v?t ch?a n??c trong nhà và xung quanh nhà...

+ Ki?m soát và x? ly các ?i?m nguy c? gay b?nh SXH
+ Th?c hi?n x? ph?t ??i v?i hành vi vi ph?m theo ngh? ??nh 176 
- ??i v?i b?nh tay chan mi?ng: 

+ Th??ng xuyên r?a tay b?ng n??c s?ch và xà phòng...

+ Th?c hi?n các bi?n pháp v? sinh kh? khu?n h?ng ngày ??i v?i l?p h?c và v?t d?ng ?? ch?i c?a tr? b?ng xà phòng ho?c ch?t sát khu?n th?ng th??ng.

+ ?n u?ng th?c ?n ?? n?u chín.

B?n Ph?m Thành Trung, Nam ??nh: có h?i:

Có ph?i b?nh tay chan mi?ng ch? x?y ra ? tr? em? B?nh  có bi?n ch?ng nguy hi?m kh?ng n?u nh? tr? d??i 3 tu?i m?c ph?i?

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

B?nh tay chan mi?ng th??ng g?p ? tr? em d??i 5 tu?i. Khi tr? càng nh? thì bi?n ch?ng càng n?ng. N?u phát hi?n tr? thì tr? s? càng có bi?n ch?ng n?ng nh? viêm màng n?o, co gi?t, n?u kh?ng ?i?u tr? k?p th?i s? d?n ??n t? vong. 
Hi?n nay b?nh ch?a có thu?c ?i?u tr? ??c hi?u và vaccine ch? y?u là ?i?u tr? tri?u ch?ng. 
Phòng b?nh tay chan mi?ng b?ng cách th??ng xuyên r?a tay, ?n u?ng h?p v? sinh, h?n ch? ti?p xúc n?i ??ng ng??i.

B?n Anh Minh Huy, qu?n Gò V?p: có h?i:

Th?nh tho?ng ? khu dan c? t? ch?c phun hóa ch?t di?t mu?i. Vi?c phun hóa ch?t di?t mu?i có nguy h?i gì t?i s?c kh?e c?a ng??i dan hay kh?ng?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

Các hóa ch?t dùng ?? phun di?t mu?i ?ang ???c s? d?ng ?? ???c c?p phép l?u hành, ??m b?o kh?ng gay h?i s?c kh?e cho con ng??i. Tuy nhiên có th? gay kích ?ng ? m?t s? ng??i, khi ?ó b?n nên ra ngoài m?i khi phun thu?c di?t mu?i t?i nhà.

B?n ?? V?n Huy, qu?n 12 có h?i:

T?i ???c bác s? t? v?n nên tiêm vaccine viêm gan B, v?y có ph?i t?i m?c viêm gan B kh?ng?. Trong tr??ng h?p m?c tiêm vaccine viêm gan B có kh?i kh?ng và t? v?n cho t?i ch? tiêm v?i ?. C?m ?n bác s?!

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

Khi ch?a m?c b?nh viêm gan B thì nên tiêm ng?a vaccine viêm gan B, nh?ng khi ?? nhi?m b?nh viêm gan B b?n kh?ng c?n tiêm vaccine viêm gan B. Vaccine kh?ng làm cho b?nh n?ng h?n c?ng kh?ng ph?i ?i?u tr? kh?i b?nh viêm gan B. B?n ?ang ? qu?n 12 có th? ??n trung tam tiêm ch?ng VNVC qu?n 12 ?? ???c các bác s? h??ng d?n làm nh?ng xét nghi?m c?n thi?t và sau ?ó bác s? s? t? v?n cho b?n.

B?n nguyenanhngoc@gmail.com (Ng?c Anh): có h?i:

 M?c dù ?ang là mùa hè nh?ng m?i c?a t?i th??ng xuyên b? ch?y n??c m?i và ?au nh?c hai bên cánh m?i, v?y t?i có b? viêm xoang hay kh?ng?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

B?n th??ng xuyên b? ch?y n??c m?i và ?au nh?c hai bên cánh m?i, có th? b?n ?ang b? viêm m?i d? ?ng. B?n nên ??n b?nh vi?n chuyên khoa tai m?i h?ng ?? ???c khám và ?i?u tr?.

B?n T??ng Linh, 30 tu?i có h?i:

Em th?y hi?n nay nhi?u b?nh truy?n nhi?m ???c xét nghi?m b?ng test nhanh (que test). Bác s? cho em h?i ph??ng pháp xét nghi?m này có chính xác tuy?t ??i?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

B?nh truy?n nhi?m ???c xét nghi?m b?ng test nhanh ?? t?m soát b?nh và có ?? nh?y và ?? ??c hi?u trên 95%. Kh?ng có test nhanh nào chính xác tuy?t ??i.

B?n G?u Misa, 43 tu?i, c?ng ch?c có h?i:

T?i tu?i 40 r?i có nên chích vaccine b?ch h?u kh?ng? Cháu nhà t?i c?ng ?? chích ng?a b?ch h?u, nay cháu ???c 13 tu?i thì có nên chích nh?c l?i kh?ng?

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

C? b?n và cháu ??u c?n ph?i ???c tiêm vaccine b?ch h?u. B?n có th? ??n VNVC ?? ???c các bác s? khám t? v?n l?ch tiêm ??y ?? cho b?n và cho cháu. Khi ?i, b?n mang theo ??y ?? các s? tiêm ch?ng n?u còn gi?.

B?n Nguy?n Th? Lan, qu?n Tan Bình có h?i:

Có ph?i ?eo kh?u trang là phòng ch?ng ???c b?nh truy?n nhi?m kh?ng th?a bác s?.

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

?? phòng ch?ng nh?ng d?ch b?nh lay qua ???ng h? h?p chúng ta ph?i ph?i h?p nhi?u bi?n pháp:
Khi h?t h?i, khi ho ph?i s? d?ng kh?n gi?y che mi?ng, kh?ng kh?c nh? b?a b?i n?i c?ng c?ng, ph?i r?a tay th??ng xuyên, mang kh?u trang khi m?c b?nh ???ng h? h?p, ho?c khi ti?p xúc v?i ng??i m?c b?nh h? h?p. Ngoài ra t?ng c??ng c?ng tác v? sinh m?i tr??ng nh? nhà ?, các v?t d?ng sinh ho?t...
Khi m?c b?nh truy?n nhi?m ph?i ???c ?i?u tr? và theo h??ng d?n c?a ngành y t?. Hi?n nay, bi?n pháp h?u hi?u nh?t là tiêm ch?ng vaccine phòng b?nh: b?ch h?u, ho gà, viêm màng n?o, viêm ph?i, nhi?m trùng huy?t do Hib, do ph? c?u, n?o m? c?u, cúm, s?i, quai b?, rubella, th?y ??u... ?ay là nh?ng b?nh lay truy?n qua ???ng h? h?p ?? có vaccine. T?i VNVC có ??y ?? nh?ng vaccine này cho b?n và cho gia ?ình.

B?n Hoàng Nam, qu?n 3 có h?i:

Hi?n TPHCM có n?i nào t? ch?c d?ch v? cách ly và ??i t??ng nào s? ???c cách ly theo ph??ng th?c này?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

Hi?n TPHCM có t? ch?c cách ly cho các chuyên gia và có thu phí.

B?n D??ng Minh Khue, Qu?n Gò V?p có h?i:

T?i n?m nay 25 tu?i và ?? tiêm vaccine S?i-Quai b?-Rubella và Ph? c?u khu?n ba ngày tr??c. T?i mu?n h?i n?u tiêm vaccine B?ch h?u - Ho gà- U?n ván thì nên cách l?n tiêm v?a r?i bao lau?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

B?n có th? ti?p t?c tiêm vaccine B?ch h?u - Ho gà- U?n ván và theo h??ng d?n c?a bác s? t?i c? s? tiêm ch?ng.

B?n Hòa Tr??ng có h?i:

T?i 31 tu?i, ???c ch?n ?oán ?ái tháo ???ng thai k?. V?y, con t?i sau sinh có th? tiêm ch?ng ???c kh?ng? Có nguy c? gì?

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

Con b?n v?n tiêm ??y ?? gi?ng nh?ng ??a tr? khác. Các bác s? ? trung tam tiêm ch?ng VNVC s? khám sàng l?c, t? v?n các lo?i vaccine phòng b?nh và l?ch tiêm ch?ng cho bé, bác s? c?ng s? h??ng d?n theo d?i, phát hi?n và x? ly nh?ng tr??ng h?p ph?n ?ng sau tiêm n?u có. Ngay c? b?n c?ng có th? ???c tiêm ch?ng nh?ng vaccine c?n thi?t cho l?a tu?i c?a b?n ?? phòng b?nh cho b?n, cho con b?n, và cho gia ?ình.
Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1
 

B?n Nguy?n V?n Long, C? Chi có h?i:

T?i ? C? Chi, hi?n tình hình d?ch b?nh SXH n?i t?i ? ?ang ?ang có chi?u h??ng gia t?ng, ??c bi?t t?i các x? Tan Phú Trung, Tan Th?ng H?i, Th? tr?n C? Chi. V?y xin h?i, gia ?ình chúng t?i c?n làm gì ?? lo?i tr? m?m b?nh và phòng ch?ng SXH nh? th? nào.

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

B?nh s?t xu?t huy?t gay ra do mu?i v?n ??t ho?c chích ng??i b? b?nh s?t xu?t huy?t. Mu?i v?n th??ng sinh s?n ? các v?t ch?a n??c s?ch nh? h? ch?a n??c, lu ch?a n??c, l? hoa, khay ch?a n??c ch?u cay c?nh, các v?t ph? th?i xung quanh nhà nh?: bao bì h?p c?m, v? xe...

B?n Nguy?n ??ng Anh, Hà Nam có h?i:

V? t?i t?ng m?c s?t xu?t huy?t khi mang thai, v?y khi sinh con ra có ?nh h??ng gì kh?ng?

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

C?m ?n b?n!
Khi b?nh nhan mang thai b? SXH s? có m?t s? y?u t? nguy c? nh? xu?t huy?t, s?y thai, sinh non. Còn con sinh ra, kh?ng b? ?nh h??ng.

B?n NGUY?N B?O THI?N, 42, CNV t?i qu?n Bình Tan có h?i:

Cho t?i h?i v? b?nh Covid-19: N?u A là m?t ng??i bình th??ng có ?eo kh?u trang y t? ?úng qui ??nh (kh?ng ph?i là kh?u trang N95) có nói chuy?n (kh?ng ti?p xúc tay) v?i B là b?nh nhan ?ang b? nhi?m  Covid-19 (b?nh nhan này có ?eo kh?u trang y t? ?úng qui ??nh, kh?ng ph?i là kh?u trang N95) thì A có nguy c? b? lay nhi?m  Covid-19 kh?ng khi mà y?u t? gi?t d?ch b?n ra t? B là kh?ng th? có ???c khi mà c? A và B ??u ?eo kh?u trang.

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

C?m ?n b?n!
Khi ti?p xúc d??i 2 mét thì m?c dù mang kh?u trang y t? v?n có kh? n?ng lay b?nh, m?c dù t? l? th?p vì kh?u trang y t? kh?ng b?o v? ???c 100%. Do v?y, mang kh?u trang y t? gi?m lay nhi?m Covid-19 nh?ng c?n ph?i ??m b?o kho?ng cách t?i thi?u 2 mét khi ti?p xúc ng??i b?nh.

B?n Tr??ng V?n Quy?n, huy?n Bình Chánh có h?i:

Xét nghi?m Covid-19 m?t th?i gian bao lau, và ? n?i nào t?i TP làm xét nghi?m này?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

Xét nghi?m Covid-19 có k?t qu? trong vòng 24 gi?. T?i TPHCM có m?t s? c? s? Y t? th?c hi?n xét nghi?m kh?ng ??nh nhi?m Covid 19 nh? sau:

- Vi?n Pasteur TPHCM
- B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM
- Trung tam Ki?m soát B?nh t?t thành ph?
- B?nh vi?n Nhi ??ng 1
- B?nh vi?n Ch? R?y
- B?nh vi?n FV
...

B?n Lê V?n Long, Ba ?ình, Hà N?i có h?i:

 Con t?i 4 tháng tu?i, cháu ???c ch?n ?oán tim b?m sinh thì có nên tiêm v?c xin kh?ng?

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

Hi?n nay theo quy ??nh c?a B? Y t?, các bé b? tim b?m sinh khi tình tr?ng b?nh ?n ??nh s? ???c tiêm ch?ng ??y ??.

B?n Duy Khoa, Ninh Bình có h?i:

Xin h?i vì sao m?t s? b?nh nh? b?ch h?u kh?ng m?c ? tr? em nh?ng ng??i l?n v?n m?c, v?y có ph?i do ch?t l??ng vaccine tiêm kh?ng ?? mi?n d?ch lau dài hay kh?ng? 

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

Vì tr? ???c tiêm ng?a ??y ?? ?úng l?ch, tuy nhiên v?i nh?ng tr? này ph?i ???c tiêm nh?c ??nh k? thì hi?u qu? v?i vaccine phòng b?nh b?ch h?u m?i lau dài.
L?ch tiêm ch?ng cho tr? em:
M?i 1: 2 tháng,
M?i 2: 3 tháng,
M?i 3: 4 tháng,
Tiêm nh?c l?n 1: 18-24 tháng,
Tiêm nh?c l?n 2: 4-6 tu?i,
Tiêm nh?c l?n 3: 9-15 tu?i,
Sau ?ó m?i 10 n?m tiêm nh?c l?i vaccine có thành ph?n b?ch h?u.
Ng??i l?n m?c b?nh v?i nh?ng ly do sau: ch?a t?ng ???c tiêm vaccine phòng b?nh b?ch h?u, ho?c ?? có tiêm nh?ng kh?ng ?? m?i, ho?c kh?ng tiêm nh?c. T?t c? các vaccine hi?n ?ang có ? VNVC là nh?ng vaccine c?a các c?ng ty có uy tín trên th? gi?i, ?? ???c T? ch?c y t? th? gi?i c?ng nh?n, và B? Y t? Vi?t Nam cho phép l?u hành. Ngay c? nh?ng vaccine c?a Vi?t Nam s?n xu?t ??u ??m b?o tính an toàn và hi?u qu?. Ngoài ra t?i h? th?ng tiêm ch?ng VNVC, vi?c b?o qu?n vaccine ??t chu?n GSP, do ?ó b?n an tam ch?t l??ng vaccine t?i VNVC.
Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1 Tr? em ???c tiêm ch?ng ??y ?? tránh ???c các b?nh truy?n nhi?m. ?nh: HOàNG HùNG

B?n Thanh H?i, Qu?n 8 có h?i:

Hi?n nay, t?i th?y nhà n??c ?ang khuy?n cáo v? sinh n?i ? ?? phòng ng?a b?nh s?t xu?t huy?t và g?n ?ay nh?t là b?nh b?ch h?u. ??i v?i b?nh b?ch h?u sao t?i kh?ng th?y có ch? d?n phòng tránh nh? d?ch Covid-19 v?a r?i (ki?u nh? là r?a tay, h?n ch? ti?p xúc hay ?eo kh?u trang), ph?i ch?ng chúng ta có v?c xin nên kh?ng c?n các gi?i pháp này?

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

C?m ?n b?n!
M?i b?nh s? có tác nhan gay b?nh và tính ch?t lay nhi?m khác nhau, do ?ó tùy b?nh mà chúng ta có cách phòng ch?ng khác nhau. 
Ví d?, SXH chúng ta c?n di?t l?ng qu?ng, b? g?y, mu?i, v? sinh m?i tr??ng xung quanh. B?nh b?ch h?u thì chúng ta tiêm ng?a ??y ?? theo l?ch, khi có ? d?ch chúng ta ph?i giám sát, ?i?u tr? k?p th?i. Covid-19 thì chúng ta mang kh?u trang, v? sinh tay s?ch s?, tránh ti?p xúc v?i ng??i có tri?u ch?ng b?nh.
Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1 Di?n t?p phòng ch?ng Covid-19. ?nh: HOàNG HùNG

B?n Nguy?n Th? H?nh, qu?n 4: có h?i:

 Trong giai ?o?n d?ch b?nh Covid-19 v?n ?ang di?n ra ph?c t?p, cùng v?i nhi?u d?ch b?nh nguy hi?m khác nh? SXH, tay chan mi?ng, th?y ??u, b?ch h?u... nh? hi?n nay, cha m? c?n chú y nh?ng v?n ?? gì v? dinh d??ng cho tr? ?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

 Trong giai ?o?n d?ch b?nh Covid-19 v?n ?ang di?n ra ph?c t?p, cùng v?i nhi?u d?ch b?nh nguy hi?m khác nh? SXH, tay chan mi?ng, th?y ??u, b?ch h?u... cha m? c?n chú y nh?ng v?n ?? v? dinh d??ng cho nh? sau:

?n u?ng ??y ??, ??m b?o ?? 4 nhóm th?c ph?m: tinh b?t, rau c?, ??m, d?u m?.
U?ng s?a ít nh?t 200ml m?i ngày.
?? t?ng c??ng s?c ?? kháng thì có th? b? sung vitamin C có trong các lo?i trái cay nh? cam, chanh, quyt...

B?n Hoàng Anh Lê, Hà N?i có h?i:

Th?a bác s? Nguy?n Thanh Phong, t?i sao d?o g?n ?ay l?i xu?t hi?n nhi?u d?ch bênh truy?n nhi?m nguy hi?m ??n v?y?

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

C?m ?n b?n!
Vào mùa m?a thì b?nh SXH b?t ??u t?ng lên do mu?i gay b?nh phát tri?n, sinh s?n. Do ?ó khi b? s?t, ?au ??u nên ?i khám t?i c? s? y t? ?? ch?n ?oán. 
M?t s? b?nh truy?n nhi?m có vaccine phòng ng?a nh?ng do chúng ta kh?ng tiêm ng?a ho?c tiêm ng?a kh?ng ??y ?? s? d? m?c b?nh.

B?n Nguy?n Duy Nam, qu?n Th? ??c: có h?i:

??i v?i các b?nh v? ???ng h? h?p, l?a tu?i h?c sinh hay m?c nh?t là nh?ng b?nh nào?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

Các b?nh v? ???ng h? h?p có th? x?y ra ? ng??i l?n và tr? em. Th??ng g?p nh?t là b?nh cúm, viêm ph?i.

B?n Nguy?n H?ng Anh, qu?n 9 có h?i:

T?i chu?n b? mang thai l?n 2, m?i ?ay ?i xét nghi?m ???c th?ng báo d??ng tính viêm gan B nên r?t lo. Bác s? khuyên t?i ph?i làm gì khi mang thai và sinh con ?? kh?ng b? lay cho con?

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

??i v?i tr??ng h?p m? b? nhi?m viêm gan B, ngay khi tr? ???c sinh ra s? ???c tiêm 1 lo?i kháng huy?t thanh phòng viêm gan B và vaccine phòng viêm gan B. Do ?ó, b?n nên khám s?c kh?e ??nh k? trong thai k?, dinh d??ng ??y ??, và sinh bé ? các b?nh vi?n.
Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1 Ph? huynh ???c bác s? h??ng d?n tiêm ch?ng cho tr?. ?nh: HOàNG HùNG

B?n Minh An, qu?n 2 có h?i:

T?i th?y nhi?u ng??i khuyên nh? t?y chay vaccine qua các fanpage anti vaccine, th?c h? ?i?u này ra sao và các chuyên gia có khuy?n cáo gì v? h? l?y t? vi?c “t?y chay” này?

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

Vaccine là lo?i v? khí ch?ng l?i d?ch b?nh truy?n nhi?m 1 cách hi?u qu? nh?t. Nó ?? c?u s?ng hàng tri?u tr? em, tránh ???c t? vong và nh?ng bi?n ch?ng nguy hi?m c?a b?nh, tr? thành 1 gánh n?ng cho b?n than, gia ?ình và x? h?i.
T? l? tiêm ch?ng t?ng cao ??ng ngh?a v?i s? ca b?nh truy?n nhi?m gi?m xu?ng. Ng??c l?i, t? l? tiêm ch?ng gi?m thì d?ch b?nh s? quay tr? l?i. B?t c? 1 bi?n c? x? h?i nào làm ?nh h??ng ??n vi?c tuan th? tiêm ?úng l?ch và ?? m?i cho tr?, thì s? ca b?nh truy?n nhi?m s? t?ng lên. C? th? trong giai ?o?n gi?n cách x? h?i ?? làm gián ?o?n l?ch tiêm ch?ng c?a các cháu, ?ay là 1 nguy c? tìm ?n khi?n d?ch b?nh mà tr??c ?ay ?? ???c kh?ng ch? s? quay tr? l?i và lay lan trong c?ng ??ng. Vi?c tiêm ch?ng cho tr? em và cho c? ng??i l?n là 1 bi?n pháp ti?t ki?m và h?u hi?u nh?t ?? ch?ng l?i nh?ng d?ch b?nh nguy hi?m.
Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1 B? ph?n xét nghi?m t?i Vi?n Paster. ?nh: HOàNG HùNG

B?n Ch? Lê Thái Thanh, qu?n 2, TPHCM: có h?i:

T?i ??c báo th?y nhi?u chuyên gia h??ng d?n m?m b?nh s?t xu?t huy?t có ? các l? ??ng n??c s?ch. V?y nh?ng lo?i v?t d?ng nào có th? ch?a m?m b?nh này?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

B?nh s?t xu?t huy?t gay ra do mu?i v?n ??t ho?c chích ng??i b? b?nh s?t xu?t huy?t. Mu?i v?n th??ng sinh s?n ? các v?t ch?a n??c s?ch nh? h? ch?a n??c, lu ch?a n??c, l? hoa, khay ch?a n??c ch?u cay c?nh, các v?t ph? th?i xung quanh nhà nh?: bao bì h?p c?m, v? xe...

B?n Nguy?n V?n Tám (50 tu?i), ph??ng 21, Bình Th?nh: có h?i:

Mu?n di?t mu?i gay s?t xu?t huy?t, ? nhà có th? s? d?ng hoá ch?t di?t mu?i th?ng th??ng, kh?ng?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1 Các bác s? tham gia bu?i giao l?u nh?n hoa t? Ban t? ch?c. ?nh: D?NG PH??NG
Mu?n di?t mu?i gay s?t xu?t huy?t, ? nhà có th? s? d?ng các hoá ch?t di?t mu?i th?ng th??ng. 

B?n Bùi Th? H??ng, Qu?n Bình Th?nh: có h?i:

Vì sao nhi?u d?ch b?nh nh? b?ch h?u, s?t xu?t huy?t, Covid- 19... xu?t hi?n cùng lúc vào th?i gian g?n ?ay?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

- S?t xu?t huy?t là b?nh l?u hành và b?nh th??ng t?ng cao vào mùa m?a. Bi?n pháp phòng tránh hi?u qu? là kh?ng ?? mu?i ??t ho?c chích, tìm và di?t l?ng qu?ng, mu?i ngay chính ng?i nhà c?a b?n; d?n d?p các v?t ch?a n??c trong nhà và xung quanh nhà...
- B?nh b?ch h?u: bi?n pháp phòng b?nh hi?u qu? nh?t là tiêm ch?ng ??y ?? và ?úng l?ch.
- B?nh Covid-19: là b?nh m?i xu?t hi?n, ch?a có vaccine và thu?c ?i?u tr? ??c hi?u, do ?ó ?? phòng b?nh ng??i dan c?n th?c hi?n các khuy?n cáo c?a B? Y t?.
Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1 ?o than nhi?t phòng ch?ng d?ch Covid-19 t?i c?a ng? trung tam TPHCM vào th?i ?i?m gi?n cách x? h?i. ?nh: HOàNG HùNG

B?n D??ng Huy Hoàng, Bình Tan có h?i:

Xin chuyên gia cho bi?t, lúc nh? t?i ?? tiêm ??y ?? vaccine r?i, v?y l?n trên 18 tu?i t?i có c?n tiêm vaccine kh?ng và n?u có thì nên tiêm nh?ng lo?i nào?

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

B?n có th? mang s? tiêm ch?ng c?a b?n n?u b?n còn gi? ho?c n?u b?n kh?ng có s? tiêm ch?ng, kh?ng nh? r? l?ch s? ?? tiêm nh?ng lo?i vaccine gì, b?n ? TPHCM có th? ??n các trung tam tiêm ch?ng c?a h? th?ng VNVC: Qu?n 11, Qu?n 12, Hoàng V?n Th?, Bình Chánh, Cantavil, Th? ??c, ?? các bác s? t? v?n các lo?i vaccine c?n thi?t cho l?a tu?i c?a b?n.  
Các lo?i vaccine phòng b?nh: 
VGB, viêm gan A/B; b?ch h?u u?n ván ho gà; ph? c?u; n?o m? c?u: BC, ACYW; viêm n?o Nh?t B?n; s?i, quai b?, rubella; th?y ??u; cúm; th??ng hàn; s?t vàng; t?; d?i.

B?n Nguy?n Minh H?i, 45 tu?i, Bình D??ng có h?i:

Chào bác s?. Sau khi d?ch Covid-19 ???c kh?ng ch? ? n??c ta thì g?n ?ay t?i th?y m?t s? ??a ph??ng l?i có ng??i m?c d?ch b?ch h?u khi?n ng??i dan chúng t?i r?t hoang mang. Xin bác s? có th? cho bi?t d?ch b?ch h?u có nguy hi?m kh?ng và cách phòng ch?ng d?ch b?nh này nh? th? nào?

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

Hi?n t?i n??c ta ?? 2 tháng kh?ng có Covid-19 ngoài c?ng ??ng, nh?ng hi?n t?i trên th? gi?i t? l? m?c và t? vong còn cao nên chúng ta kh?ng ???c ch? quan mà nên s?n sàng ch?ng Covid-19.
G?n ?ay có m?t s? tr??ng h?p m?c b?nh b?ch h?u gay hoang mang cho ng??i dan. B?nh b?ch h?u n?u phát hi?n s?m thì s? có kháng sinh ??c tr?. Khi phát hi?n tr? thì bi?n ch?ng tim, th?n kinh, th?n... có th? d?n ??n t? vong.
Hi?n t?i có vaccine ?? phòng ng?a b?nh b?ch h?u nên ph? huynh c?n ??a bé ?i tiêm ng?a ??y ?? theo l?ch, ng??i l?n nên chích nh?c l?i b?ch h?u m?i 10 n?m.

B?n Trúc Linh, 30 tu?i , Gò v?p có h?i:

T?i có 2 cháu bé ?ang tu?i h?c m?u giáo. Các cháu ?i h?c d? nhi?m b?nh có cách nào ?? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m t?t nh?t trong m?i tr??ng l?p h?c?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1 Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM. ?nh: D?NG PH??NG
?? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m t?t nh?t trong m?i tr??ng l?p h?c c?n th?c hi?n các bi?n pháp sau:  
- Th??ng xuyên r?a tay b?ng n??c s?ch và xà phòng...
- Th?c hi?n tiêm ch?ng ??y ?? và ?úng l?ch
- Th?c hi?n các bi?n pháp v? sinh kh? khu?n h?ng ngày ??i v?i l?p h?c và v?t d?ng ?? ch?i c?a tr? b?ng xà phòng ho?c ch?t sát khu?n th?ng th??ng.
- ?n u?ng th?c ?n ?? n?u chín.
 

 

B?n Nguy?n T?t ??t, H?i Phòng: có h?i:

Bác s? có th? cho bi?t d?ch b?nh b?ch h?u lay nhi?m nh? th? nào? T?i nghe nói d?ch b?nh này b?t ngu?n t? ??ng v?t có ?úng kh?ng?

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

C?m ?n b?n!
B?nh b?ch h?u lay qua ???ng h? h?p t? gi?t b?n c?a ng??i mang m?m b?nh, có th? lay gián ti?p qua ti?p xúc b? m?t có ch?a vi khu?n b?ch h?u.
B?nh kh?ng b?t ngu?n t? ??ng v?t mà t? ng??i mang m?m b?nh.

B?n Tr?nh H?u Hoàng, Nam ??nh: có h?i:

Theo th?ng tin t? B? Y t? thì g?n ?ay b?ch h?u ?ang ghi nh?n ? nhi?u ng??i l?n, trong khi tr??c ?ay s? ng??i m?c ch? y?u là tr? nh?. Bác s? có th? cho bi?t vì sao có s? thay ??i này và ph?i ch?ng virus gay b?nh b?ch h?u ?ang bi?n ??i?

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

C?m ?n b?n!
G?n ?ay có 2 ? d?ch l?n t?i ??k N?ng, ??k L?k, có kho?ng 15 ca nhi?m, có 4 ca di?n ti?n n?ng ?ang theo d?i và 1 ca t? vong là bé gái 9 tu?i sau khi nh?p vi?n t?i b?nh vi?n sau 2 gi?. 
Vi khu?n b?ch h?u kh?ng bi?n ??i, mà ch? y?u do kh?ng tiêm ng?a ho?c tiêm ng?a kh?ng ??y ?? ? c? ng??i l?n và tr? em.

B?n Ch? Nguy?n Thanh Thu?, ph??ng An Phú, qu?n 2, TPHCM có h?i:

Th?a bác s?. Con t?i hi?n nay là 3.5 tháng tu?i, lúc cháu t?i tháng chích ng?a m?i 5 trong 1 thì tr?m y t? h?t thu?c nên t?i ??a con chích t?i Vi?n Pasteur TPHCM m?i 6 trong 1. Sau khi chích thu?c s?c kh?e bé bình th??ng, kh?ng ?m kh?ng s?t, kh?ng có bi?u hi?n gì. Có ph?i nh? v?y là thu?c kh?ng có tác d?ng kh?ng ?? M?i ??u cho bé chích 6 trong 1, thì tháng sau em có th? cho bé chích 5 trong 1 t?i tr?m y t? ???c kh?ng ?, hay ph?i chích ?úng lo?i thu?c này ? B?nh vi?n ?? Và có ph?i bé 5 tu?i thì ít có nguy c? lay nhi?m b?nh tay chan mi?ng h?n nh?ng tr? nh? h?n kh?ng ??

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

Ph?n ?ng s?t nh? sau tiêm ch?ng có th? có ho?c kh?ng tùy c? ??a c?a t?ng bé. Vaccine 5 trong 1 c?a ch??ng trình tiêm ch?ng m? r?ng có thành ph?n ho gà toàn t? bào nên t? l? tr? có ph?n ?ng s?t cao h?n vaccine 6 trong 1 có thành ph?n ho gà v? bào. Do ?ó vi?c b?n có th? thay ??i 2 vaccine trên ??u ???c nh?ng t?t nh?t b?n nên ch?n cùng 1 lo?i vaccine tránh vi?c thay ??i th??ng xuyên. 
??i v?i b?nh tay chan mi?ng thì v?i tr? nh? hay ng??i l?n có nguy c? lay nhi?m nh? nhau, ??c bi?t là tr? 5 tu?i có th? b? lay nhi?m t? tr??ng h?c v? gia ?ình, ngay c? ng??i l?n c?ng có th? mang m?m b?nh t? c?ng ??ng v? gia ?ình.
Cách phòng b?nh t?t nh?t b?nh tay chan mi?ng là r?a tay th??ng xuyên cho tr?, ng??i ch?m sóc tr?, v? sinh ?? ch?i, m?i tr??ng, n?i sinh ho?t c?a tr?.
Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1 Tr? em ???c chích ng?a t?i trung tam. ?nh: HOàNG HùNG

B?n Tr?n Thu Th?y, ??ng Anh, Hà N?i: có h?i:

 Bác s? có th? cho bi?t d?ch b?nh Covid-19 hi?n nay và các b?nh viêm ???ng h? h?p th?ng th??ng có m?i liên h? nào kh?ng?.

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

C?m ?n b?n!
H?n 2 tháng nay, n??c ta kh?ng có ca lay nhi?m Covid-19 nào ra ngoài c?ng ??ng.
Tri?u ch?ng viêm ???ng h? h?p c?p th??ng do r?t nhi?u nguyên nhan gay ra: cúm, virus SARS-CoV-1, SARS-CoV-2...
Tri?u ch?ng h? h?p c?a các tác nhan trên g?n nh? gi?ng nhau, ch? khác t?c ?? lay lan, t? l? t? vong khác nhau.

B?n Anhkhoadang@gmail.com (??ng Anh Khoa): có h?i:

 T?i b? SXH, n?m ?i?u tr? t?i nhà thì có th? lay cho nh?ng ng??i trong gia ?ình kh?ng?

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

C?m ?n b?n!
Khi ???c ch?n ?oán SXH thì b?n nên theo d?i t?i c? s? y t? ?? ???c phát hi?n s?m nh?ng d?u hi?u n?ng ?? x? ly k?p th?i.
M?t s? tr??ng h?p b?nh nhan s?t t? ngày 1 ??n ngày 3 mà ch?a có d?u hi?u ?au b?ng, xu?t huy?t, kh?ng có b?nh ly n?n thì b?n có th? theo d?i t?i nhà, nh?ng ph?i tái khám theo h?n c?a bác s?.
SXH lay t? mu?i ??t ch? kh?ng tr?c ti?p t? ng??i này sang ng??i khác nên ph?i di?t mu?i là chính.
Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1 ??ng ky tiêm ch?ng d?ch v? t?i VNVC. ?nh: HOàNG HùNG

B?n Bùi Th? Th?o, Gò V?p: có h?i:

 T?i b? s?t và viêm h?ng g?n 1 tu?n ngày nay, có u?ng thu?c kháng sinh nh?ng kh?ng th?y thuyên gi?m. V?y t?i có b? nhi?m Covid-19 hay kh?ng th?a bác s??

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

C?m ?n b?n
B?n nên ?i khám ?? bác s? ch?n ?oán b?nh vì s?t, ?au h?ng có r?t nhi?u nguyên nhan: virus, vi trùng... N?u nhi?m virus thì kh?ng c?n dùng kháng sinh.
H?n 2 tháng ? n??c ta kh?ng có Covid-19 ngoài c?ng ??ng, do ?ó b?n an tam kh?ng b? b?nh Covid-19.
Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1 ?o than nhi?t ng??i cách ly t?i tr??ng Quan s? Quan khu 7. ?nh: HOàNG HùNG

B?n H?u ??t, 24t , nhan viên có h?i:

T?i n?m nay 24 tu?i có c?n ph?i tiêm ch?ng l?i ?? phòng b?nh b?ch h?u kh?ng?

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1 Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC (bên ph?i) tr? l?i trong bu?i giao l?u. ?nh: D?NG PH??NG

 ???c, b?n 24 tu?i n?u b?n có l?ch s? tiêm phòng vaccine có thành ph?n b?ch h?u nh?: DPT, vaccine d?ch v? Infanrix hexa, Pentaxim, Tetraxim. Trong 10 n?m g?n ?ay b?n ch?a tiêm nh?c l?i vaccine có thành ph?n b?ch h?u, b?n nên tiêm nh?c, m?i tiêm nh?c Adacel ho?c Boostrix. B?n có th? ??n Trung tam tiêm ch?ng cho tr? em và ng??i l?n VNVC ?? ???c tiêm 1 trong 2 lo?i vaccine trên. N?u b?n kh?ng nh? r? l?ch s?  tiêm ng?a b?ch h?u tr??c ?ay thì bác s? VNVC s? t? v?n và h??ng ??n cho b?n l?ch tiêm ch?ng ?? b?n có th? phòng b?nh b?ch h?u 1 cách t?t nh?t (l?ch tiêm 0-1-6).

B?n V? Th? Th?m, Hu?: có h?i:

B?nh tay chan mi?ng lay lan r?t nhanh, ??c bi?t ? các tr??ng h?c c?p h?c m?m non, ti?u h?c, v?y bao gi? chúng ta m?i có vaccine phòng b?nh này ?? ng??i dan có con nh? b?t lo l?ng?

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

C?m ?n b?n
B?nh tay chan mi?ng do virus gay ra nên r?t d? lay, ??c bi?t ? l?a tu?i m?m non, ti?u h?c do ti?p xúc g?n. 
Hi?n t?i ch?a có vaccine, các nhà nghiên c?u ?ang nghiên c?u ?? tìm vaccine. 
Tr??c khi có vaccine, ch? y?u chúng ta ?i?u tr? tri?u ch?ng và bi?n ch?ng c?a b?nh. Chúng ta phòng b?nh b?ng cách h??ng d?n tr? r?a tay th??ng xuyên, v? sinh m?i tr??ng, v?t d?ng xung quanh.

B?n dinhhangnga@gmail.com ( H?ng): có h?i:

 Bác s? có th? cho bi?t mu?i truy?n b?nh SXH có gì khác th??ng và bi?n pháp ??n gi?n, hi?u qu? nh?t ?? tiêu di?t loài mu?i này?

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

C?m ?n b?n!
SXH là do mu?i v?n Aedes aegypti gay ra. Khi ??n mùa m?a thì b?nh SXH t?ng lên do có nhi?u ? n??c ??ng t?o ra l?ng qu?ng sinh ra mu?i. Mu?i này ??t khi?n ng??i b?nh b? SXH.
?? phòng ng?a SXH ch? y?u chúng ta nên v? sinh m?i tr??ng, kh?ng ?? n??c ??ng, kh?ng ?? có l?ng qu?ng sinh ra mu?i. 

B?n ?ng Nguy?n V?n Thái, Long ?i?n, Bà R?a - V?ng Tàu có h?i:

T?i n?m nay 65 tu?i, nghe báo ?ài c?nh báo d?ch b?nh, nh?t là m?i ?ay v? b?nh B?ch h?u (?? có 1 thanh niên t?i TPHCM m?c b?nh) nên r?t lo l?ng, nh?ng th?y m?i ng??i ch? y?u khuyên tiêm ch?ng cho tr? con mà ít nh?c ??n ng??i l?n và ng??i già. Xin h?i nh? t?i ph?i làm sao ?? phòng tránh b?nh? T?i có th? tiêm ch?ng kh?ng, ?i tiêm ? ?au, chi phí ??c tính bao nhiêu?

Bác s? B?ch Th? Chính, Giám ??c y khoa H? th?ng Trung tam tiêm ch?ng VNVC

T? khi có ch??ng trình tiêm ch?ng m? r?ng nhà n??c tri?n khai t? n?m 1985 ??n nay, m?c tiêu c?a ch??ng trình này là phòng nh?ng b?nh truy?n nhi?m nguy hi?m cho tr? em nh?: lao, viêm gan B, b?ch h?u, u?n ván, ho gà, b?i li?t, viêm màng n?o do Hib, s?i, viêm n?o nh?t b?n, rubella. Tr??c tình hình có ca b?nh b?ch h?u xu?t hi?n t? ??u n?m 2020 ??n nay, ? m?t s? t?nh thành ph?: Kon Tum, ??k N?ng, và m?i ?ay có ca b?nh ? TPHCM ?? làm cho ng??i dan quan tam nhi?u ??n b?nh b?ch h?u.
B?nh b?ch h?u là b?nh nhi?m trùng nhi?m ??c gay ra do vi trùng b?ch h?u ti?t ra ngo?i ??c t? tác ??ng lên các c? quan nh? tim, th?n, và nhi?u c? quan khác. ??i v?i tiêm ch?ng vaccine phòng b?nh b?ch h?u s? sinh ra kháng th? ?? ch?ng l?i b?nh, tuy nhiên l??ng kháng th? s? gi?m theo th?i gian n?u tr? kh?ng ???c tiêm ?? li?u và ?úng l?ch, kh?ng tiêm nh?c v?n có kh? n?ng m?c b?nh. B?nh có th? t?n c?ng tr? em và ng??i l?n, có th? gay t? vong cao do nh?ng bi?n ch?ng n?ng do ngo?i ??c t? c?a b?ch h?u.
Tr??c ?ay ch??ng trình tiêm ch?ng m? r?ng ch? có vaccine phòng b?nh b?ch h?u cho tr? em d??i 5 tu?i, t?i h? th?ng tiêm ch?ng tr? em và ng??i l?n VNVC có ??y ?? nh?ng vaccine phòng b?nh b?ch h?u cho tr? em t? 2 tháng tu?i cho ??n ng??i già.
Hi?n nay VNVC ch?a có ? V?ng Tàu, bác có th? ??n VNVC ??ng Nai ho?c ? TPHCM có VNVC Hoàng V?n Th?, Th? ??c... 
Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1

B?n Phong Lan, Tan Bình: có h?i:

B?nh B?ch h?u nguy hi?m v?i ng??i ? ?? tu?i nào? B?nh ch? x?y ra ? tr? em hay c? ng??i l?n ??

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

C?m ?n b?n
B?nh b?ch h?u nguy hi?m nh? nhau ? c? ng??i l?n và tr? em, th??ng b?nh nhan t? vong là do bi?n ch?ng viêm c? tim, r?i lo?n nh?p tim.
B?nh b?ch h?u có th? x?y ra ? c? ng??i l?n và tr? em khi ti?p xúc v?i m?m b?nh.
Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1 Tr? em chích ng?a t?i VNVC. ?nh: HOàNG HùNG

B?n ?? Th? Thúy, Giáo viên m?m non, Qu?n 12: có h?i:

 Vào th?i ?i?m này hàng n?m, h?c sinh t? m?u giáo t?i c?p 3 ??u ?? ???c ngh? hè nh?ng hi?n nay các cháu v?n ?ang ph?i ?i h?c. V?i tình hình d?ch b?nh nguy hi?m nh? hi?n nay có làm gia t?ng nguy c? lay nhi?m d?ch b?nh trong tr??ng h?c kh?ng?

Bác s? Hu?nh Ng?c Thành, Phó Giám ??c Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM

Nguy c? lay nhi?m d?ch b?nh trong tr??ng h?c lúc nào c?ng có th? x?y ra. T? nhi?u n?m qua, ngành Y t? và giáo d?c ?? ph?i h?p tri?n khai các bi?n pháp phòng ch?ng d?ch b?nh nguy hi?m nh?: Di?t l?ng qu?ng, mu?i; v? sinh kh? khu?n l?p h?c, tuyên truy?n th??ng xuyên r?a tay b?ng n??c s?ch và xà phòng; tiêm ch?ng ?úng l?ch và ??y ??... ?? ch? ??ng ng?n ch?n các b?nh nh? s?i, s?t xu?t huy?t, tay chan mi?ng, th?y ??u... 

B?n Tr?n Quy Thanh, T?ng Nh?n Phú B, qu?n 9, TPHCM: có h?i:

M?t s? d?ch b?nh nh? s?i, b?ch h?u... ??u ?? có vaccine phòng. Hi?u qu? phòng b?nh b?ng vaccine có ??m b?o hay kh?ng mà d?ch v?n quay l?i?

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1
C?m ?n b?n!
N?u ???c chích ng?a ??y ?? theo l?ch thì b?o v? trên ho?c b?ng 97%.
Khi m?c b?nh s?i ho?c b?ch h?u h?u h?t là do kh?ng ???c chích ng?a ho?c chích ng?a kh?ng ??y ??.

B?n Quang Huy, qu?n 9: có h?i:

Tri?u ch?ng c?a b?nh SXH là gì và x? trí th? nào, th?a bác s??

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1
C?m ?n cau h?i c?a b?n
??u tiên tri?u ch?ng c?a SXH là s?t, ?au c?, có th? n?n ói, ?au b?ng, da niêm xung huy?t.
Khi có nh?ng tri?u ch?ng trên thì chúng ta nên ??a bé ?i th?m khám bác s? t?i c? s? y t? ?? làm c?ng th?c máu, test nhanh (NS1) ch?n ?oán SXH. (Test này d??ng tính khi b? SXH t? ngày 1 ??n ngày 4, nên ph? huynh nên ??a bé ?i khám s?m t? ngày nh?ng ngày ??u tiên bé s?t ?? lo?i tr? SXH).
N?u SXH thì bé s? ???c theo d?i sát các d?u hi?u di?n ti?n n?ng c?a SXH, kh?ng nên t? mua thu?c u?ng t?i nhà. Vì SXH th??ng n?ng khi bé b?t ??u h?t s?t.
Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 2

B?n H? S?n, Ngh? An: có h?i:

D?ch b?nh ?ang gia t?ng, các cháu nh? tu?i m?m non d? b? lay nh?t, làm sao ?? b?o v? cho các cháu?

Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM

Giao l?u tr?c tuy?n v? phòng ch?ng b?nh truy?n nhi?m ?nh 1 Bác s? Nguy?n Thanh Phong, Tr??ng khoa Nhi?m D, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i TPHCM. ?nh: D?NG PH??NG
C?m ?n cau h?i c?a b?n
??u tiên khi các cháu ?i h?c, chúng ta khuyên các cháu th??ng xuyên r?a tay. Khi các cháu có tri?u ch?ng s?t, ?au h?ng thì nên ??a các cháu ??n th?m khám bác s? ?? ???c ch?n ?oán s?m.

Các tin, bài vi?t khác

Video

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

?nh

??c ?áo sen tr?ng

Nh?ng ki?t tác ngh? thu?t c?a cung ?i?n vàng son, ??n ?ài, l?ng t?m nguy nga, tráng l? d??ng nh? hòa quy?n vào s? thanh tao, tinh khi?t c?a h??ng s?c hoa sen, t?o cho c? ?? Hu? v? ??p riêng, x?a mà kh?ng c?.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看