Hàng Vi?t hi?n chi?m t? l? trên 90% ? h? th?ng siêu th? Co.opmart

Saigon Co.op m? r?ng m?ng l??i - C? h?i cho hàng Vi?t

T? nay t?i n?m 2025, nhà bán l? Saigon Co.op lên k? ho?ch m? thêm g?n 1.000 ?i?m bán m?i ? các phan khúc hi?n h?u nh?m khai thác t?i ?a th? tr??ng bán l?. ?ay ???c ?ánh giá là c? h?i ?? hàng hóa n?i ??a thêm “san ch?i” c?ng nh? ti?p c?n sau r?ng h?n ng??i tiêu dùng Vi?t.

Hàng Vi?t t? tin ra th? gi?i

M?y n?m tr? l?i ?ay, các s?n ph?m “made in Vietnam” nh? bún, ph?, s?a, trái cay… ?? t?ng b??c kh?ng ??nh tên tu?i và ??nh v? ???c v? trí trên b?n ?? xu?t kh?u th? gi?i. ?? có nh?ng thành c?ng này, các doanh nghi?p (DN) Vi?t ?? kh?ng ng?ng tìm tòi, nghiên c?u ?? cho ra ??i s?n ph?m ch?t l??ng, ?áp ?ng ???c th? hi?u c?a ng??i tiêu dùng th? gi?i.

Ngành bán l? ch? ??ng gi? th? ph?n hàng Vi?t

M?i ?ay, ?? án phát tri?n th? tr??ng trong n??c g?n v?i cu?c v?n ??ng “Ng??i Vi?t Nam ?u tiên dùng hàng Vi?t Nam” giai ?o?n 2021-2025 ?? ???c Chính ph? phê duy?t. Giai ?o?n t?i, các nhà bán l? n?i ??a s? ti?p t?c ??ng hành, sát cánh cùng các ch??ng trình, ?? án c?a Chính ph? nh?m nang cao v? th? và gi? th? ph?n hàng Vi?t trong các kênh phan ph?i hi?n ??i.

Doanh nghi?p d?t may và chi?n l??c n?i ??a hóa

Cùng v?i các ngành hàng n?ng s?n, th? c?ng m? ngh?, ch? bi?n g?… th?i gian qua kh?ng ít doanh nghi?p (DN) chuyên xu?t kh?u d?t may ?? t?p trung cho chi?n l??c n?i ??a hóa và b??c ??u có nh?ng thành c?ng nh?t ??nh.

Mua 1 t?ng 1 v?i s?n ph?m Select

H??ng ?ng ngày “Quy?n c?a ng??i tiêu dùng Vi?t Nam” n?m nay, Saigon Co.op ?? ??y m?nh các s?n ph?m hàng nh?n riêng, trong ?ó có hàng nh?n riêng Co.op Select ??n ng??i tiêu dùng, cùng ch??ng trình khuy?n m?i có m?t t?i h? th?ng c?a hàng c?a Co.opmart và Co.opXtra.
G?o ST25 th??ng h?ng Co.op Finest ???c ng??i tiêu dùng ch?n mua

Co.opmart ??a g?o ngon nh?t th? gi?i thành hàng nh?n riêng

Sau th?i gian tích c?c làm vi?c ?? ?áp ?ng th? hi?u c?a ng??i tiêu dùng, m?i ?ay g?o th?m ST25 th??ng h?ng th??ng hi?u Co.op Finest hoàn toàn kh?ng pha tr?n, h?t g?o chu?n ??p ??ng ??u ?? có m?t t?i h? th?ng Co.opmart khu v?c TPHCM và mi?n Tay, c?a hàng th?c ph?m Co.op Food, c?a hàng bách hóa hi?n ??i Co.op Smile và siêu th? cao c?p Finelife, trong ni?m t? hào c?a nhà bán l? Saigon Co.op.
S?a Vi?t ?ang kh?ng ??nh v? th? trên th? tr??ng

Ngành s?a Vi?t v??n ra th? gi?i

B?t ch?p nh?ng ?nh h??ng c?a ??i d?ch, ngành s?a Vi?t Nam v?n b?n b? trong hành trình chinh ph?c ng??i tiêu dùng, t?o ch? ??ng v?ng ch?c t?i th? tr??ng n?i ??a c?ng nh? t?ng b??c v??n ra th? tr??ng qu?c t?. 
Khách hàng mua n?ng s?n gi?m giá t?i Co.opmart

Co.opmart ??i h? giá th?c ph?m, rau c?

?? kích c?u mua s?m c?ng nh? h? tr? ng??i n?ng dan trong mùa d?ch, tu?n này, h? th?ng siêu th? Co.opmart trên c? n??c ?? th?c hi?n gi?m giá m?nh cho nhi?u lo?i th?c ph?m ch? bi?n nh? cá, th?t, gà… ??c bi?t, h? th?ng Co.opmart và Co.op Food còn ??i h? giá b?p c?i, c?i th?o c?a ?à L?t. 
Khách hàng mua áo ch?ng n?ng t?i Co.opmart V?n Thánh

S?n ph?m gi?i nhi?t hút khách

Nh?ng ngày này, th?i ti?t ? TPHCM ?ang ? giai ?o?n n?ng nóng. ?? ??i phó v?i th?i ti?t oi b?c c?a mùa hè, nhi?u ng??i tiêu dùng ?? tìm ??n các s?n ph?m gi?i nhi?t nh? n??c gi?i khát, m? ph?m ch?ng n?ng. S?c mua các s?n ph?m này t?i h? th?ng siêu th? Co.opmart c?ng nh?n nh?p h?n lên. 
C? h?i ti?p c?n th? tr??ng Algeria - Senegal cho n?ng s?n

C? h?i ti?p c?n th? tr??ng Algeria - Senegal cho n?ng s?n

V?n ?? ??u ra cho các s?n ph?m n?ng s?n, th?c ph?m lu?n là m?i quan tam c?a nhà s?n xu?t Vi?t trong b?i c?nh giao th??ng còn khó kh?n b?i d?ch b?nh. N?m b?t ???c ?i?u này, vào ngày 5 và 6-4 t?i ?ay, C?c Xúc ti?n th??ng m?i (B? C?ng th??ng) s? t? ch?c h?i ngh? giao th??ng tr?c tuy?n khai thác ti?m n?ng h?p tác th??ng m?i và ??u t? Vi?t Nam - Algeria - Senegal 2021 v?i s? tham gia c?a kho?ng 100 doanh nghi?p (DN) chuyên ngành th?c ph?m, n?ng s?n.
Saigon Co.op ki?m soát ch?t ch?t l??ng ??u vào s?n ph?m

Kinh doanh có trách nhi?m vì ng??i tiêu dùng

Tr??c xu h??ng tiêu dùng ngày càng ?òi h?i kh?t khe v? ch?t l??ng s?n ph?m, d?ch v? h?u m?i, các doanh nghi?p s?n xu?t, phan ph?i ?? và ?ang ti?p t?c có nh?ng hành ??ng thi?t th?c, c? th? ?? b?o v? ng??i tiêu dùng (NTD). 
Các thi?t k? th?i trang Vi?t ngày càng kh?ng ??nh v? th? trên sàn th?i trang th? gi?i

Th?i trang Vi?t và t??ng lai v??n t?m th? gi?i

Ngành c?ng nghi?p th?i trang Vi?t ?ang có b??c phát tri?n v??t b?c khi g?n ?ay nhi?u nh?n hi?u, tên tu?i c?a các nhà thi?t k? Vi?t t?ng b??c ghi d?u ?n trên b?n ?? th?i trang th? gi?i. 
Hàng hóa m? ph?m gi?m giá m?nh t?i Co.opmart

Hàng m? ph?m, th?i trang gi?m giá

Sau khi k?t thúc gi?m giá m?nh cho s?n ph?m th?c ph?m, t? ngày 4-3 ??n 17-3, chu?i siêu th? Co.opmart và Co.opXtra toàn qu?c ??ng lo?t th?c hi?n khuy?n m?i gi?m giá sau ??n 50% cho hàng ngàn s?n ph?m ??c tr?ng ph?c v? nhu c?u tiêu dùng c?a ph? n?. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看