Ngh? thu?t ??nh cao: Ch?n cách ti?p c?n c?ng chúng

SGGP
TPHCM lu?n có các ch??ng trình, ho?t ??ng t? ch?c bi?u di?n ngh? thu?t ??nh cao v? am nh?c, múa ngh? thu?t hàn lam nh?: nh?c giao h??ng, thính phòng, ballet, nh?c k?ch, múa truy?n th?ng..., nh?ng kh?ng ph?i khán gi? nào c?ng bi?t, hi?u và yêu thích. Ngh? thu?t ??nh cao th?c s? có kho?ng cách v?i trình ?? c?m th? c?a ?a s? c?ng chúng, hay chính c?ng chúng ?? t?o kho?ng cách?

Ch??ng trình Sen ?ào khoe s?c c?a Nhà hát Ca múa nh?c dan t?c B?ng Sen

Ch??ng trình Sen ?ào khoe s?c c?a Nhà hát Ca múa nh?c dan t?c B?ng Sen

Kén ng??i xem

Trong m?t bu?i hòa nh?c cách ?ay kh?ng lau t?i qu?n 7, TPHCM, khán gi? ???c hòa mình trong th? gi?i am nh?c kinh ?i?n chau ?u qua ch??ng trình bi?u di?n c?a nh?ng ngh? s? tr? Vi?t Nam. H? bi?u di?n, tái hi?n t? t??ng và tinh th?n c?a nh?ng nhà so?n nh?c thiên tài nh? Beethoven, Schumann, Rachmaninov, Chopin, Liszt… Th? nh?ng, quan sát k?, khán gi? ch? y?u v?n là ng??i than, b?n bè c?a các ngh? s? tr?. Th?t khó tìm ng??i vì mu?n th??ng th?c am nh?c mà ??n.

Tuy nhiên, v?n có nh?ng ch??ng trình thu hút ng??i xem th?c s?, nh? ch??ng trình Hòa nh?c Toyota. Su?t kho?ng 20 n?m qua, ?ay là ch??ng trình hòa nh?c l?u di?n ?n t??ng, giàu c?m xúc, ???c chào ?ón n?ng nhi?t, góp ph?n tích c?c ph? bi?n n?n am nh?c bác h?c t?i ??ng ??o ng??i yêu am nh?c.

Còn ? Nh?c vi?n TPHCM, ?? có nh?ng ?êm nh?c hàn lam kín ch?. ?ó là nh?ng bu?i bi?u di?n am nh?c c?ng ??ng c?a Dàn nh?c Giao h??ng tr? Sài Gòn (SPYO), lu?n ti?p c?n các khán gi? tr? b?ng nh?ng b?n nh?c giao h??ng “ai nghe c?ng bi?t” v?i phong cách tr? trung h?n, dù t?n su?t bi?u di?n 2 n?m qua kh?ng nhi?u. Ngoài nh?ng ch??ng trình ? nhà hát, san kh?u, các ch??ng trình riêng t? ???c t? ch?c ? nhà hàng, khách s?n c?ng m?i c? dàn nh?c giao h??ng vào bi?u di?n tác ph?m kinh ?i?n.

Anh Nguy?n Huy C??ng (32 tu?i, nhan viên v?n phòng, ng? qu?n 10) cho bi?t: “T? n?i dung am nh?c, ngh? s? ??n kh?ng gian bi?u di?n… r?t tuy?t v?i. Ch?a k?, khán gi? l?i l?ch s?, tinh t?, kh?ng ?n ào nh? ?i xem các ch??ng trình bi?u di?n ca hát th?ng th??ng”. Trong khi ?ó, ch? V? Th? ánh Ng?c (29 tu?i, ng? qu?n 5) l?i chia s?: “M?i ng??i có gu th??ng th?c am nh?c khác nhau. T?i thích nh?c tr?, các s? ki?n am nh?c th? tr??ng s?i ??ng. Còn các ch??ng trình ngh? thu?t ??nh cao lu?n thiên v? tính h?c thu?t, khó nghe, khó c?m nh?n, ch?a k? giá vé c?ng kh?ng h? th?p”.

Ngh? s? piano S?n M?ch cho bi?t: “Khán gi? Vi?t ng?i cái g?i là “hàn lam”, “c? ?i?n”, “ngh? thu?t ??nh cao”... ??i v?i ng??i bình dan, h? ch? xem phim, l??t m?ng x? h?i ?? c??i cho quên nh?c nh?n. Khó có th? ép ???c h?t t?t c? m?i ng??i th??ng th?c ngh? thu?t hàn lam”. Tuy nhiên, anh cho r?ng, c?ng ??ng th??ng th?c ngh? thu?t hàn lam ? TPHCM hi?n nay ?? có. V?i m?t s? ng??i m? ?i?u thì kh?ng c?n ph?i bàn, h? t? tìm cho mình gi?i pháp ?? có th? th??ng th?c.

Nhi?u rào c?n

Hi?n nay, t?i TPHCM, Nhà hát Giao h??ng - Nh?c - V? K?ch TPHCM (HBSO), Nhà hát Ca múa nh?c dan t?c B?ng Sen, Nh?c vi?n TPHCM, Dàn nh?c Giao h??ng Sài Gòn (SPO), Dàn nh?c Giao h??ng Tr? Sài Gòn (SPYO)... là nh?ng ??n v? lu?n có các ch??ng trình, ho?t ??ng t? ch?c bi?u di?n ngh? thu?t ??nh cao v? am nh?c, múa ngh? thu?t hàn lam. Tuy nhiên, s? l??ng ch??ng trình bi?u di?n kh?ng nhi?u vì kén khán gi?. Các nhà hát, ??n v? ngh? thu?t c?ng l?p chuyên v? ngh? thu?t hàn lam hi?n nay t?i TPHCM lu?n g?p khó kh?n vì thi?u c? s? v?t ch?t, thi?u m?t nhà hát c?a riêng mình, có th? ?áp ?ng ???c các yêu c?u t? ch?c bi?u di?n c? b?n nh?t (san kh?u, khán phòng, gh? ng?i, b?i gi? xe, h? th?ng am thanh, ánh sáng...) ?? có th? lên l?ch t? ch?c bi?u di?n ??nh k?. Bên c?nh ?ó còn có n?i lo kinh phí ?? th?c hi?n các ch??ng trình ngh? thu?t mang tính quy m?.

Ngh? thu?t ??nh cao: Ch?n cách ti?p c?n công chúng ?nh 1 M?t ch??ng trình hòa nh?c c?a Nhà hát Giao h??ng - Nh?c - V? k?ch TPHCM

NS?T Tr?n V??ng Th?ch, Giám ??c HBSO, cho bi?t, HBSO duy trì t? ch?c ch??ng trình Giai ?i?u mùa thu theo k? ho?ch 2 n?m/l?n và c? g?ng t? ch?c bi?u di?n trong n?m 2021 nh? k? ho?ch. “T?i ngh?, v? lau dài, c?n thi?t ph?i ??a ngh? thu?t hàn lam vào giáo d?c v?n hóa ngh? thu?t ? các c?p h?c, ph?i làm xuyên su?t thì m?i có k?t qu? mang tính n?n t?ng, lau dài”.

Nhà hát Ca múa nh?c dan t?c B?ng Sen nhi?u n?m qua ít t? ch?c các ch??ng trình bi?u di?n ngh? thu?t vì kh?ng có m?t nhà hát ?? tiêu chu?n. NSND ??ng Hùng, nguyên giám ??c nhà hát, tr?n tr?: “Khi kh?ng có ?i?m di?n ?n ??nh, nhà hát ch? ??ng xay d?ng ch??ng trình nh? Sen, V?, Sen ?ào khoe s?c, ch??ng trình c?a ?oàn múa Nh?ng Ng?i sao nh?, các ch??ng trình theo ch? ??, tham gia h?i thi h?i di?n ngh? thu?t chuyên nghi?p… r?i thuê san kh?u Nhà hát thành ph? ?? bi?u di?n. Tuy nhiên, vì ngu?n kinh phí h?n h?p và nh?ng khó kh?n ch? quan l?n khách quan, nhà hát ch? có th? th?c hi?n 1-2 ch??ng trình/n?m”.

V? th? h? ngh? s? tr?, NSND ??ng Hùng nh?n ??nh, v?n lu?n có, nh?ng ?i?u ki?n làm ngh?, phát huy tài n?ng, ki?n th?c, chuyên m?n l?i quá h?n ch?. “?i?u này khi?n lo?i hình ngh? thu?t truy?n th?ng mang tính hàn lam khó có c? h?i ti?p c?n khán gi?, ??ng th?i kh?ng phát huy h?t n?ng l??ng và s?c sáng t?o c?a ??i ng? ngh? s? tr?. Chính s? ??u t? kh?ng t?i và ch?a ???c chú tr?ng khi?n các lo?i hình ngh? thu?t hàn lam c? c?a Vi?t Nam và qu?c t? kh?ng ???c ??u t? ch?m sóc và phát huy, t? ?ó d?n t?i kh?ng th? ti?p c?n khán gi?, nh?t là v?i khán gi? tr?”, ?ng nói.

Và ?? ki?n t?o, hình thành l?p khán gi? bi?t th??ng th?c ngh? thu?t thì các nhà hát, ??n v? ngh? thu?t c?ng l?p chuyên v? ngh? thu?t hàn lam c?ng c?n ph?i “thay áo” ti?p c?n c?ng chúng, nh? l?i c?a khán gi? V?n D?n (qu?n 1): “Món ?n c? ?n m?i c?ng chán. Ngh? thu?t c?ng v?y, dù là hàn lam hay th??ng th?c thì c?ng c?n thay ??i th??ng xuyên ?? ng??i dùng kh?ng ngán”.

"Ngh? thu?t hàn lam kh?ng có kho?ng cách v?i c?ng chúng, mà chính c?ng chúng t?o kho?ng cách v?i nó. N?u mu?n ng??i Vi?t mình nghe nh?c hàn lam nhi?u h?n, có th? dùng dàn nh?c giao h??ng hòa t?u l?i nh?c Vi?t, làm cho khán gi? thích và tò mò, tìm hi?u. Ngoài ra, ? m?i tr??ng giáo d?c, nh?t là ti?u h?c, nên cho các em ti?p c?n s?m v?i lo?i hình này, nh?ng m? hình ??n gi?n nh? t? t?u ?àn day, cho ?i nghe giao h??ng các bài nh?c nh? nh?c phim, nh?c ho?t hình, nh?c thi?u nhi, nh?c dan ca ho?c các b?n hit V-Pop… ???c chuy?n th? cho dàn nh?c giao h??ng" - Ngh? s? S?n M?ch

THúY BìNH - TI?U T?N

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Trong th? gi?i youtube: ám ?nh b?c t?

Trong th? gi?i youtube: ám ?nh b?c t?

“Làm YouTuber có th? ki?m ???c ti?n tri?u, th?m chí ti?n t? d? dàng”, ?ó là l?i truy?n tai, t?o ti?n ?? cho s? ra ??i liên ti?p YouTuber m?i. Nh?ng l?i ??n ?y có ?úng hay kh?ng và ?úng ? m?c nào ch? có ng??i trong cu?c m?i bi?t r?. Th?c t?, ?? có nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng trên YouTube, ch?a bao gi? d? dàng.

Phim

?m nh?c

Liveshow “Tri am" c?a M? Tam “cháy vé” nh? tên tu?i h?ng A Vbiz

Hàng nghìn ng??i s?n vé liveshow “Tri am” khi “h?a my tóc nau” ti?t l? danh tính nh?ng khách m?i ??c bi?t. Fan M? Tam, Hà Anh Tu?n, Phan M?nh Qu?nh, Wowy ?ang ch?y ?ua ?? vét nh?ng t?m vé cu?i cùng trên VinID cho b?a ti?c am nh?c ?áng ch? ??i nh?t n?m 2021, s? di?n ra ch?a ??y m?t tháng t?i.

San kh?u

Sách và cu?c s?ng

V?nh Th?ng và D?u ?n th??ng chau th?


T? nh?ng ngày còn ng?i trên gh? tr??ng ph? th?ng, V?nh Th?ng (n?m nay 25 tu?i) ?? có nh?ng t?p th? riêng: Và quá kh? th?y ta (2012) và Tr?ng thái yêu (2015).

Sáng tác

L?i c? ta v?

Ph? c? ?au r?i
Ta men v? mi?n d? v?ng
Ng??i c? ?au r?i
Tà áo l?a thanh thiên?

M? thu?t

Tri?n l?m tranh “Tr?nh và nh?ng am ba”

Chi?u 1-4, t?i Gác Tr?nh, s? nhà 203/19 (d?y nhà C khu t?p th?) ???ng Nguy?n Tr??ng T?, TP Hu? di?n ra tri?n l?m tranh “Tr?nh và nh?ng am ba” nhan k? ni?m 20 n?m ngày nh?c s? Tr?nh C?ng S?n qua ??i. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看