Ngày 5-4: Tan Ch? t?ch n??c và tan Th? t??ng Chính ph? tuyên th?

SGGPO
T? ngày 5-4 ??n 8-4, k? h?p th? 11, Qu?c h?i khóa XIV ti?p t?c ki?n toàn c?ng tác nhan s? và b? m?c k? h?p. Ngày mai, th? hai 5-4, Tan Ch? t?ch n??c và tan Th? t??ng Chính ph? tuyên th? nh?m ch?c.

Tin liên quan

K? h?p th? 11, Qu?c h?i khóa XIV. ?nh: VI?T CHUNG

K? h?p th? 11, Qu?c h?i khóa XIV. ?nh: VI?T CHUNG

C? th?, sáng 5-4, Qu?c h?i b?u Ch? t?ch n??c b?ng hình th?c b? phi?u kín; bi?u quy?t th?ng qua Ngh? quy?t b?u Ch? t?ch n??c. Ngay sau ?ó, tan Ch? t?ch n??c tuyên th?. Tr??c ?ó, Ch? t?ch Qu?c h?i V??ng ?ình Hu? ?? trình Qu?c h?i ?? c? ??ng chí Nguy?n Xuan Phúc ?? Qu?c h?i b?u Ch? t?ch n??c. ?ay là l?n ??u tiên Qu?c h?i b?u m?t ???ng kim Th? t??ng làm Ch? t?ch n??c.

Ti?p ?ó, Ch? t?ch n??c trình danh sách ?? c? ?? Qu?c h?i b?u Th? t??ng Chính ph? ?? Qu?c h?i th?o lu?n ? ?oàn v? d? ki?n nhan s? ?? b?u Th? t??ng Chính ph? (theo danh sách s? b? ng??i c?a các c? quan Trung ??ng ?ng c? ??i bi?u Qu?c h?i khóa XV ???c ?oàn Ch? t?ch ?y ban Trung ??ng MTTQ Vi?t Nam th?ng qua t?i H?i ngh? Hi?p th??ng l?n th? hai, ?y viên B? Chính tr?, Tr??ng Ban T? ch?c Trung ??ng Ph?m Minh Chính ?ng c? kh?i Chính ph?).

Bu?i chi?u 5-4, Qu?c h?i b?u Th? t??ng Chính ph? b?ng hình th?c b? phi?u kín; bi?u quy?t th?ng qua Ngh? quy?t b?u Th? t??ng Chính ph?. Th? t??ng Chính ph? tuyên th?.

C?ng trong chi?u 5-4, Ch? t?ch n??c trình Qu?c h?i mi?n nhi?m Phó Ch? t?ch n??c, UBTVQH trình Qu?c h?i mi?n nhi?m m?t s? ?y viên UBTVQH, Ch? nhi?m m?t s? ?y ban c?a Qu?c h?i, T?ng Th? ky Qu?c h?i, T?ng Ki?m toán Nhà n??c.

Trong các ngày 6,7,8-4, Qu?c h?i ti?n hành b?u các v? trí nhan s?: Phó Ch? t?ch n??c, m?t s? ?y viên UBTVQH, Ch? nhi?m m?t s? ?y ban c?a Qu?c h?i, T?ng Th? ky Qu?c h?i, T?ng Ki?m toán Nhà n??c.

Ngày mai 5-4: Tân Ch? t?ch n??c và tân Th? t??ng Chính ph? tuyên th? ?nh 1 ??ng chí Ph?m Minh Chính và ??ng chí Nguy?n Xuan Phúc. ?nh: VI?T CHUNG

Qu?c h?i c?ng s? phê chu?n ?? ngh? vi?c b? nhi?m m?t s? Phó Th? t??ng Chính ph?, m?t s? B? tr??ng và thành viên khác c?a Chính ph?; th?ng qua Ngh? quy?t phê chu?n Phó Ch? t?ch và m?t s? ?y viên H?i ??ng qu?c phòng và an ninh.

Ngày 8-4, k? h?p th? 11, Qu?c h?i khóa XIV h?p phiên b? m?c.

Theo danh sách s? b? ng??i c?a các c? quan Trung ??ng ?ng c? ??i bi?u Qu?c h?i (?BQH) khóa XV ???c ?oàn Ch? t?ch ?y ban Trung ??ng MTTQ Vi?t Nam th?ng qua t?i H?i ngh? Hi?p th??ng l?n th? hai, Phó Ch? t?ch n??c ??ng Th? Ng?c Th?nh kh?ng tái c? Trung ??ng khóa XIII. Trong khi ?ó, nhan s? gi?i thi?u ?ng c? Qu?c h?i khóa m?i kh?i Ch? t?ch n??c có ??ng chí V? Th? ánh Xuan, Bí th? T?nh ?y An Giang.

Bên c?nh ?ó, kh?i Chính ph? xu?t hi?n nhi?u g??ng m?t m?i ??i di?n các b? ngành, nh?: B? Qu?c phòng là Th??ng t??ng Phan V?n Giang - T?ng tham m?u tr??ng, Th? tr??ng B? Qu?c phòng; B? N?ng nghi?p và phát tri?n n?ng th?n là Th? tr??ng Lê Minh Hoan; B? V?n hóa Th? thao và Du l?ch là Th? tr??ng Nguy?n V?n Hùng; B? N?i v? là Th? tr??ng Ph?m Th? Thanh Trà; B? Ngo?i giao là Th? tr??ng Bùi Thanh S?n; B? Giáo d?c - ?ào t?o là ?ng Nguy?n Kim S?n, Giám ??c ??i h?c Qu?c gia Hà N?i; B? Xay d?ng là Th? tr??ng Nguy?n Thanh Ngh?; V?n phòng Chính ph? là Phó Ch? nhi?m V?n phòng Chính ph? Tr?n V?n S?n. Trong các g??ng m?t m?i ???c gi?i thi?u ?ng c? ?BQH kh?i Chính ph? còn có Phó Tr??ng Ban Tuyên giáo Trung ??ng Nguy?n H?ng Diên và T?ng Ki?m toán Nhà n??c H? ??c Ph?c.

Riêng Phó Ch? nhi?m V?n phòng Qu?c h?i Tr?n S? Thanh ???c gi?i thi?u ?ng c? ? kh?i Ki?m toán Nhà n??c.

PHAN TH?O

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

H?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh

Xay d?ng ??ng

Qu?n 7 thành l?p 21 chi b? ? khu v?c và chi b? chung c?

Sáng 12 - 3, Qu?n ?y qu?n 7 t? ch?c h?i ngh? báo cáo ti?n ?? th?c hi?n k? ho?ch s? 12-KH/QU ngày 12/9/2020 c?a Ban Th??ng v? qu?n ?y v? t? ch?c l?i chi b? khu ph? thành chi b? ? khu v?c, có xét ??n ?? án t? ch?c, s?p x?p l?i khu ph?, t? dan ph? trên ??a bàn qu?n 7. 

Vi?t Nam và Th? gi?i

V?ng lòng bi?n ??o

Nhan s?

C?i cách hành chính

Phòng h?p kh?ng gi?y - n?i th?ng su?t, ch? ì ?ch

T? m? hình “Phòng h?p kh?ng gi?y” ???c UBND TPHCM tri?n khai tháng 6-2019, Thành ?y TPHCM yêu c?u trong tháng 9-2019 ph?i th?c hi?n ?ng d?ng h?p/làm vi?c kh?ng gi?y ??n t?t c? các s? ngành và qu?n huy?n, ti?n t?i n?m 2020 tri?n khai ??n t?t c? ph??ng, x?. ??n nay, m?t s? ??a ph??ng, ??n v? ?ang th?c hi?n t?t m? hình này, nh?ng t?i nhi?u n?i v?n theo cách th?c truy?n th?ng, s? d?ng tài li?u gi?y. 

??I H?I ??NG CáC C?P

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看