D? án ???ng cao t?c Mai S?n - QL45 ?ang c?n 6 tri?u m3  v?t li?u xay d?ng

S?m kh?c ph?c tình tr?ng thi?u v?t li?u xay d?ng ???ng cao t?c B?c - Nam

Theo th?ng tin t? các ban qu?n ly d? án (BQLDA), tình tr?ng thi?u v?t li?u xay d?ng (VLXD) ?ang di?n ra ? nhi?u d? án trên kh?p c? n??c. ??c bi?t, ??i di?n B? GTVT, B? TN-MT trong bu?i t?a ?àm tr?c tuy?n ngày 25-3 ?? ph?n ánh r?t ?áng quan ng?i: các d? án thành ph?n xay d?ng ???ng cao t?c B?c - Nam phía ??ng có nguy c? ch?m ti?n ??, ??y nhi?u nhà th?u vào tình tr?ng thua l?, ?nh h??ng tr?m b?.

Sawaco quyên góp mua vaccine Covid-19

C?ng ?oàn T?ng C?ng ty C?p n??c Sài Gòn (Sawaco) ?? t? ch?c phát ??ng ??t quyên góp ?ng h? qu? mua vaccine Covid-19 cho toàn dan.

??ng Nai: Kêu g?i ??u t? 7 c?ng trình n??c s?ch n?ng th?n

Ngày 23-3, l?nh ??o S? NN-PTNT t?nh ??ng Nai cho bi?t, tr??c tình tr?ng thi?u n??c s?ch ? m?t s? vùng n?ng th?n, t?nh ?ang ch? ??o các ??a ph??ng ?u tiên v?n ??u t?, nang c?p c?ng trình c?p n??c s?ch t?p trung.

Trao nhà tình ngh?a t?i B?n Tre

C?ng ty c? ph?n C?p n??c Gia ??nh (thu?c T?ng c?ng ty C?p n??c Sài Gòn - Sawaco) ph?i h?p Ban CHQS huy?n M? Cày Nam (t?nh B?n Tre) t? ch?c trao nhà tình ngh?a cho gia ?ình ?ng L?u V?n R?t, x? ?inh Th?y, huy?n M? Cày Nam.
??i di?n Ban giám ??c C?ng ty c? ph?n C?p n??c Gia ??nh, ??ng viên nhan viên th?c hi?n c?ng tác gi?m th?t thoát n??c

?ng d?ng khoa h?c k? thu?t ?? gi?m th?t thoát n??c

Trong n?m 2020, t? l? th?t thoát n??c trên ??a bàn do C?ng ty c? ph?n C?p n??c Gia ??nh (thu?c T?ng c?ng ty C?p n??c Sài Gòn - Sawaco) qu?n ly, bình quan l?y k? ??t 15,36% (gi?m 0,43% so v?i bình quan l?y k? 2019). ?? ??t ???c k?t qu? trên, ban giám ??c và cán b?, nhan viên c?ng ty ?? t?p trung quy?t li?t tri?n khai nhi?u gi?i pháp. Phóng viên Báo SGGP ?? có cu?c trao ??i v?i ?ng Nguy?n V?n ??ng, Giám ??c C?ng ty c? ph?n C?p n??c Gia ??nh v? v?n ?? này.
Gi? “trái tim” kh?ng l?i nh?p

Gi? “trái tim” kh?ng l?i nh?p

Qua 55 n?m ho?t ??ng và phát tri?n, Nhà máy n??c Th? ??c ?? tr? thành ni?m t? hào, ??n v? ch? l?c ??m b?o ngu?n n??c s?ch ??a ??n ng??i dan trên ??a bàn TPHCM. ?? gi? “trái tim” kh?ng l?i nh?p trong ng?n ?y th?i gian, t?p th? cán b?, c?ng nhan viên, ng??i lao ??ng n?i ?ay ?? n? l?c kh?ng ng?ng ngh?, ?oàn k?t, sáng t?o ?? v??t qua nhi?u giai ?o?n khó kh?n. 
??u t? tuy?n ?ng, g?n ??ng h? ??a n??c s?ch ??n ng??i dan ? huy?n C?n Gi?

Duy trì 100% h? dan TPHCM ???c s? d?ng n??c s?ch: C?n nhi?u gi?i pháp ??ng b?

Nh?m ti?p t?c th?c hi?n ngh? quy?t c?a H?ND TPHCM v? duy trì 100% h? dan TPHCM ???c s? d?ng n??c s?ch, n?m 2020, T?ng C?ng ty C?p n??c Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) ?? ??y m?nh phát tri?n m?ng l??i c?p n??c, g?n m?i ??ng h? n??c và ??a n??c s?ch ??n các h? dan. Song, vi?c cung c?p n??c s?ch cho ng??i dan hi?n nay v?n g?p kh?ng ít khó kh?n.

H?i thi Bàn tay vàng ngành c?p n??c

Chung k?t H?i thi “Bàn tay vàng c?ng nhan ngành c?p n??c TPHCM” l?n th? 3, n?m 2020- do T?ng c?ng ty C?p n??c Sài Gòn (Sawaco) t? ch?c- v?a di?n ra t?i Trung tam B?i d??ng nghi?p v? c?p n??c (qu?n 9, TPHCM). 
Ban giám ??c SWIC nh?n b?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?

SWIC k? ni?m 10 n?m thành l?p

C?ng ty CP ??u t? và Kinh doanh n??c s?ch Sài Gòn (SWIC) v?a t? ch?c k? ni?m 10 n?m ngày thành l?p (10-12-2010 - 10-12-2020). Tham d? có l?nh ??o Hi?p h?i C?p thoát n??c Vi?t Nam; l?nh ??o, nguyên l?nh ??o T?ng C?ng ty C?p n??c Sài Gòn, cùng các ??i tác, khách hàng.
Thi c?ng l?p ??t tuy?n ?ng t?i d? án Phát tri?n m?ng c?p 1 tuy?n ???ng Nguy?n C?u Phú

T?ng áp l?c n??c cho vùng ven

?? ti?p t?c duy trì m?c tiêu 100% h? dan TPHCM ???c cung c?p n??c s?ch nh? Ngh? quy?t ??i h?i l?n th? IV T?ng C?ng ty C?p n??c Sài Gòn (Sawaco) ?? ?? ra, th?i gian qua Sawaco ?? ??u t? nhi?u h?ng m?c, nh?t là nang c?p, thay m?i các ???ng ?ng c?p 1, 2. G?n ?ay nh?t là d? án “Phát tri?n m?ng c?p 1 tuy?n ???ng Nguy?n C?u Phú (V? V?n Van - Nguy?n V?n Linh)”.
Các ??i thi ?ang thi th?c hành

Trao gi?i Bàn tay vàng ngành c?p n??c

Sáng 25-12, t?i Trung tam B?i d??ng nghi?p v? C?p n??c (qu?n 9, TPHCM) ?? di?n ra vòng chung k?t H?i thi “Bàn tay vàng c?ng nhan ngành c?p n??c TPHCM” l?n th? 3, n?m 2020. H?i thi do T?ng C?ng ty C?p n??c Sài Gòn (Sawaco) t? ch?c.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看