Nam Phú Qu?c s? ti?p t?c th?ng h?ng sau cú hích mang tên Fashion Voyage #3

V?i hai show di?n ??ng c?p mang ch? ?? “Chasing the Sun - Rong ru?i theo ánh m?t tr?i”, Fashion Voyage #3 ?? gay ?n t??ng m?nh cho hàng tr?m quan khách kh?ng ch? b?i nh?ng b? s?u t?p ?n t??ng mà còn b?i v? ??p di?m l? c?a “th? tr?n ??a Trung H?i” do Sun Group ki?n t?o t?i b? Nam Phú Qu?c, n?i di?n ra s? ki?n ?ình ?ám nh?t trong làng th?i trang Vi?t.

Nam Phú Qu?c s? ti?p t?c th?ng h?ng sau cú hích mang tên Fashion Voyage #3

Nh?ng d?u ?n mang màu ??a Trung H?i 

Kh?ng gian xanh ng?t c?a tr?i và bi?n, d?y shophouse ??y s?c màu tr?i dài trên vách ?á n?m duyên dáng bên ??i d??ng, nh?ng con ph? lung linh ???c “dát vàng” b?i màu hoàng h?n Nam ??o… ?ó s? là nh?ng ?n t??ng khó phai v?i hàng tr?m quan khách, khi Fashion Voyage #3 khép l?i.

Fashion Voyage #3 ???c ví von nh? m?t cu?c t??ng phùng c?a th?i trang và ki?n trúc, n?i s? k? c?ng c?a ch? ??u t? Sun Group khi ki?n t?o kh?ng gian ki?n trúc ??m ch?t ??a Trung H?i ?? ti?p màu v?i s? k? l??ng, t? m? c?a các nhà thi?t k? khi d?t g?m thêu hoa và ??a c? bi?n tr?i l?n hoàng h?n di?m l? c?a Nam ??o lên nh?ng m?u trang ph?c, t?o nên m?t Nam Phú Qu?c ?a s?c, s?ng ??ng ch?a t?ng có. 

Nam Phú Qu?c s? ti?p t?c th?ng h?ng sau cú hích mang tên Fashion Voyage #3 ?nh 1

Xem th? tr?n ??a Trung H?i t?i Nam ??o nh? m?t “nàng th?” xinh ??p trong chuy?n vi?n du l?n th? 3 này, ??o di?n Long Kan ?? bi?n Sun Premier Village Primavera thành m?t sàn catwalk ??c nh?t v? nh?. ? ?ó, con ph? dài v?i d?y c?a hàng vintage và nh?ng ng?i nhà mang phong cách ki?n trúc theming gi? c? ??m ch?t Y ?? tr? thành m?t sàn catwalk m?m nh? d?i l?a v?i h?a ti?t nh?ng viên g?ch r?c r? s?c màu t?i Street show chi?u 19-3. 

Nam Phú Qu?c s? ti?p t?c th?ng h?ng sau cú hích mang tên Fashion Voyage #3 ?nh 2

? ?ó, n?i b? b?i v? c?c “tr? danh” t?i Central Village, sàn catwalk c?a The Show ngày 20-3 ???c ??t trên ph?ng n?n là bi?n tr?i Phú Qu?c ??p m?ng m? trong hoàng h?n r?c ??. Nam Phú Qu?c, trong phút ch?c ?? b?ng sáng, tr? thành m?t “kinh ?? th?i trang” c?a show di?n mang “tinh th?n Vi?t, ??ng c?p Y” - Fashion Voyage #3.

Th?i trang, ngh? thu?t và cú hích b?t phá cho các ?i?m ??n 

Khi ???c h?i anh ?ánh giá th? nào v? Sun Premier Village Primavera, ??o di?n Long Kan ?? kh?ng ng?n ng?i th? l?: “Ngay l?n ??u ??n Sun Premier Village Primavera, t?i ?? choáng ng?p v?i kh?ng gian ? ?ay vì ki?n trúc, s?c màu, nh?ng t?ng l?p các d?y ph? và c?ng ?? t?ng ??c ao ???c s? h?u m?t c?n nhà có view m?t bi?n t?i ?ay, ?? chi?u chi?u thong th? ?i d?o trên nh?ng tuy?n ph?, nh?ng tri?n d?c, ho?c ng?m hoàng h?n bên ly cocktail ?? m? m?ng, sáng t?o nhi?u h?n n?a. Chính ki?n trúc ? ?ay ?? truy?n cho t?i c?m h?ng, ?? quy?t ??nh ch?n n?i này cho chuy?n vi?n du Fashion Voyage #3”.

Nam Phú Qu?c s? ti?p t?c th?ng h?ng sau cú hích mang tên Fashion Voyage #3 ?nh 3

Nh?ng c?ng trình c?a Sun Group lu?n ???c t?o ra ?? truy?n c?m h?ng khát khao b?t phá cho các ?i?m ??n nh? th?. Gi?a n?m 2018, sau khi b? th?i miên b?i v? ??p c?a cay C?u Vàng mà Sun Group ki?n t?o t?i Sun World Ba Na Hills, Long Kan ?? n?y ra y t??ng làm Fashion Voyage. Tháng 7 n?m ?ó, show “D?o b??c trên may” ?? bi?n C?u Vàng tr? thành sàn catwalk gi?a s??ng may b?ng b?nh. Và sau Fashion Voyage #2 t?i v?nh H? Long, Long Kan ?? cùng v?i NTK Lê Thanh Hòa ??a show “Another Day” t?i Ga tàu h?a leo núi M??ng Hoa c?a Sun Group t?i Sa Pa - kh?ng gian mà tr??c ?ó, nh?ng con m?t sành s?i c?a Louis Vuitton ?? nh?m ch?n, ?? ??a vào b? hình qu?ng bá cho chi?n d?ch “Art of Travel” c?a nhà m?t danh ti?ng b?c nh?t n??c Pháp. 

C?u Vàng ?? làm nên m?t “k? quan m?i c?a th? gi?i”. Ga tàu h?a leo núi M??ng Hoa c?ng ?? ??a du l?ch Sa Pa b??c chan ra kh?i l?nh ??a Vi?t Nam, kh?ng ??nh s?c hút c?a n?i t?ng là th? tr?n ngh? d??ng c?a ng??i Pháp. Và khi nh?ng BST mang c?m h?ng ??a Trung H?i c?a Fashion Voyage #3 ???c trình di?n gi?a hoàng h?n vi di?u t?i Sun Premier Village Primavera, r?t nhi?u quan khách ?? ngh? ??n m?t tam ?i?m ph?n hoa, ?i?m ??n c?a nh?ng s? ki?n, l? h?i ??ng c?p b?c nh?t Vi?t Nam. 

Chan dung mi?n ??t c?a th?nh v??ng  

?ó kh?ng ph?i là m?t vi?n c?nh xa v?i, b?i tr??c Fashion Voyage#3, v?i s? xu?t hi?n c?a l?n l??t nh?ng d? án sang tr?ng, t?m c? trong h? sinh thái ??ng c?p mà Sun Group ki?n t?o trên ??o Ng?c, Nam Phú Qu?c ?? chuy?n mình, t? m?t ?i?m ??n kh?ng ánh ?i?n v? ?êm, tr? thành ?i?m h?n c?a nh?ng show di?n quy m? nh? New Year Countdown Nam Phu Quoc 2021, s? ki?n Phú Qu?c lên thành ph? hay các ch??ng trình ngh? thu?t ??c ?áo m?i d?p Giáng sinh, T?t Trung thu…

Ch?ng bao lau n?a, th? tr?n ??a Trung H?i nhi?u màu s?c s? kh?ng ch? là ?i?m t? c?a nh?ng s? ki?n th?i trang ?ình ?ám mà còn là thiên ???ng vui ch?i và mua s?m ly t??ng c?a các fashionista hay b?t k? ai ?am mê hàng hi?u, b?i s? hi?n di?n tràn ng?p c?a nh?ng th??ng hi?u th?i trang ??ng c?p nh?t th? gi?i t?i Nam ??o s? ch? còn là cau chuy?n ngày m?t ngày hai. 

Nam Phú Qu?c s? ti?p t?c th?ng h?ng sau cú hích mang tên Fashion Voyage #3 ?nh 4

Lê Nguy?t Tran - m?t trong 7 NTK tr? ???c ch?n trình di?n t?i Street Show c?a Fashion Voyage #3 ?? nói v? th? tr?n ??a Trung H?i c?a Nam ??o th? này: “T?i ?? ??n 2-3 thành ph? n??c Y. Và khi ??n Primavera, t?i ???c s?ng l?i c?m giác ? nh?ng thành ph? ?ó. Ki?n trúc này truy?n c?m xúc ?? ng??i ta có c?m h?ng m?c ??p và trình di?n, nó cùng lúc làm ???c hai vai trò: m?t d? án b?t ??ng s?n và m?t sàn di?n th?i trang”. 

Ch?ng ki?n s? ??i thay c?a Nam ??o nh?ng n?m g?n ?ay, ??c bi?t, k? t? khi Sun Group ??u t? ki?n t?o nh?ng c?ng trình mang d?u ?n ??ng c?p và khi?n th? tr?n phía Nam s?ng ??ng h?n v?i nh?ng ch??ng trình ngh? thu?t quy m?, Ch? t?ch UBND TP Phú Qu?c Hu?nh Quang H?ng kh?ng kh?i t? hào: “Du khách s? ??n v?i Phú Qu?c kh?ng ch? ?? th??ng th?c c?nh ??p thiên nhiên mà còn b?i ?ó là m?t ?i?m ??n c?a v?n hóa, ngh? thu?t, th?i trang… Chúng t?i mong các nhà ??u t? s? g?n các ho?t ??ng bi?u di?n th?i trang, bi?u di?n ngh? thu?t vào du l?ch ?? t?o thêm ni?m vui, ?n t??ng cho du khách, qua ?ó qu?ng bá hình ?nh Phú Qu?c t?i du khách trong và ngoài n??c…”

Xay d?ng nh?ng c?ng trình thay ??i di?n m?o cho m?t ?i?m ??n, ?ó m?i ch? là ng??i ki?n t?o. Còn mang t?i ph?n h?n s?i ??ng, t?o cho ?i?m ??n ?ó s?c s?ng m?i ph?n hoa, ?ó là “ng??i khai m?”. Sun Group ?? kh?ng ch? t?o nên m?t Nam Phú Qu?c m?i, mà s? khi?n n?i này tr? thành m?t Singapore m?i c?a Chau á, v?i “?a s?c màu, v?n tr?i nghi?m, tri?u c?m h?ng”, b?i sau Fashion Voyage #3, s? là 12 mùa l? h?i cu?ng say n?m 2021 và r?t nhi?u s? ki?n quy t? nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng qu?c t? ???c mang t?i Nam ??o, trong t??ng lai kh?ng xa.

M.H?I

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

30% nhan l?c du l?ch ?? r?i b? ngành

30% nhan l?c du l?ch ?? r?i b? ngành

Ngày 5-4, trong h?p báo v? Di?n ?àn Du l?ch n?i ??a toàn qu?c 2021 và H?i ch? Du l?ch qu?c t? Vi?t Nam- VITM Hà N?i 2021, ?ng V? Th? Bình, Phó th??ng tr?c Ch? t?ch Hi?p h?i Du l?ch Vi?t Nam (VITA) cho bi?t hi?n ?? có 80% nhan l?c làm vi?c trong ngành du l?ch kh?ng ???c làm vi?c th??ng xuyên và 30% nhan l?c ?? r?i b? h?n ngành trong th?i gian qua.

Th? tr??ng

Vinamilk v??t m?c 500 c?a hàng bán s?a và các s?n ph?m s?a

Th?ng tin t? C?ng ty C? ph?n s?a Vi?t Nam (Vinamilk) cho bi?t, c?ng ty ?? thi?t l?p 500 c?a hàng bán s?a và các s?n ph?m s?a mang tên Gi?c M? S?a Vi?t trên toàn qu?c. Cùng v?i ?ó, Vinamilk ?? phát tri?n c?a website th??ng m?i ?i?n t? giacmosuaviet.com.vn, góp ph?n gia tang ti?n ích, tr?i nghi?m mua s?m c?a ng??i dan.

??a ?c

Sóng ng?m “c?n s?t giá” nhà ph?

Th? tr??ng b?t ??ng s?n TPHCM g?n ?ay kh?ng ng?ng ch?ng ki?n nh?ng c?n s?t giá ? h?u kh?p các phan khúc. Trong ?ó, giá nhà l?, nhà ph? có biên ?? t?ng cao nh?t, khi?n kh?ng ch? gi?c m? nhà ? càng xa v?i mà v?i nhà ??u t? c?ng “khóc ròng” vì b? qua c? h?i.

Ngan hàng - Ch?ng khoán

L?i su?t cho vay mua nhà ? x? h?i gi? m?c 4,8%/n?m

Theo Quy?t ??nh 532/2021 c?a Th? t??ng Chính ph? v?a ban hành, m?c l?i su?t cho vay ?u ??i t?i Ngan hàng Chính sách x? h?i áp d?ng ??i v?i các kho?n vay ?? mua, thuê mua nhà ? x? h?i, xay d?ng m?i ho?c c?i t?o s?a ch?a nhà ?? ? theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh 100/2015 v? Phát tri?n và qu?n ly nhà ? x? h?i là 4,8%/n?m. M?c v?n vay trong tr??ng h?p mua, thuê, thuê mua nhà ? x? h?i t?i ?a b?ng 80% giá tr? h?p ??ng mua, thuê, thuê mua nhà. 

N?ng nghi?p

T? gi?i thi?u

Tin vui cho b?nh nhan m?c b?nh x??ng kh?p: Cu?n sách ph? c?p v? b?nh x??ng kh?p ???c phát t?ng mi?n phí

B?nh th?p kh?p là m?t lo?i b?nh th??ng g?p, ? n??c ta 70% b?nh nhan x??ng kh?p (nh? b?nh viêm kh?p d?ng th?p, thoái hóa ??t s?ng c?, thoát v? ??a ??m, t?ng sinh x??ng, viêm kh?p vai...), th? dùng qua r?t nhi?u ph??ng pháp ch?a tr? nh?ng v?n kh?ng có hi?u qu?, th?m chí b?nh tình ngày càng nghiêm tr?ng, kh?ng th? t? ch? ???c trong cu?c s?ng hàng ngày, có ng??i còn tr? thành tàn ph?. T?i sao l?i nh? v?y? ?áp án n?m trong cu?n sách này ?ay.

??u t?

C?i thi?n m?i tr??ng ??u t?: C?n nh?ng cú hích ??t phá

Kh?ng ch? g?p khó trong ho?t ??ng ??u t?, kinh doanh mà doanh nghi?p (DN) trong n??c còn g?p nhi?u ch?ng gai v?i vi?c tìm ki?m ngu?n v?n ??u t?. V?y c? h?i nào ?? DN Vi?t xoay tr? mình, v??n lên thành nh?ng “con s?u ??u ?àn” có kh? n?ng d?n d?t chu?i cung ?ng DN Vi?t v??n xa? 

Chuy?n ??ng kinh t? & ??i s?ng 24H

Th?ng tin kinh t?

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看