M?: T?n c?ng b?ng xe và dao nh?m vào ??i Capitol

SGGP
Theo CNN, r?ng sáng 3-4, C?nh sát ??i Capitol xác nh?n, m?t chi?c xe ?? ?am vào hàng rào phía B?c c?a khu v?c tòa nhà Qu?c h?i M? khi?n m?t c?nh sát thi?t m?ng và m?t c?nh sát khác b? th??ng.

L?c l??ng an ninh phong t?a hi?n tr??ng v? t?n c?ng. Ngu?n: AP

L?c l??ng an ninh phong t?a hi?n tr??ng v? t?n c?ng. Ngu?n: AP

Nghi ph?m ?? b? b?n và t? vong trên ???ng t?i b?nh vi?n sau khi ??i t??ng này ra kh?i xe và dùng dao t?n c?ng l?c l??ng an ninh.

Ngay sau v? vi?c, T?ng th?ng M? Joe Biden ?? g?i l?i chia bu?n t?i gia ?ình viên c?nh sát v?a thi?t m?ng và lên án v? t?n c?ng. Trong khi ?ó, Ch? t?ch H? vi?n M? Nancy Pelosi ?? ra l?nh h? c? t?i ??i Capitol xu?ng m?t n?a ?? t??ng nh? s? quan t? vong trong v? ?am xe.

??i t??ng sau ?ó ???c xác ??nh là Noah Green, 25 tu?i, ??n t? bang Indiana. Hi?n c? quan ch?c n?ng M? ?? tri?n khai m?t ??n v? ph?n ?ng nhanh h? tr? cho l?c l??ng c?nh sát. 

Lê VI?T

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

H? s? - t? li?u

Quy?n l?c “m?m” trong b?u c? T?ng th?ng M?

Cu?c b?u c? T?ng th?ng M? ???c t? ch?c m?i 4 n?m vào ngày th? ba sau ngày th? hai ??u tiên c?a tháng 11. N?m 2020, ba cu?c b?u c? liên bang s? ???c t? ch?c vào ngày 3-11 (gi? ??a ph??ng, t?c 4-11, gi? Vi?t Nam) g?m b?u toàn b? H? vi?n, 1/3 Th??ng vi?n và T?ng th?ng. M?i thành viên c?a H? vi?n ??i di?n cho m?t khu v?c. 

Chính tr??ng th? gi?i

Myanmar c?n duy trì ti?n trình, th? ch? dan ch?

Sau cu?c h?p kh?n vào ngày 5-2, H?i ??ng B?o an Liên hi?p qu?c (H?BA LHQ) ?? ra Tuyên b? chung kêu g?i quan ??i Myanmar tr? t? do cho C? v?n nhà n??c Aung San Suu Kyi và nhi?u ng??i khác ?ang b? giam gi?, ??ng th?i bày t? lo ng?i sau s?c v? cu?c chính bi?n t?i qu?c gia ??ng Nam á này.

Chuy?n ?ó ?ay

Di?t kh?i u b?ng c?ng ngh? nhi?t ??ng

H?ng thi?t b? y t? IceCure c?a Israel cho bi?t, C? qu?n Qu?n ly th?c ph?m và d??c ph?m M? (FDA) v?a ch?ng nh?n s?n ph?m c?ng ngh? ProSense c?a h?ng này hi?u qu? trong ?i?u tr? kh?i u b?ng nhi?t ?? th?p m?t cách an toàn, nhanh chóng và kh?ng gay ?au ??n.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看