M?a l?n kèm theo d?ng ? TPHCM

SGGPO
C?n m?a l?n kèm theo c?n d?ng ? nhi?u qu?n, huy?n nh?: qu?n 1, qu?n 3, qu?n Bình Th?nh, qu?n Gò V?p, qu?n Phú Nhu?n và TP Th? ??c… vào chi?u nay 4-4, giúp gi?i nhi?t gi?a khí h?u nóng b?c m?y ngày qua.

C?n m?a giúp kh?ng khí ? TPHCM d?u mát h?n trong ??t n?ng nóng v?a qua. Bên c?nh ?ó, c?n m?a kèm theo d?ng c?ng ít nhi?u ?nh h??ng t?i vi?c ?i l?i c?a ng??i dan.

M?a l?n kèm theo dông ? TPHCM ?nh 1 C?n m?a l?n ? khu v?c C?ng viên Gia ??nh. ?nh: CHí TH?CH 

Theo ghi nh?n c?a phóng viên báo SGGP, ? khu v?c xung quanh B?n xe Mi?n ??ng (ph??ng 26, qu?n Bình Th?nh, TPHCM), c?n m?a l?n b?t ng? khi?n nhi?u ng??i kh?ng k?p "tr? tay", b? ??t nên ph?i d?ng l?i ?? trú m?a.

M?a l?n kèm theo dông ? TPHCM ?nh 2
M?a l?n kèm theo dông ? TPHCM ?nh 3 M?a l?n trên ???ng Ph?m V?n ??ng. ?nh: CHí TH?CH 

T?i ???ng Ph?m V?n ??ng, TP Th? ??c (TPHCM), m?t vài ?o?n b? ng?p n??c lênh láng, nhi?u ph??ng ti?n b? ch?t máy.

H?n 15 gi? cùng ngày, c?n m?a l?n ?? gi?m d?n.

CHí TH?CH

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

C?n x? ly hình s? nh?ng “th?n y” l?a ??o, tr?c l?i

C?n x? ly hình s? nh?ng “th?n y” l?a ??o, tr?c l?i

Liên quan ??n lo?t bài Lo?n “th?n y” ??ng trên Báo SGGP t? ngày 22 ??n 25-3, Th? t??ng Chính ph? ?? giao B? Y t? ch? trì, ph?i h?p v?i B? TT-TT cùng các c? quan liên quan ki?m tra, có bi?n pháp qu?n ly, x? ly phù h?p. D?p này, PV Báo SGGP ?? có cu?c trao ??i v?i ?ng Nguy?n Ng?c Tu?n, Phó C?c tr??ng C?c Qu?n ly Y d??c c? truy?n (B? Y t?).

Bút Sài Gòn

Giao th?ng - ?? th?

S? c??ng ch? bàn giao qu? b?o trì chung c?

Thanh tra B? Xay d?ng v?a c?ng b? k?t lu?n thanh tra 22 d? án chung c? có khi?u ki?n kéo dài c?a ng??i dan. Trong ?ó, hàng lo?t ch? ??u t? ?? th?a nh?n sai ph?m, bu?c tr? l?i 250 t? ??ng ti?n qu? b?o trì cho nhi?u ban qu?n tr? chung c?.

Quy ho?ch

Tin bu?n

TIN BU?N

Huy?n ?y, H?ND, UBND, UBMTTQ huy?n C? Chi, Phòng Lao ??ng - Th??ng binh và X? h?i huy?n C? Chi, TPHCM;  ??ng ?y - H?ND - UBND - UBMTTQ x? Ph??c Hi?p và gia ?ình v? cùng th??ng ti?c báo tin: Bà m? Vi?t Nam Anh hùng Nguy?n Th? Mi?ng
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看