Mang y t? qu?c t? ??n b?nh nhi nghèo

SGGPO
Su?t 15 n?m qua, Qu? Nang b??c tu?i th? c?a B?nh vi?n FV ?? giúp cu?c ??i c?a hàng tr?m em nh? thay ??i theo cách ??c bi?t. Các em ??u mang trên mình m?t ch?ng b?nh ho?c d? t?t nh?ng vì hoàn c?nh khó kh?n, nên h?u nh? các em và gia ?ình kh?ng dám m? r?ng, có m?t ngày con em mình có c? h?i ???c ch?a b?nh ? n?i mà nhi?u ng??i ngh? ch? dành cho “tr? nhà giàu”.

N?i ?ó có nh?ng ng??i xa l? ?? ch?m sóc, giúp xoa d?u n?i ?au th? ch?t và tinh th?n ?? các em ???c tìm l?i cu?c s?ng bình th??ng nh? bao b?n bè cùng trang l?a. ?? t? ?ó, th?p lên cho các em ni?m tin vào m?t cu?c s?ng t??i ??p.

Mang y t? qu?c t? ??n b?nh nhi nghèo ?nh 1 Bà Nguy?n Th? L? Thu, Ch? t?ch H?i ??ng qu?n ly Qu? Nang b??c tu?i th? th?m em nh? b? d? t?t

Nh?ng b?nh nhi ??c bi?t

Qu? t? thi?n Nang b??c tu?i th? (Qu? NBTT) ra ??i v?i m?c ?ích h? tr? ?i?u tr? cho tr? em nghèo d??i 16 tu?i m?c d? t?t, th??ng t?t có th? ?i?u tr? ???c b?ng ph?u thu?t t?i b?nh vi?n.

Bà Nguy?n Th? L? Thu, Ch? t?ch H?i ??ng qu?n ly Qu? NBTT (nhi?m k? 2020-2025) chia s?, nhi?u ng??i nói r?ng FV ch? ph?c v? cho nh?ng ng??i có kh? n?ng tài chính.

Nh?ng b?t k? ai c?ng x?ng ?áng ???c t?n h??ng d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e ch?t l??ng cao, ngay c? nh?ng ng??i có hoàn c?nh khó kh?n, ??c bi?t là tr? em. Các em ?? kh?ng may tr?i qua giai ?o?n ??u ??i ??y th? thách và sóng gió r?i, nên Qu? mong mu?n bù ??p và mang l?i m?t cu?c ??i lành l?n, kh?e m?nh v? sau, m? ra m?t t??ng lai m?i cho các em".

Các b?nh nhi c?a Qu? NBTT lu?n là nh?ng v? khách ??c bi?t t?i ?ay. Các em kh?ng ch? ???c ch?m sóc y t? theo tiêu chu?n qu?c t? t? các chuyên gia hàng ??u, mà còn nh?n ???c s? quan tam ??c bi?t h?n c? nh?ng b?nh nhi th?ng th??ng.

Tr??c ?ó, con ???ng ??n tr??c cánh c?ng B?nh vi?n FV c?a các em c?ng r?t ??c bi?t. Ch? t? vài dòng tin nh?n ng?n ng?i, nh?ng t?m hình m? nét ch?p v?t th??ng g?i ??n Qu? NBTT và cu?c g?i h?i th?m t? m? t? ??i ng? ph? trách, h? s? các em nhanh chóng ???c xét duy?t và g?i ??n các bác s? ?i?u tr? ch? trong 2 ngày. Ti?p n?i sau ?ó là nh?ng bu?i h?i y liên t?c gi?a Qu? cùng ??i ng? bác s? nh?m tìm ph??ng án ?i?u tr? kh? thi nh?t cho các em. C? hành trình gian nan ph?i h?p v?i ??i ng? c?ng tác viên giúp các em v??t qu?ng ???ng dài xa x?i ?? ??n b?nh vi?n trong ngày khám ??u tiên.

??i v?i m?t s? em có b?nh ly ph?c t?p, Qu? NBTT ch? ??ng m?i các bác s? hàng ??u trong và ngoài n??c tham gia ?i?u tr?. Trong s? ?ó, có GS.BS McKay McKinnon - chuyên gia ph?u thu?t v? kh?i u ph?c t?p và t?o hình s? n?o hàng ??u th? gi?i; GS.BS Stéphane Guero - chuyên gia ph?u thu?t bàn tay n?i ti?ng ??n t? Pháp; bác s? Jan Dirk Ferwerda - chuyên gia v? v?ng m?c và b?nh ly v?ng m?c tr? sinh non; bác s? L??ng Ng?c Trung - khoa Ph?u thu?t m?ch máu B?nh vi?n FV…

Su?t 15 n?m qua, Qu? NBTT ?? tìm th?y nh?ng m?nh ??i b?t h?nh c?n ch?a lành trên kh?p m?i mi?n T? qu?c nh? nh?ng bàn tay n?i dài th??ng yêu, nh?: Hi?p h?i B?o tr? b?nh nhan nghèo, các t? ch?c phi chính ph?, các h?i thi?n nguy?n, ??i ng? c?ng tác viên c?a Qu?, t? chính ba m? các em tìm ??n, hay b?t k? ai tìm th?y các em và liên h? nh? giúp ??…

Góp m?t bàn tay cho nhi?u cu?c ??i nh?

Trên hành trình b?n b? trao g?i yêu th??ng, Qu? NBTT ?? nh?n ???c r?t nhi?u s? h? tr? v? m?t v?t ch?t l?n tinh th?n c?a nh?ng t?m lòng nhan ái. Trong ?ó, ph?i k? ??n Ch??ng trình “M?t ?? la” ???c B?nh vi?n FV phát ??ng t? tháng 6-2018. C? th?, v?i m?i l??t b?nh nhan ??n th?m khám, B?nh vi?n FV s? trích 1 ?? la vào Qu? cho các em. ??n nay, t?ng s? ti?n ?ng h? lên ??n 12,5 t? ??ng.  

Ngoài ra, b?nh vi?n còn mi?n gi?m nhi?u kho?n chi phí ?i?u tr? lên ??n 20% riêng cho các b?nh nhi c?a Qu? và ??t các thùng quyên góp t?i s?nh FV ?? m?i khách hàng có c? h?i giúp nh?ng cu?c ??i nh? kém may m?n. ???c bi?t, có nhi?u bác s? còn tình nguy?n ?i?u tr? mi?n phí ho?c gi?m m?t ph?n phí cho các em.

“Kh?ng ch? nh? bác s? hay các chuyên gia, cu?c ??i c?a nhi?u em nh? ?? ???c ch?a lành chính nh? vào s? chung tay, ti?p s?c c?a c? c?ng ??ng x? h?i”, bà Nguy?n Th? L? Thu cho hay.

Bên c?nh ngu?n tài chính huy?t m?ch chính ??n t? B?nh vi?n FV, Qu? NBTT còn nh?n ???c s? giúp ?? ?áng quy t? nhi?u nhà h?o tam khác. Nh? m?t c? bé ?? t? làm nh?ng món trang s?c th? c?ng ngoài gi? h?c ?? bán, góp ti?n ?ng h? Qu?; có doanh nghi?p nhi?u n?m qua ?? ??ng hành cùng Qu? NBTT t? kho?n ti?n l??ng ch?t chiu ?? dành c?a t?p th? nhan viên…

Ngoài ra, Qu? c?ng t? ch?c ch??ng trình v? tranh th??ng niên “Góp m?t bàn tay cho nhi?u cu?c ??i nh?’’ ?? m?i tr? em ??u có th? san s? yêu th??ng ??n các b?n kém may m?n, b?ng cách g?i nh?ng b?c tranh em v? ?? d? thi và bán ??u giá, trong ?ó 50% ti?n bán ??u giá tranh thành c?ng s? ???c ?óng góp cho Qu?. Chính nh? s? chung tay c?a c?ng ??ng, dù trong b?i c?nh khó kh?n chung do ??i d?ch Covid-19, Qu? NBTT v?n có th? duy trì hành trình thay ??i cu?c s?ng cho nh?ng m?nh ??i nh? b?t h?nh.

Trong hành trình b?n b? 15 n?m, Qu? NBTT ?? giúp h?n 540 em nh? có c? h?i ???c ch?m sóc y t? mi?n phí t?i FV. V?i mong mu?n các em s?m ???c t? tin hòa nh?p cu?c s?ng m?i, Qu? c?ng h? tr? gia ?ình các em chi phí ?i l?i, sinh ho?t ?? kh?ng em nào ph?i b? l? b?t k? n?i dung ch?m sóc y t?, tái khám hay bu?i v?t ly tr? li?u nào ??n khi k?t thúc quá trình ?i?u tr?.

THàNH AN

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

C? gái v?i ??c m? làm s?ch m?i tr??ng

C? gái v?i ??c m? làm s?ch m?i tr??ng

T? khi còn là sinh viên, Nguy?n Ng?c ánh ?p ? gi?c m? làm s?ch m?i tr??ng. B?ng nh?ng hành ??ng thi?t th?c, ch? sau 3 n?m, c? gái có vóc ng??i nh? bé ?? làm ???c nh?ng ?i?u l?n lao khi?n ng??i khác ng??ng m?.

??a ch? c?n giúp ??

Xin c?u giúp ng??i m? nghèo b? g?y c?t s?ng

Hai tu?n tr??c, ch? Thanh v? Bình Thu?n lo tang cho m? ru?t. Xong vi?c tang ch? tr? v?, chi?c xe khách ch? ch? g?p tai n?n. Ch? Thanh b? th??ng n?ng, ???c ??a ?i c?p c?u. Bác s? xác ??nh ch? b? g?y c?t s?ng c? C6 và yêu c?u ph?i m? s?m...

B?n ??c ti?p s?c

46 tri?u ??ng h? tr? b?nh nhi ung th? m?t

Ngày ??u n?m m?i, ch? Ph?m Th? Thiên Nga (? 23/423 ???ng Chi L?ng, ph??ng Phú H?u, t?nh Th?a Thiên - Hu?) kh?ng kh?i b?t ng? và xúc ??ng khi c?m trên tay 46 tri?u ??ng b?n ??c Báo SGGP h? tr? con gái mình là bé Lê Th? Nh? Y.

B?ng vàng t? thi?n

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看